Вісник № 56

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 37
 • Документ
  Повышение надёжности клиноременных передач механических прессов путём нагруженного резервирования
  (НТУ "ХПИ", 2013) Явтушенко, А. В.
  Рассмотрены вопросы повышения надежности клиноременных передач механических прессов путем нагруженного резервирования. Поучены зависимости для расчета средней долговечности отдельных ремней и всей системы при заданной кратности резервирования. Применение нагруженного резервирования повышает долговечность клиноременных передач механических прессов более чем в три раза.
 • Документ
  Моделирование экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости исходных данных
  (НТУ "ХПИ", 2013) Вартанян, В. М.; Скачков, А. Н.; Ревенко, Д. С.
  Рассмотрены вопросы моделирования экономической безопасности предприятия в условиях неопределенности исходных данных. Авторами усовершенствована модель оценивания уровня экономической безопасности для случая параметрической неопределенности исходных данных, которая основана на интегральной модели оценивания экономической безопасности предприятия и операциях над интервальными числами, позволяющая в отличии от существующих моделей учитывать неопределенность в исходных данных и адекватно интерпретировать полученные результаты.
 • Документ
  Обеспечение навигационной безопасности плавания
  (НТУ "ХПИ", 2013) Степаненко, А. Г.
  Приведены требования Кодекса Международной Конвенции по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты (STCW-95) и Кодекса управления безопасностью эксплуатации судов и охраны морской среды (ISM-92) для проведения предварительной подготовки к предстоящему плаванию и помимо подбора пособий и карт и выполнения предварительной прокладки требуют анализировать точность определения местоположения судна.
 • Документ
  Технологический процесс обработки почвы рабочими органами сельскохозяйственных машин
  (НТУ "ХПИ", 2013) Семчук, Г. И.; Мазур, Николай Петрович; Канивец, А. В.; Беловод, А. И.; Дудников, А. А.
  В статье дается научное задание, направляющая на рассмотрение технологического процесса обработки почвы культиваторными лапами, направление на обоснование оптимальных параметров культиваторных лап, направленная на повышение их долговечности с использованием эффективных технологий при их упрочнении. Дан анализ состояния вопроса и обосновано влияние параметров почвообрабатывающих рабочих органов на их износостойкость, направление на снижение тягового усилия.
 • Документ
  Проектування гідравлічних модулів руху за їх узагальненими математичними моделями
  (НТУ "ХПІ", 2013) Свинаренко, М. С.
  Запропоновано узагальнену математичну модель робочого процесу гідравлічних модулів руху (ГМР) використання якої дозволить пришвидшити розробку математичних моделей таких модулів. Встановлений взаємозв’язок між параметрами переміщення вихідної ланки виконавчого механізму модуля руху, переміщенням запірно-регулюючого елемента (ЗРЕ) гідроапарата керування і силою керування ЗРЕ.
 • Документ
  Дослідження впливу сонячної та місячної активності на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод
  (НТУ "ХПІ", 2013) Свідерський, О. О.
  Наведені результати досліджень щодо оцінки впливу сонячної та місячної активності на безпеку дорожнього руху. Проведена математична формалізація зміни імовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод в залежності від сонячної активності.
 • Документ
  Технологія кількісного оцінювання представників груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини в умовах невизначеності
  (НТУ "ХПІ", 2013) Мулеса, О. Ю.
  Розглядається задача оцінювання міри належності особи до групи високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини. Розроблено технологію кількісного оцінювання представників таких груп з урахуванням висновків експертів та нечіткого характеру вхідних даних.
 • Документ
  Вибір раціонального розподілу потоків поїздів по залізничному полігону
  (НТУ "ХПІ", 2013) Мозолевич, Г. Я.
  У статті виконані дослідження впливу розподілу потоків поїздів по ланкам залізничного полігону на економічні показники, формалізована та вирішена задача вибору маршрутів пропуску поїздопотоків.
 • Документ
  Визначеня ефекту від застосування адаптивної технології обслуговування двогрупнихпоїздів
  (НТУ "ХПІ", 2013) Мазуренко, О. О.
  У статті розглянуто вплив застосування різних варіантів технології роботи технічної станції по обміну груп вагонів у двогрупному поїзді на основні показники її роботи та пов’язані витрати. При виконанні досліджень розглянуто основні фактори, які мають суттєвий вплив на витрати станції по обміну груп вагонів, з урахуванням оперативного стану технічної станції та прилеглих підходів.
 • Документ
  Гідродинаміка у апараті з відцентровим псевдозрідженим шаром
  (НТУ "ХПІ", 2013) Манойло, Євгенія Володимирівна; Щербина, Д. Б.
