Кафедра "Теоретична механіка та опір матеріалів"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/teormeh

Кафедра "Теоретична механіка та опір матеріалів" була утворена у грудні 2021 року шляхом об’єднання кафедр "Теоретична механіка" та "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів" (НАКАЗ № 552 ОД від 26.11.2021 року).

Кафедра "Теоретична механіка" була створена ще у 1925 році в Харківському технологічному інституті, а її першим завідувачем став професор Іван Бабаков, відомий вчений у галузі теорії коливань. Теоретичну механіку в Харківському практичному технологічному інституті (нині Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") викладали ще з 1887 року всесвітньо відомі вчені академік Ляпунов Олександр Михайлович (1887-1893) і академік Стеклов Володимир Андрійович (1893-1903). Кафедра «Опір матеріалів» – первісна назва кафедри "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів", пройшла еволюцію досліджень від експериментальної та будівельної до обчислювальної та комп’ютерної механіки.

Новостворена кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 8 кандидатів технічних наук; 1 співробітник має звання професора, 8 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 275
 • Документ
  Computer and computational analisys of the biomechanics of swimming
  (Громадська наукова організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління", 2023) Lavinsky, D. V.; Adashevsky, V. M.; Druzhynin, Ye. I.
  The article deals with the issues of computer and computational modeling and analysis of the biomechanics of one of the most technically complex sports - swimming. Computer and computational modeling is currently an impotent part of various scientific researches. Such modeling in many cases allows either to replace full-scale experiments or to determine their rational parameters, thereby accelerating research. Computational modeling and simulation is widely used in the study of movement in various sports, which belongs to a wide class of biomechanical problems. Here, the use of computer calculations makes it possible to determine the rational parameters of an athlete's sports actions, which lead to higher sports results. It should be noted that the accuracy and reliability of computational modeling in the biomechanics of sports depend on the degree of approximation of computational schemes and models to reality. The creation of design schemes and models is impossible without the use of the results of field measurements. Based on the analysis of existing sources of information, an approach was formulated to create design schemes for studying the movement of an athleteswimmer along the distance. The systems of differential equations of motion for different stages of the distance are presented. For computer modeling, the KiDyM software package is applied, which uses the relations of the computer algebra system to construct differential equations of complex mechanical systems motion. The analysis of the presented and similar graphical information allows determining the rational values of certain parameters of the athlete-swimmer's sports actions, which allow achieving high sports results. This information allows us to adjust the technique of a particular athlete, taking into account the characteristics of his anatomy and physiology. Similar computational studies based on computer simulations can be performed for other technically complex sports.
 • Документ
  Features of deforming of composite inductors during electromagnetic processing of materials
  (Одеський національний морський університет, 2023) Lavinsky, D. V.; Anischenko, G. O.; Konokhov, V. I.
  The article proposes an effective method of analyzing the elastic-plastic deformation of composite structures under the influence of an electromagnetic field. The general mathematical formulation of the coupled problem of the deformation of conductive bodies in the presence of an electromagnetic field is considered. To construct a numerical solution method, the initial problem is reduced to finding the minimum of the total energy of the system. The finite element method is used as a numerical solution method. The proposed method is applied to the analysis of the deformation of the "inductor-workpiece" system of the technological operation of magnetic pulse processing of metals. Conclusions. Some results are presented that allow making certain recommendations regarding the design and application of technological operations of a similar class.
 • Документ
  Чисельні дослідження термодеформування електроприводних тіл при дії електромагнітного поля
  (ООО "Логика+", 2020) Лавінський, Денис Володимирович; Морачковський, Олег Костянтинович; Конкін, Валерій Миколайович; Конкін, Станіслав Валерійович
  В роботі наведено варіаційну постановку задачі аналізу розповсюдження електромагнітного поля, нестаціонарного температурного поля та нелінійного деформування систем електропровідних тіл. Аналіз розповсюдження електромагнітного поля зводиться до відшукування просторово-часового розподілення векторного магнітного та скалярного електричного потенціалів. В якості чисельного метода розв’язання використовується метод скінчених елементів. Одержані у загальному вигляді системи алгебраїчних рівнянь для визначення вузлових значень векторного магнітного потенціалу, температури та переміщень.
