Визначення завадостійкості каналу зв’язку за випадкового впливу завад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено вплив багатопроменевого поширення радіохвиль на передавання звукового контенту через канали з нормальним та логнормальним розподілом завад з використанням безпроводових технологій GSM та WiMAX. Вибір технологій обумов- лено тим, що в GSM відсутній обов’язковий механізм захисту від інтерференції, спричиненої багатопроменевим поширенням, тоді як фізичний рівень WiMAX реалізовано із застосуванням технології OFDM, яка призначена для боротьби з цим ефектом. Для дослідження в програмному середовищі MATLAB Simulink побудовано відповідні моделі приймально-передавальних трактів з використанням елементів бібліотеки Communication System Toolbox.
The influence of multibeam propagation of radio waves on the transmission of audio content through channels with normal and lognormal distributions of disturbances using wireless technologies of GSM and WiMAX has been investigated. The choice of technology is due to the fact that the GSM does not have the required protection mechanism from the interference caused by multi-beam propagation, while the physical level of WiMAX is realized using OFDM technology, which is designed to combat this effect. For research in the MATLAB Simulink software environment, appropriate models of transceiver paths are constructed using elements of the Communication System Toolbox library

Опис

Ключові слова

безпроводові канали зв’язку, електромагнітна сумісність, закони розподілу, мітаційне моделювання, радіозавади., distribution laws, electromagnetic compatibility, radiofrequency interference, simulation, wireless communication

Бібліографічний опис

Бакіко В. М. Визначення завадостійкості каналу зв’язку за випадкового впливу завад / В. М. Бакіко, П. В. Попович, В. Б. Швайченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Техніка та електрофізика високих напруг = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. sci. papers. Ser. : Technique and Electrophysics of High Voltage. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 14 (1290). – С. 7-10.

Зібрання