Кафедра "Електроізоляційна та кабельна техніка"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/eikt

Кафедра "Електроізоляційна та кабельна техніка" заснована у 1964 році.

Основою для відкриття кафедри стало відкриття на електроенергетичному факультеті, у 1950 році ,спеціальності "Електроізоляційна, кабельна та конденсаторна техніка". Засновником та першим завідувачем кафедри ЕІКТ був доцент Багалій Юрій Володимирович (1915-1976). На кафедрі підготовлено понад 3000 інженерів-електриків, понад 20 кандидатів наук, 6 докторів наук.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних наук; 1 співробітник має звання професора, 3 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 254
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Фізика діелектриків"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Кєссаєв, Олександр Геннадійович; Москвітін, Євген Сергійович
  Діелектрики посідають важливе місце в сучасній електротехніці, електромеханіці, електроенергетиці, радіоелектроніці й інформаційних технологіях. Для розуміння властивостей та кількісної характеристики діелектриків необхідно уявляти процеси, що відбуваються у них під впливом зовнішнього електричного поля, та визначити величини, що визначають перебіг цих процесів. Саме такий підхід реалізовано у методичних вказівках з лабораторного практикуму дисципліни ”Фізика діелектриків”. У представлених методичних вказівках закладено системний підхід із сучасними уявленнями про фізичні процеси при взаємодії електричного поля з діелектриками, а саме: поляризацію, електропровідність, діелектричні втрати, електричну міцність з визначенням електричних параметрів, які пов’язані з відповідними процесами. Дослідження основних фізичних процесів у діелектриках базується на застосуванні сучасної цифрової техніки, зокрема, вимірювача ємності і імітансу, портативного осцилографу. Важливим моментом є візуалізація фізичного процесу поляризації неполярних та полярних діелектриків на підставі отриманих цифровим двоканальним портативним осцилографом у режимі реального часу залежностей між напруженістю електричного поля та вектором поляризації. Застосування рефрактометричного методу у комплексі з вимірюваннями електричної ємності і тангенсу кута діелектричних втрат у діапазоні частоти від 100 Гц до 100 кГц дозволяє оцінити стан рідких діелектриків, у тому числі трансформаторної оливи — охолоджувальної та електроізоляційної рідини потужних силових трансформаторів. Дослідження твердих тонких діелектриків в однорідному та неоднорідному електричному полі дозволяє визначити пробивну напругу
 • Документ
  Оптимизация конструкции сетевых кабелей по коэффициенту затухания в зоне допусков геометрических размеров параметров передачи
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Беспрозванных, Анна Викторовна
  Скорость передачи информации и расстояние, на которое она может передаваться, зависят от коэффициента затухания. При оптимальной конструкции кабеля коэффициент затухания минимальный. Использование современных электроизоляционных материалов создает условия для передачи сигналов в высокочастотном диапазоне без оптимизации конструкции кабеля.
 • Документ
  Конструктивно-технологічні рішення підвищення електричних характеристик високовольтної композитної електроізоляційної системи електричних машин
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Рогинський, Олександр Володимирович
  В монографії визначено вплив електрофізичних характеристик та товщини діелектричного бар’єру на розподіл електричного поля у високовольтній композитній ізоляції електричних машин. Експериментально підтверджено, що композитна ізоляція з підвищеним вмістом слюдинітового бар’єру і склотканиною меншої товщини має на (8–16)% вищі значення короткочасної електричної міцності. Доведено ефективність виявлення технологічних дефектів на підставі порівняння амплітуди імпульсів часткових розрядів. Обґрунтовано методику моніторингу стабільності технологічного процесу виготовлення електроізоляційних систем, що базується на застосуванні контрольних карт кумулятивних сум опору ізоляції. Для аспірантів, студентів, спеціалістів, інженерів та дослідників в галузі електроізоляційної, кабельної та оптоволоконної техніки.
 • Документ
  Діагностика водних триінгів в силових кабелях середньої напруги із застосуванням імпульсної рефлектометрії
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2020) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Кєссаєв, Олександр Геннадійович
 • Документ
  Виклики перед кабельною індустрією при впровадженні технології 5G
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Тараканов, М. М.; Сушінець, Б. В.; Костюченко, В. В.
 • Документ
  Можливості програмного безкоштовного середовища у навчальному процесі кафедри "Електроізоляційна та кабельна техніка"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Москвітін, Євген Сергійович; Сіятовський, Д. О.
 • Документ
  Розділення абсорбційних процесів в неоднорідній ізоляції за кривими відновлюваної напруги силових високовольтних кабелів
  (Інститут електродинаміки НАН України, 2021) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Костюков, Іван Олександрович; Москвітін, Євген Сергійович
  На підставі запропонованої моделі структурно-неоднорідної двошарової ізоляції у вигляді послідовнопаралельної схеми заміщення з трьома релаксаційними ланцюжками отримано розрахункові криві відновної напруги фазної та поясної паперово-просоченої ізоляції силових кабелів. Виконано верифікацію модельної кривої з експериментальною кривою відновної напруги силового кабелю на напругу 6 кВ. Обґрунтовано можливість розділення уповільнених абсорбційних процесів в неоднорідній ізоляції на основі аналізу високочастотних складових спектру часових залежностей кривих відновної напруги. Підтверджено ефективність застосування вейвлет-перетворення для деталізації абсорбційних характеристик неоднорідної ізоляції силових кабелів. Встановлено наявність двох максимумів та динаміку змінення співвідношення між ними на відтворюваних кривих відновної напруги в процесі старіння неоднорідної ізоляції силових кабелів. Визначено переважні абсорбційні процеси та встановлено критерії для оцінки стану неоднорідної ізоляції силових кабелів на підставі співвідношення між двома амплітудними значеннями відтворюваної відновної напруги.
 • Документ
  Електричне поле кабелів коаксіальної конструкції з ексцентриситетом
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2012) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Морозова, О. В.; Кєссаєв, Олександр Геннадійович
 • Документ
  Кореляція між параметрами діелектричної абсорбції в процесі зволоження силових кабелів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Кєссаєв, Олександр Геннадійович
 • Документ
  Ефективні параметри діелектричної абсорбції полімерної ізоляції з напівпровідними покриттями силових високовольтних кабелів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Гринишина, Маргарита Володимирівна
  На підставі послідовно-паралельної нелінійної схеми заміщення напівпровідних покриттів та лінійної електричної полімерної ізоляції у широкому діапазоні частоти визначено ефективні параметри діелектричної абсорбції силових високовольтних кабелів одножильного виконання. За результатами моделювання, з урахуванням дисперсії електрофізичних характеристик напівпровідних покриттів, доведено, що ефективна електрична ємність тришарової композитної ізоляційної системи визначається ємністю полімерної ізоляції. Встановлено характер частотних залежностей та максимальні значення ефективного тангенсу кута діелектричних втрат в залежності від співвідношення між питомою електропровідністю на постійному і змінному струмі та товщиною напівпровідних екранів. Отримані співвідношення є підставою для розроблення практичних рекомендацій щодо обґрунтування товщини та електрофізичних параметрів напівпровідних покриттів для зменшення їх впливу на ефективний тангенс кута діелектричних втрат тришарової композитної електроізоляційної системи силових високовольтних кабелів.
 • Документ
  Method of Determining the Overload Capacity of Medium Voltage Power Cables with Cross-Linked Polyethylene Insulation
  (European Conference, 2021) Shchebenyuk, Lesya; Kiessaiev, Olexander; Gontar, Yuliia
 • Документ
  Аналіз параметрів стаціонарних теплових процесів в реальних режимах експлуатації силових кабелів середньої напруги з ізоляцією із зшитого поліетилену
  (Norwegian Academy of Science, 2021) Гонтар, Юлія Григорівна; Щебенюк, Леся Артемівна; Гурин, Анатолій Григорович
  The development of medium voltage cable distribution networks is aimed at the introduction of cables with cross-linked polyethylene insulation, which have significant advantages over cables with paper impregnated insu lation. The most important consumer characteristic of power cables is their capacity, which is determined by the processes of heat and mass transfer. The article proposes a model that provides a comprehensive analysis of the parameters of stationary thermal processes at any current load in real operating modes due to the combination of structural and thermophysical parameters of the cable with environmental conditions.