  У статті описується конструкція, особливості гідродинаміки апарату з відцентрованим псевдозрідженим шаром та наводиться порівняння з промисловим абсорбером.
 • Документ
  Методологія проектування та інструментарій для створення мобільних додатків
  (НТУ "ХПІ", 2013) Лубко, Д. В.
  Розглядаються основні мови програмування, які використовуються для побудови мобільних додатків, аналізуються основні вимоги до побудови мобільних додатків.
 • Документ
  Синтез і реалізація в пліс певних типів пам’яті з впорядкованим доступом
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ліщина, Н. М.
  Наведено опис програмних моделей пам’яті з впорядкованим доступом. Пам'ять описано на мові VHDL та проведено її синтез в програмованих логічних ітегральних схемах (ПЛІС) з використанням сучасних технологій та засобів проектування.
 • Документ
  Формування моделі визначення раціональних маршрутів слідування вагонопотоків у міжнародному сполучені
  (НТУ "ХПІ", 2013) Лаврухін, А. В.; Константінов, Д. В.; Іщенко, І. О.
  Побудований міжнародний маршрут транзитних вагонопотоків між Азією та Європою, а також маршрут розподілення транзитних вагонопотоків Укрзалізниці.
 • Документ
  Визначення регламенту зміни коефіцієнта втрат
  (НТУ "ХПІ", 2013) Кузнецов, Валерій Геннадійович; Босий, Д. О.; Кирилюк, Тетяна Ігорівна
  На основі методу Монте-Карло, встановлено закон розподілу коефіцієнта втрат. Визначені ступені впливу кожного з факторів на втрати електроенергії в контактній мережі. Надані рекомендації що до періодичності зміни коефіцієнта втрат.
 • Документ
  Автоматизована кластерізація зображень клітин пацієнта з використанням штучного інтелекту
  (НТУ "ХПІ", 2013) Кунашев, Д. І.
  Обґрунтовано актуальність автоматизації процесів діагностики захворювань на основі аналізу зображень клітин пацієнтів з їх попередньою автоматизованою кластеризацією. Вказано перспективність використання штучного інтелекту, зокрема штучних нейронних мереж, які є сучасним, ефективним та потужними засобом автоматизації в умовах неповноти та зашумленості аналізованої інформації, наприклад, при цитологічних дослідженнях.
 • Документ
  Моделювання процесу оперативного регулювання швидкісних міжрегіональних пасажирських перевезень
  (НТУ "ХПІ", 2013) Константинов, Д. В.; Крамченко, К. В.
  У статті представлено реалізацію перспективної розробки з удосконалення системи швидкісних міжрегіональних пасажирських перевезень залізниць України. Здійснено моделювання системи підтримки прийняття рішень оперативного управління процесом експлуатації швидкісного рухомого складу.
 • Документ
  Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних
  (НТУ "ХПІ", 2013) Колесніков, К. В.; Карапетян, А. Р.; Царенко, Т. А.
  Представлені існуючі підходи і методи застосування генетичних алгоритмів для рішення задач багатокритеріальної оптимізації. Розглянуто можливість формалізації багатокритеріальної задачі пошуку оптимальних шляхів у корпоративній комп’ютерній мережі. Проаналізовано обчислювальну складність генетичного алгоритму пошуку оптимальних шляхів на графі.
 • Документ
  Аналіз і обгрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ
  (НТУ "ХПІ", 2013) Хімічева, Г. І.; Віткін, Л. М.; Бобрусь, О. В.
  Стаття присвячена дослідженням щодо визначення ризиків інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та факторів, що їх спричиняють. В роботі обґрунтовані підходи до класифікації інноваційних ризиків ВНЗ і наведено механізми своєчасного їх усунення або попередження, що підвищить результативність діяльності вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Архітектура відкритої P2P хмарної системи
  (НТУ "ХПІ", 2013) Харченко, К. В.
  Запропонована архітектура відкритої хмарної системи на основі P2P мережі. Реалізація такої архітектури дозволяє побудову приватної або публічної хмарної системи. Описана концепція побудови P2P мережі та взаємодію клієнт-хмара. Описаний загальний протокол обміну даними між клієнтами та хмарою.
 • Документ
  Формування раціональних потоків поїздів на мережі залізниць
  (НТУ "ХПІ", 2013) Чибісов, Ю. В.
  У даній статті запропонована математична модель раціонального розподілу поїздопотоків по залізничній мережі. Основна мета досліджень – розробка алгоритму формування напрямків поїздопотоків по найкоротшому шляху мережі залізниць, що забезпечить мінімальні витрати енергоресурсів на просування поїздів. Розподіл потоків по мережі виконано за допомогою теорії графів. В якості критерію оптимальності обрано мінімум поїздо-кілометрів пробігу.