Економічні збитки від низької якості електричної енергії

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.10

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглядаються проблеми підтримання якісних показників електричної енергії і, зокрема, провали напруги, а також наслідки провалів напруги у електричних мережах промислових підприємств. Наведено класифікацію електроприймачів за критичними ділянками з чутливості до провалів напруги. Описані основні заходи із запобігання технічним наслідкам впливу провалів напруги. Для забезпечення прогнозованого функціонування систем захисту необхідно проводити аналіз та готувати заходи щодо покращення якості електроенергії. Для цього успішно можуть використовуватися реєстратори з високим класом точності, вимірювання мають проводитися в характерних точках мережі, в центрах живлення, в точках загального приєднання споживачів. Наслідки від провалів напруги були розподілені за економічним збитком на підприємствах. Без загального урахування збитків від низької якості електроенергії неможливо коректно підрахувати економічний ефект від підвищення надійності технічних систем як при проєктуванні, так і в експлуатації. Тому запропоновано використовувати контекстуальні фактори енергетичної ефективності. Звідси отримано підхід до вибору заходів захисту від провалів напруг, що потребує урахування перевірки економічної ефективності технічних заходів. Таким чином, для вибору будь-якого з заходів захисту від провалів напруг, спочатку необхідно проаналізувати статистичні дані, розібратися з причиною відключення обладнання, а потім прийняти технічно і економічно обґрунтоване рішення щодо підвищення надійності електропостачання. Не виключено, що найбільш просте та ефективне рішення щодо захисту від провалів напруги може виявитися не в електричній, а в технологічній частині або в системі контрольно-вимірювальних приладів.
The problems of maintaining the quality indicators of electrical energy and, in particular, voltage dips as well as the consequences of voltage dips in electrical networks of industrial enterprises are considered. A classification of electrical consumers according to their sensitivity to voltage dips in critical areas is given. The main measures to prevent technical consequences of voltage dips are described. In order to ensure predictable operation of protection systems, it is necessary to analyse and prepare measures to improve power quality. To this end, high accuracy class recorders can be successfully used and measurements should be made at characteristic points of the network, power centres and at the common connection points of consumers. The consequences of voltage dips have been allocated to economic damage at companies. Without a general account of the damage caused by poor power quality, it is not possible to correctly calculate the economic effect of improving the reliability of technical systems, both in design and in operation. Therefore, it is proposed to use contextual factors of energy efficiency. Hence, an approach to the selection of surge protection measures is derived which requires consideration of the cost-benefit test of the technical measures. Thus, in order to select any of the surge protection measures, it is first necessary to analyse the statistical data, to understand the cause of the equipment outage and then to make a technically and economically sound decision to improve the reliability of the electricity supply. It is possible that the simplest and most effective solution for surge protection may not be in the electrical part but in the process or instrumentation system.

Опис

Ключові слова

економічний ефект, електрична енергія, показник якості електроенергії, провали напруги, наслідки від провалів напруги, consequences of voltage dips, economic damage, electrical energy, power quality indicator, voltage dips

Бібліографічний опис

Економічні збитки від низької якості електричної енергії / Я. С. Бедерак, О. Г. Гриб, І. Т. Карпалюк, О. В. Дяченко, Н. С. Захаренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: reliability and energy efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (3). – С. 25-32.