Математичне моделювання майбутніми інженерами в ході навчання теорії ймовірності та теорії випадкових процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проаналізовано сутність процесу навчання математичних дисциплін у вищий інженерній школі. Розроблено методичні рекомендації щодо управління математичним моделюванням майбутніми інженерами у ході аудиторних занять з теорії ймовірності та теорії випадкових процесів. Запропоновано організаційні методи і форми розв’язування професійно орієнтованих завдань з ТЙ та ТВП.
Nature of the learning process of mathematical disciplines in higher engineering school is analyzed. Guidelines are designed to manage the mathematical modeling of future engineers in the classroom on probability theory and stochastic processes. Organizational forms and methods proposed to address the career-oriented jobs in probability theory stochastic processes

Опис

Ключові слова

технічні ВНЗ, професійна підготовка, інженерні кадри, методичні рекомендації

Бібліографічний опис

Власенко К. В. Математичне моделювання майбутніми інженерами в ході навчання теорії ймовірності та теорії випадкових процесів / К. В. Власенко, О. О. Чумак // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 38-43.

Зібрання