Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/cutting

Від 2005 року кафедра має назву "Інтегровані технології машинобудування" ім. М. Ф. Семка, попередня назва – "Різання матеріалів та різальні інструменти".

Кафедра заснована в 1885 році. Свої витоки вона веде від кафедри механічної технології (у подальшому – кафедра загального машинобудування, кафедра холодної обробки матеріалів, кафедра різання матеріалів та різальних інструментів).

Засновником і першим завідувачем кафедри був фундатор технологічної підготовки інженерів-механіків в ХТПІ Костянтин Олексійович Зворикін.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут і є провідним науково-дослідним і освітнім центром України в галузі високих інтегрованих технологій у машинобудуванні. У науковій школі кафедри різання матеріалів підготовлені 18 докторів технічних наук і 104 кандидата технічних наук.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 9 кандидатів технічних наук; 3 співробітника мають звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1490
 • Документ
  Guidelines to settlement and graphic work on the discipline "Interchangeability, standardization and technical measurements"
  (2023) Riazanova-Khytrovska, N.; Kozakova, N.
  Methodical instructions to settlement and graphic work on the discipline "Interchangeability, standardization and technical measurements" for foreign students of mechanical engineering specialties NTU "KhPI". Methodical instructions contain theoretical material, but are step-by-step instructions that allow foreign students to reduce the time for completing and completing work. The given text elements allow you to reduce the time of writing the work, and the sketches of the drawings - in general, to spend time only on drawing dimensions, tolerances of dimensions, limit deviations, tolerances of shapes and the location of surfaces, that is, directly on what constitutes the content of the discipline. The methodical instructions also provide literary and normative sources, which determine the initial and reference data, where you can review the theoretical material of the discipline and see examples of performing calculation-graphic tasks and design drawings. Each action during the performance of the work is accompanied by tables, figures and attachments that must be used when performing sections of the work.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт з дисципліни "Лазерні та комбіновані технології"
  (2023) Пупань, Лариса Іванівна
  Серед різних видів сучасних технологій обробки матеріалів особлива роль належить променевим технологіям, заснованим на поверхневому впливі на матеріал заготовки висококонцентрованих вузькоспрямованих променевих потоків або високоенергетичних струменів – потоку прискорених заряджених частинок (електронів), світлового променя високої енергії, що формується лазерами. Відмінною особливістю променевих методів є висока концентрація енергії на оброблюваній поверхні, локальність та високошвидкісний характер впливу. Одна з провідних технологій, що багато в чому визначають сучасний рівень виробництва в промислово розвинених країнах, – лазерна технологія, результатами застосування якої у різних видах виробництв є висока якість виробів, їхня мініатюризація, досить висока продуктивність процесів, забезпечення прецизійності обробки, економія матеріальних ресурсів, екологічна чистота, загальне підвищення культури виробництва. Лазерна обробка може використовуватись для різних матеріалів (металів, твердих сплавів, кераміки, скла, пластмас, гум, напівпровідникових матеріалів, дорогоцінного каміння, біологічних матеріалів) у багатьох галузях промисловості – в мікроелектроніці, в машинобудуванні, в промислово-сті будівельних матеріалів, в медицині, у сільському господарстві, у ювелірній промисловості. Технології, засновані на використанні лазерного випромінювання, можуть бути успішно інтегровані в технологічні ланцюжки отримання виробів у комбінації з традиційними процесами, наприклад, литтям. У методичних вказівках подано матеріал для виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Лазерні та комбіновані технології». Розглянуто як технічні характеристики лазерного обладнання та особливості технологій виготовлення основних конструктивних елементів лазерів, так і основні техніко-економічні показники різних операцій лазерної обробки матеріалів – прошивання отворів, різання, зварювання. Надано також інформацію про безпеку застосування лазерів у промисловості та використання відповідних захисних засобів.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація"
  (2023) Козакова, Наталія Віталіївна
  Метою методичних матеріалів до самостійної роботи є надання методичної допомоги студенту при самостійному засвоєнні матеріалу з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація» і викладачеві з організації позааудиторної роботи студентів. В результаті виконання завдань самостійної роботи з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація» студент повинен знати: основні поняття і визначення, правові основи, цілі і задачі, принципи і об’єкти, засоби і способи забезпечення якості, притаманні метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації; значення метрології, стандартизації, сертифікації і акредитації для діяльності і розвитку суспільства; теоретичні основи метрології; особливості вимірювального процесу із застосуванням засобів вимірювальної техніки; поняття похибки, можливі джерела похибок вимірювання і способи їх усунення; основні поняття та визначення у галузі стандартизації; загальні відомості про діяльність з міжнародної стандартизації, участь у ній України; основи діяльності з національної стандартизації; правила та методи розроблення і впровадження національних нормативних документів; основні поняття сертифікації та оцінки відповідності; загальні положення національної системи сертифікації; процедури сертифікації продукції та систем управління якістю в системі УкрСЕПРО; правила визнання сертифікатів відповідності на імпортну продукцію; критериї акредитації органів з оцінки відповідності; об’єкти і процедури акредитації; функції аудитора, експерта, технічних комітетів з акредитації; повноваження акредитованих органів; основні напрямки діяльності Національниї агенції з акредитації України. вміти: виконувати спостереження і вимірювання; вибирати і використовувати засоби вимірювальної техніки; застосовувати методи вимірювання; оцінювати точність вимірювань; здійснювати пошук та кваліфіковано застосовувати нормативно-технічну документацію з стандартизації та сертифікації, додержуватися її вимог; готувати заявки та іншу документацію для проведення сертифікації продукції, систем управління якістю, атестації виробництва та акредитації органів з сертифікації та лабораторій; проводити сертифікацію продукції в системі УкрСЕПРО; вміти застосовувати вимоги законодавства у сфері акредитації; розрізняти порядок дій щодо акредитації, повторної акредитації, доакредитації, розширення галузі акредитації; оскаржити дії і рішення органу з акредитації шляхом подання апеляції до Комісії з апеляцій. Самостійна робота виконується студентом після вивчення відповідних тем дисципліни, які викладалися в аудиторії, з метою формування вміння використовувати спеціальну, нормативну і довідкову літературу з метою пошуку необхідної інформації, формування самостійного мислення, творчого підходу до вирішення практичних задач. Це також систематизація і закріплення отриманих на аудиторних заняттях знань, набуття навички використовувати ці знання, підготовка до поточного (модульного) і підсумкового контролю за дисципліною.
 • Документ
  Modeling of machining of non-involute gears
  (2023) Myronenko, Serhii
  In this article, the relevance of the study of gears with a complex non involute profile of the tooth flanks is justified. For the subsequent study of non involute gearings, the task of mathematical modeling of the profile of a gear cutting rolling tool f or machining of non involute gear wheels is solved. A method for geometric analysis of the process of surfaces shaping by rolling gear cutting tools has been developed.
 • Документ
  Проблеми відновлення функціональних властивостей експлуатації крупногабаритних зубчастих передач
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Гасанов, Магомедємін Ісамагомедович; Пермяков, Олександр Анатолійович; Шелковий, Олександр Миколайович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Клочко, Олександр Олександрович
  Наукові основи тмеханізмів формування похибок крупногабаритних зубчастих коліс свідчить про те, що елементарні похибки систем операцій зубообробки характеризуються випадковими числовими характеристиками, які визначають величину і характер входження у відповідні комплексні складові, які, в свою чергу, взаємодіючи між собою, визначають досліджувані похибки крупногабаритних зубчастих коліс. Досліджені важконавантажениі зубчасті передачи приводи машин, при проектуванні яких висуваються жорсткі вимоги до мінімізації їх габаритів, маси і вартості. Реалізація цих жорстких вимог призводить до значного зростання удільної силовий навантаженості, а вимога максимізації продуктивності машин призводить до зростання швидкісних характеристик приводу та досліджен динамічний характер зовнішнього навантаження передач. Підвищення довговічності приводів машин є одним з найважливіших (поряд з підвищенням продуктивності і зниженням собівартості) вимог до проектування машин, яке в значній мірі забезпечується за рахунок збільшення ресурсу основних деталей приводу і, в першу чергу, за рахунок підвищення зносостійкості їх контактних поверхонь. Забезпечення високої зносостійкост зубчастих коліс, необхідно не тільки, щоб запобігти поломки через зменшення робочого перетину деталей внаслідок їх зносу, а й для зменшення впливу зносу на параметри якості машин – рівень шуму, точність позиціонування робототехнічних систем, точність виготовленої продукції.
