Економічне обґрунтування інвестиційної привабливості науково-технічних розробок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" (07 – управління та адміністрування). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2019. У дисертації здійснено поглиблення теоретичних положень, методичних підходів та науково-прикладних рекомендацій щодо оцінювання інвестиційної привабливості НТР на промислових підприємствах. Досягнення мети підтверджується вирішенням поставлених завдань щодо: дослідження понятійно-термінологічного апарату теорії інвестицій щодо визначення базових понять інвестиційних вкладень; дослідження ролі управління конкурентоспроможністю інноваційно-інвестиційного проекту та визначення факторів впливу на його інвестиційну привабливість; дослідження методичного інструментарію багатофакторної оцінки інвестиційної привабливості інноваційно-інвестиційних проектів щодо визначення впливу факторів на результативний інтегральний показник; обґрунтування принципів відбору інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням оптимізації їх параметрів та специфіки; розробки науково-методичного підходу щодо комплексного оцінювання впливу факторів на впровадження інноваційних проектів. Для вирішення поставлених завдань використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: наукові методи економічної теорії у галузі інвестування з використанням абстрактно-логічного підходу в процесі вивчення економічних процесів і явищ, зокрема такі: наукового узагальнення (при визначені сутності та класифікації інвестиційних проектів), діалектичний метод (при визначенні місця та ролі інвестиційної діяльності серед інших видів звичайної діяльності підприємства), історичного та системного підходів (при вивченні світового досвіду та визначенні етапів розвитку методик аналізу інвестиційних проектів, заснованих на принципах діалектики, єдності і цілісності), класифікації, порівняння, наукової абстракції, системного і комплексного аналізу (при розробці методики аналізу інвестиційних проектів на підприємствах), економіко-математичного моделювання (при розрахунку показників ефективності інвестицій), економічного та багатокрокового компонентного аналізу. Основні положення наукової новизни дисертації полягають у такому. Удосконалено: - економічну сутність дефініції "інвестиційна привабливість проекту", що на відміну від існуючих трактувань враховує не лише можливості і обмеження вкладень інвестиційних коштів, та здатність підприємства привертати увагу інвестора, а й акцентує на ефективному їх освоюванні для забезпечення реалізації різнорівневих інтересів, що сприяє розширенню та актуалізації базису теорії інвестицій; - складові механізму управління конкурентоспроможністю інноваційно-інвестиційного проекту, які, на відміну від інших, базуються на формуванні певної послідовності етапів оцінювання фінансово-економічного стану при визначенні інтегрального показника інвестиційної привабливості, з урахуванням впливу факторів мікро-, мезо- та макросередовищ в їх взаємозв’язку, що дає змогу комплексно оцінити ефективність впровадження проекту; - методичний інструментарій щодо оцінки впровадження інноваційно-інвестиційних проектів, які, на відміну від існуючих, засновані на принципах відкритої системи з урахуванням вагомості її параметрів, що дає змогу визначити вплив кожного фактору на інтегральний показник інвестиційної привабливості проекту та сприяє обґрунтуванню заходів щодо їх реалізації на засадах комплексного підходу; Набули подальшого розвитку: - методичний підхід щодо оптимізації та компонентного оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу відкритих систем (Т. Сааті), що на відміну від існуючих передбачає визначення рівня інвестиційної привабливості на засадах максимізації параметрів, що входять у систему, що дає змогу сформувати принцип відбору науково-технічних розробок з урахуванням їх специфіки та синергетичного потенціалу проектів; - науково-методичний підхід щодо комплексного оцінювання інвестиційної привабливості інноваційних проектів та НТР підприємства, який, на відміну від існуючих, базується на визначенні значущості та рівня витрат на їх впровадження, на засадах скринінгового експрес-аналізу з урахуванням стохастичності, факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ, застосування якого підвищує точність та достовірність оцінок в процесі прийняття рішень щодо використання інноваційно-інвестиційних ресурсів. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості та доцільності використання наукових положень і прикладних рекомендацій для обґрунтування інвестиційних проектів та НТР підприємств. Основні результати досліджень отримали практичне застосування в наукових установах та підприємствах, зокрема: ТОВ "Тубний завод" (м. Харків, довідка № 01-03/80 від 13.11.2018 р.), НТМЕЦ "Екосистема" (м. Харків, акт № 91 від 4.02.2019 р.), ХДАВП (м. Харків, довідка № 301/1540 від 16.08.2019 р.). Результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі кафедри економіки і маркетингу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" при викладанні дисциплін: "Проектний аналіз", "Управління проектами", "Бізнес-проектний аналіз", "Потенціал і розвиток підприємства" для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" та 051 "Економіка" (м. Харків, акт від 10.10.2019 р.).
Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.04 "Economics and Management of Enterprises (by types of economic activity)" (08 - Economic Sciences). - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2019. The dissertation deepens theoretical provisions, methodological approaches and scientific and applied recommendations for assessing the investment attractiveness of the RTD at industrial enterprises. Achievement of the goal is confirmed by the decision of the set tasks concerning: research of the conceptual and terminological apparatus of the theory of investment in determining the basic concepts of investment investments; research on the role of managing the competitiveness of an innovation investment project and identifying the factors influencing its investment attractiveness; research of methodological tools of multifactor evaluation of investment attractiveness of innovation-investment projects to determine the influence of factors on the effective integral index; substantiation of principles of selection of innovation-investment projects taking into account optimization of their parameters and specificity; development of a scientific and methodological approach to comprehensive assessment of the impact of factors on the implementation of innovative projects. To solve these problems, the following general and special methods were used: scientific methods of economic theory in the field of investing using an abstract-logical approach in the study of economic processes and phenomena, in particular the following: scientific generalization (with defined entities and classification of investment projects), dialectical method ( in determining the place and role of investment activity among other types of ordinary activities of the enterprise), historical and systematic approaches (in studying the world experience t determination of stages of development of methods of analysis of investment projects based on the principles of dialectic, unity and integrity), classification, comparison, scientific abstraction, systemic and complex analysis (in the development of methods of analysis of investment projects in enterprises), economic and mathematical modeling (in the calculation of indicators of investment efficiency), economic and multi-step component analysis. The main provisions of the scientific novelty of the thesis are as follows. Improved: - the economic essence of the definition of "investment attractiveness of the project", which, in contrast to existing interpretations, takes into account not only the possibilities and limitations of investment funds, and the ability of the company to attract investor attention, but also emphasizes the effective development of them to ensure the realization of multi-level interests, which contributes to expansion actualization of the basis of the theory of investment; - components of the mechanism for managing the competitiveness of an innovation-investment project, which, unlike others, are based on the formation of a certain sequence of stages of evaluating the financial and economic condition in determining the integral indicator of investment attractiveness, taking into account the influence of micro-, meso-and macroenvironmental factors in their environment. a framework that enables a comprehensive assessment of the effectiveness of project implementation; - a methodological toolkit for evaluating the implementation of innovation and investment projects, which, unlike the existing ones, are based on the principles of an open system, taking into account the weight of its parameters, which allows to determine the impact of each factor on the integral indicator of the investment attractiveness of the project and facilitates substantiation the principles of a comprehensive approach; Have further developed: - methodical approach to optimization and component evaluation of innovation and investment potential of open systems (T. Saati), which, unlike the existing ones, involves determining the level of investment attractiveness on the basis of maximizing the parameters included in the system, which allows to form the principle of selection of scientific and technical development taking into account their specificity and synergistic potential of the projects; - scientific and methodological approach to the complex evaluation of investment attractiveness of innovative projects and enterprise research and development, which, unlike the existing ones, is based on determining the significance and level of costs for their implementation, on the basis of screening express analysis taking into account stochasticity, internal and external factors, internal and external factors the use of which enhances the accuracy and reliability of evaluations in the decision-making process regarding the use of innovative investment resources. The practical significance of the obtained results lies in the possibility and expediency of using scientific provisions and applied recommendations to substantiate investment projects and the research of enterprises. The main results of the research have been put to practical use in scientific institutions and enterprises, in particular: Tubny Plant LLC (Kharkiv, reference # 01-03 / 80 dated 13.11.2018), NTMEC Ecosystem (Kharkiv, act # 91 dated February 4, 2019), KhDAVP (Kharkiv, reference No. 301/1540 dated August 16, 2019). The results of the dissertation were used in the teaching process of the Department of Economics and Marketing of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" in teaching the disciplines: "Project Analysis", "Project Management", "Business Project Analysis", "Potential and Development of Enterprise" for students in the specialty 075 "Marketing" and 051 "Economy" (Kharkiv, act dated 10.10.2019).
Опис
Ключові слова
дисертація, інвестиції, інновації, інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, критерії оцінки інвестиційної привабливості, ефективність інвестицій, економічне обґрунтування інвестиційних проектів, investments, innovations, investment potential, investment climate, investment attractiveness, criteria of evaluation of investment attractiveness, economic justification of investment projects, investment efficiency
Бібліографічний опис
Усов М. А. Економічне обґрунтування інвестиційної привабливості науково-технічних розробок [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Максим Анатолійович Усов ; наук. керівник Сударкіна С. П. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 273 с. – Бібліогр.: с. 199-220. – укр.