 • Документ
  Розрахунки термодеформування систем електропривідних тіл під дією електромагнітного поля
  (Видавничий дім "Гельветика", 2020) Лавінський, Денис Володимирович; Морачковський, Олег Костянтинович
  Роботу присвячено питанням розрахункового аналізу деформування систем електропровідних тіл за дії електромагнітного поля. Дія електромагнітного поля проявляється в разі впливу на електропровідні тіла, у виникненні розподілених електромагнітних сил та розподілених джерел тепловиділення. Силова дія електромагнітного поля використовується у класі технологічних операцій – магнітно-імпульсній обробці матеріалів. Розробка та вдосконалення технологій магнітно-імпульсної обробки потребують проведення комплексних розрахункових досліджень, зокрема й спрямованих на оцінювання конструкційної міцності складових елементів. У роботі використовується метод розрахункового аналізу, який спирається на схеми методу скінчених елементів. Запропонований розрахунковий метод застосовано до аналізу розповсюдження електромагнітного та температурного поля, термодеформування прес-форми для гібридного (ізостатичного й електромагнітного) пресування порошків високоміцних сполук. Створено розрахункову схему, яка містить усі основні елементи прес-форми, а також зовнішній багатовитковий спіральний індуктор. Для врахування контактної взаємодії елементів прес-форми застосовується спосіб введення контактних шарів, які дискретизуються за допомогою відповідних спеціальних скінчених елементів. Одержано просторово-часові розподіли основних характеристик електромагнітного поля в елементах прес-форми. Характер розподілу електромагнітного поля під час імпульсу дозволяє застосовувати для аналізу термодеформування квазістаціонарний підхід відповідно до часового максимуму поля. Розв’язано також задачу нестаціонарного розповсюдження температурного поля завдяки ефектам тепловиділення. Аналіз термодеформування дозволив з’ясувати найбільш навантажені елементи прес-форми, порівняння з результатами розрахунків для випадку ізостатичного пресування дозволяє стверджувати, що в разі гібридної схеми навантаження прес-форми знижується, що дозволяє збільшувати тиски пресування. Одержані результати розрахунків дозволять сформулювати конкретні рекомендації щодо вибору раціональних конструкційних і експлуатаційних параметрів технологічної операції. Використані методи, підходи та розрахункова схема можуть застосовуватись до подібних технічних та технологічних систем зі спіральними багатовитковими індукторами.
 • Документ
  Розрахункові дослідження термодеформування електроприводних тіл при дії електромагнітного поля
  (Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, 2020) Морачковський, Олег Костянтинович; Лавінський, Денис Володимирович; Конкін, Станіслав Валерійович
 • Документ
  Деформування складених прес-форм при електромагнітному пресуванні нагрітих порошків надміцних матеріалів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Лавінський, Денис Володимирович; Морачковський, Олег Костянтинович
 • Документ
  Ефективна модель розрахунку нелінійної жорсткості шарикопідшипників
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Хавін, Валерій Львович; Киркач, Борис Миколайович; Погорілов, Сергій Юрійович; Шергін, Сергій Юрійович
  Проведено аналіз особливостей статичного розрахунку шпиндельного вузла на жорсткість з урахуванням жорсткості опор. Зазначено, що при статичному аналізі шпиндельних валів, зазвичай, використовуються наближені довідкові значення жорсткості опор - підшипників кочення. що може дати похибку щодо оцінки жорсткості опори до 50%. У роботі представлений аналіз модифікованого методу Джонса-Харріса для розрахунку жорсткості підшипників, що забезпечує збільшення точності за рахунок нових констант у залежностях для радіальних жорсткостей радіальних та радіально-упорних шарикопідшипників. Використані замість моделі контакту по Герцу в модифікованій моделі Джонса-Харріса скінченноелементні моделі в контактній задачі «елемент кочення - підшипникові кільця» більш точно відображають геометрію та жорсткість доріжок кочення підшипника, що дозволяють отримати точніші константи для моделі нелінійної жорсткості шарикопідшипників. Перевагою модифікованої моделі є можливість автоматичного обліку технологічного зазору у підшипнику та швидкості обертання валу. Розрахунок жорсткості підшипників фірми SKF показав більшу точність, що підтверджується порівнянням з експериментом. Результати розрахунку жорсткості, отримані для ряда підшипників фірми SKF, можуть бути успішно використані для практичних розрахунків жорсткості радіальних і радіально-упорних шарикопідшипників інших фірм, конструктивно-технологічні характеристики яких відповідають характеристикам підшипників фірми SKF, розглянутих у роботі.
 • Документ
  Вплив тепловиділення та деформування пристроїв магнітно-імпульсної обробки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Лавінський, Денис Володимирович; Морачковський, Олег Костянтинович
 • Документ
  Харківський політехнічний інститут: наслідки німецької окупації
  (ФОП Корзун Д. Ю., 2021) Гудзоватий, І. О.; Бурлаков, О. С.
 • Документ
  Computational analysis method of the electromagnetic field propagation and deformation of conductive bodies
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Lavinsky, D. V.; Zaitsev, Yu. I.
  The electromagnetic field is an integral attribute of the operation of many technical and technological systems. The action of an electromagnetic field leads to deformation, a change in temperature, a change in the physical properties of the materials. Problem. High-intensity electromagnetic fields can cause such a strong deformation of conductive bodies that it can lead to irreversible shape change or destruction. This fact is used in a class of technological operations: electromagnetic forming. Here, both the workpiece and the equipment are subjected to intense force action. As a result, equipment elements may become inoperable. Goal. Creation of a computational analysis method of the electromagnetic field propagation in systems of conductive bodies and subsequent analysis of deformation. Application of this method to the study of processes in electromagnetic forming systems in order to determine rational operational parameters that provide the result of a technological operation. Methodology. A variational formulation of the problems of an electromagnetic field propagation and deformation of conductive bodies systems is used. Numerical modeling and analysis are performed using the finite element method. Results. In a general form, a system of resolving equations for the values of the vector magnetic potential and displacements is obtained. The influence of the electromagnetic field is taken into account by introducing electromagnetic forces. The results of calculations for a technological system designed for electromagnetic forming of curved thinwalled workpieces are presented. Originality. For the first time, a method of computational analysis is presented, which involves modeling within the framework of one design scheme both the process of electromagnetic field propagation and the process of deformation. Practical significance. The proposed method of computational analysis can be used for various technological systems of electromagnetic forming in order to determine the rational parameters that ensure both the operability of the equipment and the purpose of the technological operation - the necessary shaping of the workpiece.
 • Документ
  Kinematics. Part 1. Analysis of particle motion
  (2023) Anischenko, G. O.; Lavinsky, D. V.
  The book is devoted to the basics of theoretical mechanics in the section «Kinematics of a particle». Basic theoretical aspects, examples of solving common problems, as well as options for self-study work are presented. The book is intended for bachelor students studying in the specialties 131 «Applied mechanics» and 133 «Industrial Engineering».
 • Документ
  Non-stationary phenomena in technological systems of electromagnetic processing of materials
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Anischenko, Galyna Ottivna; Lavinsky, D. V.
  A large number of technical and technological facilities work under the action of electromagnetic fields. In electroconductive bodies have significant largest electromagnetic forces that can cause movement or deformation of structural elements. The creation of effective methods of analysis of the distribution of the electromagnetic field and coupled nonstationary deformation of structural elements is topical at present time. The article contains a mathematical formulation of the problem of nonstationary deformation of structural elements under the action of electromagnetic fields. Coupling of electromagnetic field and mechanical field is carried out with the help of local electromagnetic forces. Further made the transition to a variational formulation on the basis of the task of finding the minimum of the total energy of the system, which includes the energy of the electromagnetic field. For the numerical solution the finite element method is used. Nodal unknowns in this case are the magnetic vector potential and displacements. The proposed method is applied to non-stationary deformation of the "inductor-billet" technological operation of magnetic-pulse processing of metals. Some results of the deformation are presented.
 • Документ
  Кінематика точки
  (2022) Аніщенко, Галина Оттівна; Лавінський, Денис Володимирович
  Методичні вказівки призначені для закріплення у студентів знань з теоретичної механіки та їх використання в практичній роботі. В методичних вказівках подано матеріали з теоретичної механіки за розділом «Кінематика точки». Розглянуто загальні положення кінематики, наведено стислі теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач, а також варіанти завдань для самостійної роботи. Особливу увагу приділено отриманню студентами навичок і вмінь при розв’язанні прак-тичних задач і самостійній підготовці.
 • Документ
  Напружено-деформований стан складених тіл при дії електромагнітного поля
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2019) Лавінський, Денис Володимирович; Морачковський, Олег Костянтинович
  The article considers the deformation of compound bodies under the action of electromagnetic field. As an example the deformation of the compound multi turn coil with an assistant screen and the workpiece under the technological operation of electromagnetic forming is studied. The problem was solved by numerical method which based on the finite element method. The distribution of electromagnetic field is defined and deformation of the coil and workpiece is analyzed.
 • Документ
  Augmented reality in logistics
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Grigorov, O. V.; Anischenko, G. O.; Petrenko, N.; Alieksieiev, V.
 • Документ
  Big data in logistics
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Grigorov, O. V.; Anischenko, G. O.; Petrenko, N.; Parkhomenko, O.
 • Документ
  Analysis of Various Approaches to Modeling of Dynamics of Lifting-Transport Vehicles
  (Science Publishing Corporation, 2018) Grigorov, O. V.; Druzhynin, E. I.; Anishchenko, G. O.; Strizhak, M. G.; Strizhak, V. V.
  The results of analytical and numerical modeling of dynamic characteristics of linear and non-linear mathematical models of the "trolleyload" system of bridge and container cranes are presented. KiDyM software complex is used for numerical modeling, which, based on the use of the apparatus of structural matrices and the built-in computer algebra system, allows the construction of ordinary differential equations of motion of the class of systems under consideration at the analytical level. Recommendations on the possible use of the considered mathematical models of the "trolley-load" system in various regular and forced operation modes of bridge and container cranes are given on the basis of the analysis. The ratio of the results of calculations for various design models of regular and forced operation of the bridge crane has been established. The magnitude of the distribution of the maximum values of the dynamic characteristics of motion of the container crane has been designed by calculating the forced operation mode using various mathematical models.
 • Документ
  Усовершенствование расчета эквивалентной мощности гидропривода крановых механизмов
  (2020) Стрижак, Всеволод Викторович; Анищенко, Галина Оттовна; Стрижак, Марьяна Георгиевна; Турчин, Ольга Владимировна; Масленников, Андрей Михайлович
  Целью исследования является определение аналитических зависимостей изменения эквивалентной мощности электродвигателей гидростатических приводов для различных рабочих циклов механизмов передвижения и поворота грузоподъемных машин с учетом потребления энергии во время холостого хода (когда механизм остается неподвижным), что не учитывалось ранее и представляет новизну данной работы. Для достижения цели проведены стендовые экспериментальные исследования механизма передвижения мостового крана с регулируемым гидростатическим приводом, выполнен анализ графика потребления электрической энергии на всех этапах рабочего цикла. Принято во внимание, что мгновенная мощность отличается от нуля в начале разгона и после полной остановки механизма. На этапе торможения механизма рассмотрен случай работы электродвигателя в генераторном режиме, а также получена аналитическая зависимость для определения момента времени перехода из генераторного режима обратно в режим потребления энергии. Определены аналитические зависимости изменения эквивалентной мощности двигателя на всех этапах рабочего цикла: разгон, движение с установившейся скоростью, торможение. На основании этих зависимостей, получено уточненное аналитическое выражение для расчета эквивалентной мощности за полный рабочий цикл, что является наиболее важным результатом исследования. Используя численные значения мгновенной мощности, полученные в результате эксперимента, построены графики изменения эквивалентной мощности за рабочий цикл механизма передвижения мостового крана с регулируемым приводом в зависимости от длительности этапа равномерного хода с учетом, а также без учета мощности холостого хода. Значимость результата состоит в том, что уточненный расчет с использованием предложенных аналитических зависимостей, позволит простым методом более объективно оценить нагрев и обосновать выбранную мощность электродвигателя гидростатического привода механизмов передвижения и поворота грузоподъемных машин, работающих в пуско-тормозных режимах в условиях изменяющихся параметров рабочего цикла, и обосновать выбор мощности.
 • Документ
  Різні підходи до моделювання динаміки ПТМ
  (Український державний університет залізничного транспорту, 2018) Григоров, Отто Володимирович; Дружинін, Євген Іванович; Аніщенко, Галина Оттівна; Стрижак, Всеволод Вікторович; Стрижак, Мар'яна Георгіївна