 • Документ
  Ecological and economic aspects of water resources saving in mechanical processing of the modern century
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Shelkovoy, A. M.; Rucki, М.; Gutsalenko, Yu. G.; Rudnev, O. V.; Ivkin, V. V.
 • Документ
  Фінішна обробка поверхні надтвердих полікристалів інструментом з алмазоподібним покриттям
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Пупань, Лариса Іванівна; Власенко, А. В.
 • Документ
  Modern approaches to the transition to the technology of minimal lubrication in abrasive machining
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Gutsalenko, Yu. G.; Iancu, C. G.; Ivkin, V. V.; Rudnev, O. V.; Sevidova, O. K.
 • Документ
  Інструменти для безводного алмазно-іскрового шліфування на універсальних верстатах
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Гуцаленко, Юрій Григорович; Севидова, Олена Костянтинівна; Білозеров, Валерій Володимирович; Махатілова, Г. І.; Степанова, Ірина Ігорівна; Івкін, Владислав Володимирович; Руднєв, Олександр Віталійович
 • Документ
  Алгоритм визначення раціональних характеристик алмазного круга для обробки крихких матеріалів
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Козакова, Наталія Віталіївна
 • Документ
  Моделювання процесу алмазного шліфування методом кінцевих елементів
  (2023) Федорович, Володимир Олексійович; Федоренко, Дмитро Олегович; Ромашов, Дмитро Володимирович; Островерх, Євгеній Володимирович; Пупань, Лариса Іванівна
  У монографії викладено сучасні підходи до вдосконалення процесу обробки металів, твердих сплавів та неметалічних матеріалів шліфуванням із застосуванням алмазно-абразивного інструменту. Особливу увагу приділено використанню алмазних кругів на керамічних зв’язках, здатних підвищити ефективність алмазно-абразивної обробки завдяки жаростійкості, твердості та здатності до самозаточування. Запропоновано конкретні технічні рішення для практичного використання цих заходів. Для інженерно-технічних працівників промислових підприємств і науково-дослідних інститутів, аспірантів та студентів машинобудівних спеціальностей вузів.
 • Документ
  Постпроцеси адитивних технологій
  (2023) Пупань, Лариса Іванівна
  У посібнику розглянуто основи теоретичних та практичних аспектів постпроцесів, що використовуються у різних методах адитивного виробництва. Визначено доцільність реалізації раціональних постпроцесів з метою усунення структурних дефектів та підвищення фізико-механічних властивостей виробів адитивного виробництва. Матеріал викладено відповідно до змісту дисципліни «Постпроцеси інтегрованих генеративних технологій». Призначений для студентів спеціальності «Прикладна механіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання.
 • Документ
  Інструменти та режими різання в технологічних процесах обробляння матеріалів
  (2023) Островерх, Євген Володимирович; Федорович, Володимир Олексійович; Пупань, Лариса Іванівна
  У посібнику розглянуто сучасні методики інструментального оснащення найбільш поширених технологічних процесів механічного обробляння у машинобудівному виробництві (точіння, фрезерування, свердління та інших). Надано рекомендації щодо вибору конструкцій різального інструменту, інструментальних матеріалів і режимів різання для високопродуктивного обробляння різних груп конструкційних матеріалів. Визначено доцільність застосування комп’ютерних методів та інструментів у моделюванні та оптимізації процесів різання на прикладі токарної обробки. Призначений для студентів спеціальності «Прикладна механіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Допуски та посадки механічних систем і пристроїв загального призначення"
  (2023) Козакова, Наталія Віталіївна
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Допуски та посадки механічних систем і пристроїв загального призначення» з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» призначені для допомоги студенту у виконанні розрахунково-графічної роботи (РГЗ), особливо при дистанційній формі навчання. Перед виконанням РГЗ студент повинен засвоїти певні теоретичні положення дисципліни, виконати кілька лабораторних і практичних занять. Маючи начальні базові знання з «Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань» він стає до виконання першого розділу РГЗ. Впродовж вивчення курсу студент набуває подальших знань для виконання наступних розділів РГЗ. Тому представлені методичні вказівки не містять теоретичного матеріалу, а є шаблоном, який дозволяє студентам скоротити час на виконання і оформлення роботи. Студентові надається певна форма, до якої він заносить вихідні дані за номером варіанта, наданого викладачем, потрібні для виконання роботи довідкові дані і, виконуючі необхідні розрахунки, підставляє їх до вже написаних формул. Наведені текстові елементи дозволяють скороти час написання роботи, а ескізи креслень – взагалі витрачати час тільки на нанесення розмірів, допусків розмірів, граничних відхилень, допусків форм і розташування поверхонь, тобто безпосередньо на те, що становить зміст дисципліни. В методичних вказівках наведено також літературні і нормативні джерела, за якими визначаються вихідні, довідкові дані, де можна переглянути теоретичний матеріал дисципліни та побачити приклади виконання РГЗ і оформлення креслень. Кожну дію при виконанні РГЗ супроводжують посилання на номери джерел, таблиць, рисунків і додатків, які потрібно використовувати при виконанні розділів роботи. Все це дає можливість студенту оптимально й ефективно організувати виконання РГЗ як одну з складових своєї позааудиторної роботи.
