Дослідження морфології оксидних плівок сформованих двохстадійним анодуванням алюмінію в оксалатному та цитратному електролітах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Встановлено, що у розчині щавелевої кислоти формуються пористі анодні оксидні плівки завтовшки 150 нм, які наслідують комірчасту оксидну структуру, яка залишається на поверхні алюмінію після електрохімічного полірування. Зростання плівки при наступному анодуванні в розчині лимонної кислоти відбувається переважно у центрі комірок (місцях розташуваннях мікропор), де утворюються стовбоподібні виступи у вигляді гексагональних призм. При цьому на межах комірок через розчинення оксиду утворюються вузькі канали. Розподіл оксидних комірок за розміром наближується до нормального закону розподілу за Гаусом.
Porous AOF formed on the aluminum surface during the anodizing in oxalic acid solution is found. These films with a thickness less than 150 nm inherit the cellular structure remaining on the surface of aluminum after electrochemical polishing. Film growth is mostly in the center of the cell (the locations of micropores) during the subsequent anodizing in citric acid solution. The pillar-like protrusions in the form of hexagonal prisms at the same time are formed. At the cell boundaries are formed narrow channels due to the oxide dissolution. Forming of such unusual AOF structure is caused introduction of anions of SO₄²⁻ and PO₄³⁻ in an oxide structure on the stage of the electrochemical metal polishing. These structural anions are disposed in a oxide film mainly on the cell walls. On results researches the histogram of distributing of oxide cells is built on sizes. Distribution of oxide cell size according to the normal law of Gaussian distribution is established.

Опис

Ключові слова

алюміній, анодна оксидна плівка, морфологія, щавелева кислота, лимонна кислота, закон розподілу Гауса, aluminum, anodic oxide film, morphology, oxalic acid, citric acid, law of Gaussian distribution

Бібліографічний опис

Дослідження морфології оксидних плівок сформованих двохстадійним анодуванням алюмінію в оксалатному та цитратному електролітах / С. О. Самойленко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 35 (1207). – С. 85-89.