Хімічна взаємодія і фазоутворення у нітратних водно-сольових системах рідкісноземельних елементів і літію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Із застосуванням комплексу фізико-хімічних методів авторами вивчено природу й закономірності хімічної взаємодії структурних компонентів, гетерогенних рівноваг (25 – 100 °С) у потрійних вод-но-сольових системах нітратів рідкісноземельних елементів (РЗЕ) і літію. Виявлена низка особли-востей і закономірностей у їх сукупній поведінці.
Using the complex of physical-chemical methods authors studied the nature and regularities of chemical interaction of the structural components and heterogeneous equilibrium (25 – 100 С) in ternary water-salt systems of rare-earth elements (REE) and lithium nitrates. A number of peculiarities and regu-larities of their combined interaction have been found.

Опис

Ключові слова

складні оксиди, нітрати, комплексоутворення, властивості, фононный спектр, rare earth element, lithium, nitrates, water-salt systems, properties

Бібліографічний опис

Хімічна взаємодія і фазоутворення у нітратних водно-сольових системах рідкісноземельних елементів і літію / О. Г. Дрючко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 29-37.

Зібрання