Балансування потужності та електроенергії в електроенергетичній системі з відновлюваними джерелами енергії критеріальним методом

dc.contributor.authorЛежнюк, Петро Дем'яновичuk
dc.contributor.authorБуславець, Ольга Анатоліївнаuk
dc.contributor.authorРубаненко, Олена Олександрівнаuk
dc.date.accessioned2021-07-12T10:00:25Z
dc.date.available2021-07-12T10:00:25Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractРозглянуто особливості розбудови відновлюваних джерел енергії в електричних мережах. Виявлено основні зміни функціональних властивостей електроенергетичних систем, до яких можна віднести істотне зниження обсягу споживання електроенергії, зміну структури споживання електроенергії, стрімке збільшення встановленої потужності сонячних і вітрових електричних станцій. Обсяг споживання електроенергії у 2020 р. у порівнянні з 1990 р. знизився майже вдвічі (з 227 до 119 млрд кВт·год) і, як наслідок, значно знизилася частка напівпікового теплового генерування (з 71 % у 1990 р. до 35 % в 2020 р.), яке давало енергосистемі основну гнучкість, і в той же час зросла частка атомного генерування, яке працює в базовому режимі (з 25 % до 51 %). Зокрема, зменшилось споживання промисловістю, яка має стабільний графік навантаження (зі 146 млрд кВт·год (64 %) до 49 млрд кВт·год (42 %)). При цьому значно зріс попит на електроенергію населенням, профіль споживання якого характеризується значною добової нерівномірністю і чутливістю до дії метеорологічних факторів (з 21 млрд кВт·год (9 %) до 37 млрд кВт·год (31 %)). Тому в статті проаналізовано передумови виникнення проблеми маневреного генерування та досліджено можливі шляхи їх вирішення. Запропоновано оптимальний склад генерування електроенергії для України в період 2021–2025 рр., який передбачає збереження і навіть збільшення за рахунок оптимізації ремонтної кампанії частки виробництва електроенергії атомними електричними станціями, введення додатково 2–2,5 ГВт високоманевреного генерування і до 2 ГВт систем накопичення (з урахуванням гідроакумулюючих електростанцій), а також поступове еволюційне зниження як встановленої потужності, так і обсягів виробництва електроенергії напівпіковими вугільними електростанціями та підтримання політики декарбонізації із забезпеченням власної енергетичної безпеки. Розроблено комплексний підхід компенсації нестабільності генерування ВДЕ, що полягає в мінімізації витрат на резервування потужності різними доступними способами. Задача оптимізації витрат на способи компенсації нестабільності генерування ВДЕ розв’язується методом критеріального програмування. Вплив кожного способу резервування на сумарні витрати визначається за допомогою теорії чутливості.uk
dc.description.abstractThis article considers the features of the development of renewable energy sources in electrical networks. The main changes in the functional properties of power systems, which include a significant reduction in electricity consumption, change in the structure of electricity consumption, rapid increase in the installed capacity of solar and wind power plants. Electricity consumption in 2020 is almost halved compared to 1990 (from 227 to 119 billion kWh) and as a consequence the share of semi-peak thermal generation, which gave the power system basic flexibility, has significantly decreased (from 71 % in 1990 to 35 % in 2020) and at the same time the share of nuclear generation, which operates in base mode, has increased (from 25 % to 51 %). In particular, consumption by industry with a stable load schedule, decreased (from 146 billion kWh (64 %) to 49 billion kWh (42 %)). At the same time, the demand for electricity by the households, whose consumption profile of which is characterized by significant daily unevenness and sensitivity to meteorological factors, has significantly increased (from 21 billion kWh (9 %) to 37 billion kWh (31 %)). Therefore, the article analyses the preconditions for the problem of flexible generation and explores possible ways to solve them. The optimal composition of electricity generation for Ukraine in the period 2021–2025 is proposed, which provides for the preservation and even increase by optimizing the repair campaign of the share of electricity production by nuclear power plants, the introduction of additional 2–2.5 GW of highly flexible generation and up to 2 GW storage systems (taking into account the pumped-storage power plant), as well as a gradual evolutionary decline in both installed capacity and electricity production by semi-peak coal-fired power plants and maintaining a policy of decarbonisation to ensure its own energy security. A comprehensive approach to compensating for the instability of renewable energy sources generation has been developed, which consists in minimizing the cost of power redundancy in various available ways. The problem of cost optimization for ways to compensate for the instability of renewable energy sources generation is solved by the method of criterion programming. The impact of each backup method on total costs is determined using sensitivity theory.en
dc.identifier.citationЛежнюк П. Д. Балансування потужності та електроенергії в електроенергетичній системі з відновлюваними джерелами енергії критеріальним методом / П. Д. Лежнюк, О. А. Буславець, О. О. Рубаненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 (2). – С. 62-70.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.09
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9366-3553
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6449-7587
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2660-182X
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53505
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectаналіз чутливостіuk
dc.subjectвитрати на резервуванняuk
dc.subjectвисокоманеврене генеруванняuk
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.subjectreservation costsen
dc.subjecthighly flexible generationen
dc.titleБалансування потужності та електроенергії в електроенергетичній системі з відновлюваними джерелами енергії критеріальним методомuk
dc.title.alternativeBalansing of power and electricity in the electric power system with renewable energy sources by criterional methoden
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
visnyk_KhPI_2021_1_ENTE_Lezhniuk_Balansuvannia.pdf
Розмір:
1.13 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.28 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: