Кафедра "Мультимедійні та інтернет технології і системи"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://mits-khpi.kharkov.ua

Кафедра "Мультимедійні та інтернет технології і системи" створена у вересні 2022 року на основі об’єднання кафедр "Мультимедійні інформаційні технології і системи" (створена у 2005 році на базі спеціальності "Відео-, аудіо- и кінотехніка") та "Інтернет речей" (створена у 2009 році, первісна назва – "Розподілені інформаційні системи і хмарні технології").

Провідну наукову школу кафедри очолює доктор технічних наук, професор Лев Григорович Раскін, відомий в Україні та за кордоном вчений у галузі системного аналізу, теорії складних систем, оптимального управління та дослідження операцій. Лише останнім часом професора Л. Г. Раскіна нагороджено двома міжнародними дипломами Оксфордського наукового союзу — Oxford Academic Union (як найкращий вчений 2015 року за вирішення задачі Чебишева і 2019 року — за найкраще рішення задачі Гамільтона).

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 10 кандидатів технічних наук; 3 співробітника мають звання професора, 3 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 84
 • Документ
  Методичні вказівки до організації та планування самостійної роботи з курсу "Хмарні технології"
  (2022) Кожевніков, Георгій Костянтинович; Ящун, Тетяна Вікторівна; Громов, Євген Володимирович
  Самостійна робота здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» (СРС) посідає важливе і значне місце у навчанні студентів та є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом поза аудиторними заняттями. Її успішне виконання можливо за умов чіткого планування, нормування, організації та своєчасного контролю самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. Зміст самостійної роботи здобувача вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» над дисципліною «Хмарні технології» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Вона забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни «Хмарні технології». До них відносяться конспект лекцій викладача, методичні вказівки до проведення практичних занять тощо. Для самостійної роботи здобувача вищої освіти викладач також рекомендує відповідну наукову й фахову монографічну та періодичну літературу. Навчальний матеріал дисципліни «Хмарні технології», передбачений навчальною програмою для засвоєння здобувачем вищої освіти під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд із матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять. Самостійна робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка організації і контролю СРС, який доводиться до відома здобувачів вищої освіти на початку поточного семестру. Вивчення курсу «Хмарні технології» завершується складанням іспиту за практичним завданням та теоретичними питаннями. Підготовка до іспиту передбачає в межах самостійної роботи опрацювання конспектів лекцій з курсу, а також опрацювання додаткової літератури з кожної теми.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Хмарні технології"
  (2022) Кожевніков, Георгій Костянтинович; Ящун, Тетяна Вікторівна; Громов, Євген Володимирович
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Технологія створення програмних продуктів"
  (2023) Кожевніков, Георгій Костянтинович
  Технологія створення програмних продуктів» - це дисципліна, яка розглядає теорію і практику ефективної побудови програмних систем, що задовольняють вимогам користувача і замовника. У рамках дисципліни вивчаються всі процеси, що ведуть до створення програмних продуктів (ПП): від розробки вимог до ПП через проектування, розробку та атестацію до модернізації програмних систем. Дисципліна “Технологія створення програмних продуктів” входить до складу нормативної частини навчального плану підготовки бакалаврів з галузі знань “Інформаційні технології”, напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія”. Викладається відповідно до освітньої програми плану підготовки бакалаврів. Метою дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» є надання студентам знань та навичок по засадам створення простих і складних ПП, а саме вивченню застосування національних і міжнародних стандартів в області інформаційних технологій, методології створення інформаційних систем, планування, контролю і оптимізації процесів розробки програмного забезпечення.
 • Документ
  Хмарні технології
  (2023) Кожевніков, Георгій Костянтинович; Ящун, Тетяна Вікторівна; Громов, Євген Володимирович
  Викладено основні технології, що реалізуються в концепції хмарних обчислень, загальна інформація щодо використання програмно-апаратних засобів реалізації хмарних систем. Матеріал проілюстровано практичними прикладами, схемами, до всіх розділів наведено контрольні запитання. Призначено для студентів комп’ютерних спеціальностей, науковців, аспірантів.
 • Документ
  Методи аналізу систем і прийняття рішень в умовах невизначеності
  (Факт, 2023) Раскін, Лев Григорович; Сіра, О. В.; Кожевніков, Георгій Костянтинович
  У підручнику викладено основні поняття теорії нечітких множин. Особливу увагу приділено прикладним задачам нечіткої математики. Розглянуто методи розв’язання нечітких задач математичного програмування. Книга містить велику кількість прикладів, розділи підручника включають контрольні запитання. Підручник рекомендовано для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» і широкого кола фахівців у галузі інформаційних і комп’ютерних технологій, а також у галузі розробки моделей і методів прийняття рішень.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни "Теоретичні основи акустики"
  (2023) Усик, Вікторія Валеріївна; Бєліков, Ігор Сергійович
  Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Теоретичні основи акустики» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» підготовлені відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни «Теоретичні основи акустики», яка вивчається студентами кафедри мультимедійних та інтернет технології і систем. Виконання курсового проекту проводиться кожним стунедтом за індивідуальним завданням. У результаті виконання курсового проєктування студенти повинні: – знати: методи моделювання та оцінки звукового поля в приміщенні, принципи проєктування приміщень з урахуванням вимог до акустичних властивостей; – вміти: проводити акустичну експертизу приміщень, проводити розрахунок та моделювання акустичних властивостей приміщення. Методичні вказівки містять: методичні рекомендації до виконання чотирьох розділів курсового проеку; математичний апарат, що використовується для аналізу звукового поля в приміщенні з використанням існуючих теорій розповсюдження звуковіх хвиль в обмеженому просторі; опис програмного забезпечення для моделювання акустики приміщень; рекомендації для виконання окремих розділів та вимоги до оформлення пояснювальної записки.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Акустичні та електроакустичні вимірювання"
  (2023) Усик, Вікторія Валеріївна; Бєліков, Ігор Сергійович
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Акустичні та електроакустичні вимірювання» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» підготовлені відповідно до робочої навчальної програми за дисципліною «Акустичні та електроакустичні вимірювання», яка вивчається студентами кафедри мультимедійних та інтернет технологій і систем. Виконання та захист лабораторних робіт проводиться кожною бригадою. У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні: – знати: основні параметри, що характеризують електроакустині перетворювачи, методи оцінки звукового опля в приміщенні, методи обробки результатів експерементів; – вміти: проводити вимірювання основних параметрвім мікрофонів та гучномовців, проводити вімірювання, обробку та аналіз параметрів, що характеризують звукове поле в приміщенні в межах акустичної експертизи. Методичні вказівки містять шість лабораторних робіт, що складаються з таких підрозділів: – мета роботи; – завдання до виконання лабораторної роботи; – порядок виконання роботи; – варіанти індивідуальних або бригадних завдань; – зміст звіту та контрольні запитання.
 • Документ
  Розробка системи дослідження запитів та переваг абітурієнтів на основі використання хмарних технологій
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Кожевніков, Георгій Костянтинович; Гудкова, Р. М.; Копица, Дарина Олександрівна; Бондаренко, Тетяна Сергіївна
 • Документ
  Облачные технологии в построении систем мониторинга
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Кожевников, Георгий Константинович; Бондаренко, Татьяна Сергеевна; Агеева, О. А.
 • Документ
  Поддержка технического образования компанией Майкрософт по программе DreamSpark
  (Українська інженерно-педагогічна академія, 2016) Кожевников, Георгий Константинович
 • Документ
  Структура системы поддержки дистанционного обучения в заведениях профтехобразования
  (Іміджево-видавничий центр Національної гвардії України, 2016) Бондаренко, Татьяна Сергеевна; Кожевников, Георгий Константинович
  В работе описывается структура система поддержки дистанционного обучения в заведениях профтехобразования и особенности ее построения на базе облачных сервисов. Рассматриваются преимущества и недостатки предложенного подхода к построению системы дистанционного обучения.
 • Документ
  Спосіб двопараметричної конкурентної оцінки ефективності складної сенсомоторної реакції людини-оператора
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2016) Бондаренко, Тетяна Сергіївна; Кожевніков, Георгій Костянтинович; Драгун, Володимир Володимирович
  Спосіб двопараметричної конкурентної оцінки ефективності складної сенсомоторної реакції людини-оператора полягає в тому, що у відповідь на зорові стимули змінні за двома параметрами (значення цифри-колір цифри), що з'являються на екрані монітора у фіксовані проміжки часу, учасники експерименту натискають відповідні кнопки на пультах, які підключено за допомогою спеціального роз'єму до комп'ютера з програмним комплексом та базою даних, причому за допомогою USB-концентратора до програмно-технічного комплексу підключається від двох до десяти пультів, на яких оператори у конкурентних умовах одночасно відпрацьовують натисканням відповідних кнопок зорові стимули з екрана монітора, змінні за двома параметрами, один з яких (колір зорового стимулу) є індивідуальним для кожного з операторів, а оцінка складної сенсомоторної реакції людини-оператора здійснюється за показником ефективності, яка розраховується по результатах експерименту як кількість успішно відпрацьованих зорових стимулів до загальної кількості пред'явлених стимулів.
 • Документ
  Система інтерактивного візуального моніторингу з пристроєм введення даних про характеристики об'єктів спостереження
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2016) Бондаренко, Тетяна Сергіївна; Кожевніков, Георгій Костянтинович
  Система інтерактивного візуального моніторингу з пристроєм введення даних про характеристики об'єктів спостереження, де в систему відеоспостереження додано вбудований пристрій введення даних про характеристики об'єктів спостереження, блок накопичення цих даних з фіксацією часу запису інформації, блок обробки накопичених даних, канал інтерактивного обміну інформацією.
 • Документ
  Проблеми побудови штучних нейронних мереж
  (ФОП Єфименко С. А., 2020) Онищенко, Валерій Валентинович
 • Документ
  Огляд інтегрованих середовищ розробки онлайн-помічника для обробки академічних даних
  (ФОП Єфименко С. А., 2020) Усик, Вікторія Валеріївна; Федорчак, Б. П.
 • Документ
  Аналіз шляхів створення та реалізація стратегічної гри сьогі
  (ФОП Єфименко С. А., 2020) Усик, Вікторія Валеріївна; Котляр, І. О.; Сергєєв, Р. В.
 • Документ
  Методи побудови інформаційних систем
  (ФОП Єфименко С. А., 2020) Носик, Андрій Михайлович; Касапов, В. О.
 • Документ
  Пропозиції щодо створення розумного перехрестя вулиць мегаполісу
  (ФОП Єфименко С. А., 2020) Коломійцев, Олексій Володимирович; Никорчук, А. І.; Споришев, К. О.; Полтавський, Е. М.; Топчій, В. Л.
 • Документ
  Особливості створення мобільного додатку "Кабінет студента"
  (ФОП Єфименко С. А., 2020) Клименко, О. А.; Черних, Олена Петрівна; Скородєлов, Володимир Васильович