Використання особливостей поведінки структурних компонентів РЗЕ-вмісних водно–сольових систем у підготовчих процесах формування багатокомпонентних оксидних функціональних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Підготовчі стадії процесів синтезу РЗЕ–вмісних багатокомпонентних конструкційних і функціональних керамічних матеріалів з використанням сольових систем елементів різної електронної структури хімічним змішуванням вихідних компонентів при спільному виділенні продуктів із рідкої фази послідовним чи сумісним осадженням з наступним термообробленням відбуваються через утворення ряду проміжних фаз. Системним вивченням хімізму взаємодії, гетерогенних рівноваг у модельних системах NaNO₃ – Ln(NO₃)₃ – H₂O (Ln – Y, La – Lu) встановлені складні процеси взаємодії між їх структурними компонентами у напрямку утворення цілого класу аніонних комплексів Ln³⁺. Протікаючі конкуруючі реакції є сильнодіючим технологічним фактором суттєво впливаючим на зміну активності структурних форм Ln³⁺.
The preparatory processes phases of synthesis of REE multicomponent constructional and functional ceramic materials with rare earth elements (REE) with the use of salt systems of elements and with different electronic structures by chemical mixing of initial components with general product extraction from liquid phase with consecutive or joint deposition and next thermal processing occur through formation of a number of intermediate phases. The system investigation of chemical interaction of heterogeneous equilibriums in model systems there were found complex processes of interaction between their structural components as for formation of an integral class of anionic complexes Ln³⁺. The effective concurrent reactions are drastic processing factors essentially affecting activity of structural forms Ln³⁺.

Опис

Ключові слова

рідкісноземельні елементи, натрій, нітрати, комплексоутворення, sodium, nitrates, chelation, water–salt systems, properties

Бібліографічний опис

Дрючко О. Г. Використання особливостей поведінки структурних компонентів РЗЕ-вмісних водно–сольових систем у підготовчих процесах формування багатокомпонентних оксидних функціональних матеріалів / О. Г. Дрючко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 53 (1095). – С. 33-40.

Зібрання