 • Документ
  Удосконалення технологічної підготовки адитивного виробництва складних виробів
  (2023) Гаращенко, Ярослав Миколайович
  У монографії викладено сучасні уявлення щодо планування та виконання задач технологічної підготовки процесів пошарової побудови для обладнання адитивного виробництва. Розглянуто питання визначення складності 3D-моделей виробів, вибору адитивного методу. Виконано оцінку ефективності процесів пошарової побудови на прикладі складних виробів для задач структурної декомпозиції виробу, його орієнтації та розташування в робочому просторі адитивної установки з подальшим адаптивним пошаровим розсіченням. Для студентів, аспірантів, фахівців у галузі адитивного виробництва.
 • Документ
  Розробка легкоплавких склокерамічних зв'язок для алмазно-абразивного інструмента
  (ФОП Середняк Т. К., 2018) Федоренко, Олена Юріївна; Рищенко, Михайло Іванович; Богданова, Катерина Борисівна; Регеда, Н. М.; Федоренко, Дмитро Олегович
 • Документ
  Оптимизация технологической себестоимости шлифования лезвийных инструментов с пластинами марки АТПМ
  (Ліра, 2016) Руднев, Александр Витальевич
  Представлено результати досліджень і аналіз інжинірингу якості дрібнозернистих алмазно-твердосплавних пластин після алмазно-іскрового шліфування. Показано, що вартісна оцінка якості є важливим фактором при оцінці технологій і способів виготовлення виробів.
 • Документ
  Особенности алмазно-искрового шлифования твердых сплавов с минимальным применением сухих углеводородных смазок
  (Ліра, 2016) Стрельчук, Роман Михайлович
  Представлены результаты исследований процесса алмазно-искрового шлифования твердых сплавов с применением технологии минимальной смазки. Показано, что использование сухой углеводородной среды специального состава вместо жидкости поливом обеспечивает меньшую напряженность процесса и более высокую работоспособность алмазных кругов.
 • Документ
  Локальные электроизоляционные решения инструментов из сверхтвердых материалов для их расширенной адаптации к алмазно-искровому шлифованию
  (Ліра, 2016) Гуцаленко, Юрий Григорьевич; Янку, К. Г.; Севидова, Елена Константиновна; Степанова, Ирина Игоревна
  Представлена розробка локальних електроізоляційних захисних покриттів інструмента технологій високоточної продуктивної обробки з введенням в зону різання енергії електричних розрядів підтримки працездатності шліфувальних кругів з алмазно-металевої композицією робочої частини.
 • Документ
  Возможности развития современного станкостроения для реализации алмазно-искрового шлифования
  (Ліра, 2016) Гуцаленко, Юрий Григорьевич; Севидова, Елена Константиновна; Ивкин, Владислав Владимирович; Руднев, Александр Витальевич; Аракелян, Арташес Арамескович
  Представлена розробка модернізації популярних в механообробної промисловості кругло- і плоскошлифовального верстатів та визначено верстатобудівні підприємства потенційної первоочередной зацікавленості у її використанні