 • Документ
  Теплофізичні аспекти визначення навантажувальної здатності силових кабелів середньої напруги з ізоляцією із зшитого поліетилену в стаціонарних режимах експлуатації
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Гонтар, Юлія Григорівна; Щебенюк, Леся Артемівна; Антонець, Станіслав Юрійович
  У даний час тенденції розвитку світових кабельних мереж середньої напруги спрямовані на впровадження кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену. Такі кабелі мають підвищену робочу температуру, що дозволяє збільшити їхню пропускну здатність, та підвищену стійкість при роботі в умовах перевантажень і коротких замикань. Визначити допустимі теплові та електричні навантаження можливо лише за умови дотримання теплового балансу. Принципово важливою для вирішення задач теплового балансу є суттєва залежність теплопровідності і теплоємності поліетиленової ізоляції від температури. Встановлено, що пропускна спроможність кабелю, визначена за нормативними моделями і середніми параметрами оточуючого середовища, надає лише попередню інформацію про його нагрівання. Для певних вимог і для інноваційних конструкцій кабелю необхідною умовою для визначення навантажувальної здатності в реальних стаціонарних режимах експлуатації є використання моделі теплового балансу. Запропоновано систему математичних рівнянь, яка за рахунок поєднання конструктивних і теплофізичних параметрів кабелю з умовами зовнішнього середовища дозволяє визначати параметри стаціонарного теплового режиму кабелю за будь якого струму навантаження.
 • Документ
  Вплив динаміки нагрівання полімерної ізоляції силових кабелів середньої напруги на їх пропускну здатність
  (Харківський національний університет Міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020) Гонтар, Юлія Григорівна; Антонець, Т. Ю.
  На даний час світові тенденції розвитку кабельних мереж середньої напруги спрямовані на впровадження кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену. Такі кабелі є інноваційною продукцією вітчизняних кабельних виробників. Найчастіше застосовується прокладання одножильних кабелів паралельно в одній площині. В статті проаналізовано ряд значних особливостей кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену, які впливають на тепловий режим як в робочому стані, так і в аварійному режимі експлуатації, серед яких - залежність теплопровідності і теплоємності полімерної ізоляції від температури. Пропускна спроможність кабелю, яка визначається за нормативними моделями і середніми параметрами оточуючого середовища, надає лише попередню інформацію про його нагрівання, корисну для порівняння його пропускної спроможності з іншими кабелями такого ж типу. Для певних вимог і для інноваційних конструкцій кабелю необхідно визначати пропускну спроможність за тепловими обмеженнями в конкретних умовах експлуатації. В умовах випробувань кабелів, призначених для прокладання трьох одножильних кабелів в площині, мають бути враховані також теплова та електрична асиметрія. Досліджено нагрівання кабелів середньої напруги із зшитою поліетиленовою ізоляцією [1], проведено експериментальну оцінку впливу відстані між кабелями на асиметрію струмів і температур за допомогою трьох однофазних одножильних кабелів АПвЭгаПу 1х70/16–35 з однаковим напрямом струму. Встановлено, що за відсутності повздовжніх струмів в електропровідних екранах, за основу практично може бути взятий струм в середній жилі. Запропоновано використовувати метод зосереджених теплоємностей для аналізу нагрівання кабелю струмом перевантаження, що дозволяє значно скоротити час випробування в умовах виробництва. Дослідження спрямоване на створення методу визначення допустимого струму кабелів середньої напруги в конкретних умовах експлуатації.
