Вісник № 32

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Методи виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Железняк, А. О.; Ларка, Микола Іванович
  У статті досліджено поняття ефективності як повноти використання потенціалу підприємства. Розглянуто існуючі методики пошуку резервів, оцінювання їх фактичного стану та можливостей підвищення ефективності за рахунок виявлених резервів. Розроблено комплекс пропозицій щодо поліпшення результатів їх виявлення на сучасному етапі розвитку економіки.
 • Документ
  Засоби визначення найбільш ефективних сфер вкладення інновацій
  (НТУ "ХПІ", 2014) Яковлєв, Анатолій Іванович; Юрченко, Ю. С.
  Проведено аналіз існуючих методів у даному напрямку. Розроблений метод розрахунку ефекту вибору найбільш доцільних галузей вкладання коштів з метою їх інноваційного розвитку. Наведені чисельні розрахунки підтверджують доцільність виконаних розробок.
 • Документ
  Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Яковенко, В. Г.; Куделя, В. І.
  Розглянуто основні фактори, що визначають вплив мотивації персоналу на підвищення продуктивності праці та ефективності роботи підприємства. Представлено основні грошові та не грошові фактори мотивації праці.
 • Документ
  Проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах
  (НТУ "ХПІ", 2014) Васильцова, Світлана Олександрівна
  Пропонується розглянути проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на фармацевтичних підприємствах. Розглянуто сучасний стан вітчизняної переробної промисловості. Визначені основні причини аналізуємого явища. Проведено аналіз фінансування та інноваційної активності переробної промисловості.
 • Документ
  Дослідження впливу торгової марки на споживчий попит і результати ринкової діяльності фірми
  (НТУ "ХПІ", 2014) Тихонова, А. В.
  У статті проаналізовано вплив торгової марки на конкурентоспроможність товарів, на споживчий попит та підвищення результатів ринкової діяльності фірми. Розглянуті функції товарного знаку та вигоди торгової марки для виробника та споживача. Зроблені висновки щодо особливостей застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку.
 • Документ
  Аналіз методів визначення рівня нестабільного розвитку підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2014) Товажнянський, Вячеслав Леонідович
  Розглянуто існуючі вітчизняні та зарубіжні методи визначення ознак та ймовірності нестабільної роботи машинобудівного підприємства. Розроблено рекомендації по використання методичної бази для підвищення ефективності роботи промислових підприємств, зменшенню рівня нестабільності виробничо-підприємницької діяльності.
 • Документ
  Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2014) Стригуль, Лариса Станіславівна; Тімонова, А. С.
  У статті розглянуто основні питання організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві. Визначено напрямки удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів.
 • Документ
  Сутність фінансового стану та методики його аналізу
  (НТУ "ХПІ", 2014) Слатіна, К. Ю.; Сударкіна, Світлана Петрівна
  Визначено сутність поняття фінансового стану та необхідність його аналізу.Визначено послідовність етапів проведення аналізу фінансового аналізу. Запропоновано найбільш підходяща методика аналізу фінансового стану підприємства на основі платоспроможності, ліквідності та аналізу дебіторської заборгованості.
 • Документ
  Оптимізація мотивації праці на основі її індивідуалізації
  (НТУ "ХПІ", 2014) Широкова, О. М.
  У статті розглянуті актуальні питання активізації трудової діяльності на основі індивідуального підходу. Проаналізовано основні положення теорій мотивації праці персоналу та на їх основі розроблено практичні рекомендації управління трудовими ресурсами, як елемента у системі мотивації праці.
 • Документ
  О некоторых формах проявления асимметричности информации в экономике Украины
  (НТУ "ХПИ", 2014) Рябова, Татьяна Вениаминовна; Пустовит, Д. А.
  В статье исследуются проблемы в экономике Украины, вызванные асимметричностью информации. Выявляются факторы, усиливающие несбалансированность на рынке труда и противоречия, возникающие на рынке товаров. Рассматриваются возможные направления преодоления этих противоречий с помощью государственного регулирования
 • Документ
  Конкурентоспроможність проектів у контексті теорії конкуренції
  (НТУ "ХПІ", 2014) Романчик, Тетяна Володимирівна
  В статті дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до дефініції «конкурентоспроможність», висвітлено зміст категорії конкурентоспроможність проектів та обґрунтовано необхідність здійснення комплексної оцінки проектів у внутрішньому середовищі підприємства при обґрунтуванні оптимальності його товарної стратегії. Поширення теорії конкуренції на внутрішнє середовище підприємства дозволяє врахувати зацікавленість товаровиробника у розвитку окремих продуктів та сприяє виявленню його конкурентних переваг та потенційних можливостей.
