Енергетичні витрати плодів вишні протягом зберігання за обробки полісахаридними композиціями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

doi.org/10.20998/2413-4295.2022.01.08

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Показано, що плоди вишні є цінною плодовою культурою з обмеженим терміном зберігання, тому нині актуальною є розробка нових технологій тривалого зберігання плодів із застосуванням післязбиральної доробки. Досліджено фізичні та фізіологічні властивості плодів вишні за обробки полісахаридними композиціями. Показано вплив попередньої обробки розчинами саліцилової кислоти та хітозану на плоди вишні, проходження інтенсивності дихання та тепловиділення. Для проведення досліджень плоди вишні поширених в Україні сортів Шпанка та Лотівка обприскували водним розчином 50мг/л чи 100мг/л саліцилової кислоти, 0,5% чи 1% водним розчином хітозану. Через добу плоди знімали з дерев, укладали в ящики по 5 кг, зберігали за температури 1 ± 0,5°С та відносної вологості повітря 95 ± 1 % за варіантами: контроль ‒ необроблені плоди та вишні, оброблені розчином саліцилової кислоти чи хітозану. Попередня обробка плодів вишні розчином саліцилової кислоти зумовила зниження інтенсивності дихання з 7,0-13,0 мг СО₂/кг·год та 12,0-18,0 мг СО₂/ кг·год, що сприяло зменшенні тепловиділення 0,07…0,14 та 0,13…0,19 кДж/т·добу, та продуктивності вентиляції в 1,5…1,9 рази. Інтенсивність тепловиділення плодів вишні, оброблених розчином хітозану, порівняно з контролем була нижчою і складала 0,16 − 0,32 кДж/т·добу, порівняно 0,2 − 0,33 кДж/т·добу в контролі за швидкості вентиляції 7,4 − 12,35 м³/т·год (контроль) і 5,93 − 11,95 м³/т·год для оброблених плодів вишні. Тому попередня обробка розчином саліцилової кислоти та хітозану сприятиме зниженні температури насипу плодів за нижчої продуктивності вентиляції.
It was shown that cherry fruits are a valuable fruit crop with a limited shelf life, so now it is important to develop new technologies for long-term storage of fruits using post-harvest processing. The physical and physiological properties of cherry fruits during treatment with polysaccharide compositions have been studied. The effect of pre-treatment with salicylic acid and chitosan solutions on cherry fruits, respiration rate and heat release is shown. For research, cherry fruits of Shpanka and Lotivka varieties common in Ukraine were sprayed with an aqueous solution of 50 mg/l or 100 mg/l of salicylic acid, 0.5% or 1% aqueous solution of chitosan. A day later, the fruits were removed from the trees, placed in boxes of 5 kg, stored at a temperature of 1 ± 0.5°C and relative humidity of 95 ± 1% in the following options: control - unprocessed fruits and cherries treated with a solution of salicylic acid or chitosan. Pre-treatment of cherry fruits with a solution of salicylic acid caused a decrease in respiration rate from 7.0 to 13.0 mg of CO₂ / kg · h and 12.0 to 18.0 mg of CO₂ / kg ˑ h, which helped reduce heat loss 0.07… 0.14 and 0.13… 0.19 kJ / t · day, and ventilation productivity of 1.5… 1.9 times. The heat intensity of cherry fruits treated with chitosan solution was lower than in the control and was 0.16 - 0.32 kJ / t · day, compared with 0.2 - 0.33 kJ / t bу day in the control of the ventilation rate of 7.4 - 12.35 m³/ t·h (control) and 5.93 - 11.95 m³/t · h for processed cherry fruits. Therefore, pre-treatment with a solution of salicylic acid and chitosan will help reduce the temperature of the embankment of the fruit with lower ventilation capacity.

Опис

Ключові слова

плоди вишні, зберігання, хітозан, інтенсивність дихання, тепловиділення, теплоємність, cherry fruits, chitosan, storage, respiratory rate, heat dissipation, heat capacity

Бібліографічний опис

Василишина О. В. Енергетичні витрати плодів вишні протягом зберігання за обробки полісахаридними композиціями / В. О. Василишина // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (11). – С. 51-55.