 • Документ
  Модель динаміки розвитку деформації при механічних випробуваннях наповнених полімерних матеріалів в умовах кабельного виробництва
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Золотарьов, Володимир Володимирович; Голик, Оксана Вячеславівна; Москвітін, Євген Сергійович; Зиков, Микола Борисович; Шурупова, Аліна Альбертівна; Щебенюк, Леся Артемівна; Васильєва, Оксана Володимирівна
  При впровадженні у виробництво високо наповнених безгалогенних пластмас, механічна міцність яких в експлуатації безпосередньо залежить від вмісту антипірену і технології накладання, актуальним стає контроль механічних характеристик оболонки кабелю у пожежобезпечному виконанні. Полімерні матеріали і їх композиції є в’язкопружними матеріалами, для яких механічні характеристики залежать від часу дії напруження. Представлено результати оцінки швидкості деформації видовження зразків від часу одноосного розтягування при різних швидкостях розведення затискачів в процесі процедури визначення механічних характеристик для безгалогенних кабельних пластмас при нормативних випробуваннях в умовах виробництва. Показано, що внутрішній і зовнішній шари оболонки кабелю з наповненої безгалогенної пластмаси мають суттєво різні значення нормативного параметру пластичності: свідчення відмінностей в структурі полімеру у внутрішніх і зовнішніх шарах оболонки в наслідок технологічного процесу примусового деформування при екструзії, яка є вимушеною (примусовою) орієнтацією полімерної структури. Наведені експериментальні залежності відносної деформації видовження δL(t) зразків від часу одноосного розтягування при різних швидкостях розведення затискачів, які ілюструють підтверджену великим масивом даних відтворюваність форми залежностей δL(t) для відмінних за структурою подібних наповнених безгалогенних полімерів. Запропоновано модель залежності швидкості деформування від часу розтягування як суми миттєво-пружної, в’язко-пружної і миттєво-пластичної (незворотної): dε/dt = λпр exp ( – t/λпр) + {∫ λ1 exp(–τ/λ1).exp[–(t–τ)/λ2]dτ]}/Δt. Наведені відповідні оцінки параметрів названих складових деформування зразків, одержані при апроксимації експериментальних даних запропонованою моделлю. Запропонована модель, по-перше, дає пояснення наявності характерного максимума (t = tm) відносної деформації як суперпозиції двох взаємозалежних процесів деформування з різним часом післядії λ. По-друге, дозволяє уточнювати вимоги до проведення випробувань: із збільшенням швидкості розведення затискачів час максимуму tm значно зменшується, відповідно чим більша швидкість розведення затискачів, тим меншим має бути відрізок часу Δt між послідовними вимірюваннями довжини контрольної ділянки зразка. Цей висновок експериментально підтверджено для конкретного матеріалу при швидкості 250 мм/хв.
 • Документ
  Перенапруги в часовій та частотній областях при підключенні силових високовольтних кабелів в електричну мережу
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2021) Безпрозванних, Ганна Вікторівна; Кєссаєв, Олександр Геннадійович
 • Документ
  Обґрунтування значень ексцентриситету коаксіального кабелю
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2013) Кєссаєв, Олександр Геннадійович
 • Документ
  Динаміка змінення опору ізоляції в процесі зволоження силового кабелю високої напруги з напівпровідним водоблокуючим бар'єром
  (Приазовський державний технічний університет, 2016) Кєссаєв, Олександр Геннадійович
 • Документ
  Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от степени увлажнения полиэтиленовой изоляции кабелей
  (Інститут електродинаміки НАН України, 2016) Беспрозванных, Анна Викторовна; Кессаев, Александр Геннадиевич; Щерба, Максим Анатольевич
  Показано, что при анализе процессов появления свободной влаги в полимерной изоляции силовых кабелей целесообразно применять высокочастотную релаксационную спектроскопию. Приведены расчетные и экспериментальные частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от степени увлажнения изоляции кабелей. Выявлено, что при длительном ее увлажнении пики релаксационных потерь смещаются в область более высоких частот и возникают дополнительные максимумы, соответствующие рассеянию энергии на новых элементах изоляции. Диапазон изменения частоты релаксационных потерь зависит от концентрации свободной влаги в изоляции и ее электрофизических и морфологических свойств.
 • Документ
  Quality control and evaluation of the life cycle insulated power cables XLPE
  (Global Science Center LP, Budapest, 2021) Gontar, Yu. H.; Kiessaiev, O. H.; Antonets, T. Yu.
  The undoubted advantages of cables with XLPE insulation in comparison with cables with impregnated paper insulation are considered. Such cables are more reliable in operation. The need for design is based on technological and design features, on the number of defects, on the technology to be prepared and by the minds of the operation. Reliability is determined by technological and design features, the absence of defects, manufacturing technology and operating conditions. Tests are an integral part of cable life cycle. Life cycle assessment is an important tool for determining the actual service life. Analysis of the data obtained during the tests allows you to assess the life cycle of the cable.