 • Документ
  Як досягти точки беззбитковості
  (НТУ "ХПІ", 2014) Погорєлова, Тетяна Олексіївна; Бурлака, А. І.
  Метою написання статті є дослідження теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо досягнення беззбитковості діяльності підприємства. У статті досліджено поняття точки беззбитковості, запасу міцності, виробничого важелю; розроблено рекомендації щодо досягнення успіху підприємства, використовуючи описані поняття.
 • Документ
  Спільне та відмінне в обліку основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7
  (НТУ "ХПІ", 2014) Побережна, Наталія Миколаївна; Яценко, А. В.
  Розглянуто спільні та відмінні особливості обліку операцій з основними засобами згідно з міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку. Наведено порівняльну характеристику поняття “основні засоби”, визнання, оцінки та відображення в обліку та звітності.
 • Документ
  Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Піскун, Н. В.; Літвиненко, Марія Владиславна
  Пропонується використання традиційних показників ефективності підприємства таких як рентабельність, ліквідність,платоспроможність, фінансовий стан. Визначено структуру основних виробничих фондів,яка характеризує виробничо-технічні особливості підприємства,також аналіз руху та технічного стану основних засобів,на основі згортання показників. Порівняння показників фінансової ліквідності у єдиний інтегральний показник та порівняння його із значеннями нормативного та граничного інтегральними показниками
 • Документ
  Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Мірошник, Марія Володимирівна; Кобєлєв, Валерій Миколайович
  Проаналізовані основні макроекономічні показники України, визначено, що низька конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників і країни в цілому - це проблема економічної безпеки держави. Конкретизовано падіння рейтингу глобальної конкурентоспроможності країни на 11 позиций, з 73 до 84, з показником 4.05 бали з 7 можливих. Побудована модель оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства,яка заснована на групах показників, що характеризують його потенційні можливості, ступінь задоволення вимог ринку і фінансові результати господарської діяльності.
 • Документ
  Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу
  (НТУ "ХПІ", 2014) Мехович, Сергій Анатолійович; Пахомова, І. В.
  В статті аналізуються кластерний підхід, вплив кластерного підходу на підвищення ефективності розвитку підприємств машинобудування. Визначення механізму об’єднання машинобудівних підприємств у кластери та розвитку кластерів підприємств.
 • Документ
  Технология принятия коллективных решений и создания творческой атмосферы
  (НТУ "ХПИ", 2014) Матросов, Александр Дмитриевич; Доуртмес, Ф. А.
  В статье исследуются факторы и правила, которые оказывают влияние на процесс коллективного творчества по формированию технологии принятия коллективных решений и создания творческой атмосферы в коллективе.
 • Документ
  Стоимость минуты размышлений в процессе принятия хозяйственных решений при антикризисном управлении
  (НТУ "ХПИ", 2014) Масленников, Д. И.; Ларка, Людмила Сергеевна
  Определены основные причинные факторы воздействующие на организацию и вызывающие нарастание сбоев в производственной деятельности а также кризисных явлений, как на производственном, так и на административном уровнях организации. Приведена концептуальная схема протекания кризисных процессов в организации на всех этапах жизненного цикла организации. Разработана модель оценки эффекта от скорости принятия решений, лицом ответственным за принятие решений, в процессе оперативного управления хозяйственной деятельностью, а также сила и характер воздействия данного эффекта на такие ключевые показатели деятельности предприятия как прибыль и рентабельность.
 • Документ
  Дослідження інноваційної конкурентоспроможності техніки на прикладі ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе»
  (НТУ "ХПІ", 2014) Марюхніч, А. О.
  У статті запропоноване дослідження інноваційної конкурентоспроможності техніки на прикладі ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Результати дослідження дозволяють отримати оцінку конкурентоспроможності інноваційних продуктів, що обумовлені маркетинговим середовищем підприємства. Отримана оцінка конкурентоспроможності інноваційного продукту надає змогу обґрунтувати та прийняти управлінські рішення щодо виведення інноваційної техніки на ринок.
 • Документ
  Теоретичні і методичні аспекти питань обліку праці і заробітної плати
  (НТУ "ХПІ", 2014) Мардус, Наталія Юріївна
  Пропонується дослідження облікового і аналітичного характеру, які б висвітлювали методику формування показників праці та заробітної плати з урахуванням змін у законодавчій базі. Обґрунтовано основні питання в обліку заробітної плати, що утворюються під час економічних перетворень. Наведено основні заходи щодо удосконалення та спрощення оплати праці.