Критерій скінченності λ -типу аналітичних в проколеній площині функцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Отримано критерій скінченності λ -типу аналітичної в проколеній площині функції f в термінах коефіцієнтів Фур’є логарифма її модуля у випадку обмеження на зростання двопараметричної характеристики T (s,r,f)
We get a criterion for finiteness of λ -type of analytic functions in punctured plane f in terms of Fourier coefficients of logarithm of its modulusin the case of restrictions on the growth of two-parametric characteristic T(s, r, f)

Опис

Ключові слова

аналітична функція, двозв’язна область, характеристика Неванлінни, analytic function, doubly connected domain, Nevanlinna characteristic

Бібліографічний опис

Кшановський І. П. Критерій скінченності λ -типу аналітичних в проколеній площині функцій / І. П. Кшановський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 164-171.

Зібрання