Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/tourism

Від листопада 2021 року кафедра має назву "Туризм і готельно-ресторанний бізнес". Перейменована під час реорганізації кафедри "Бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи" (НАКАЗ 552 ОД від 26.11.2021 року).

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Подорожі змінюють нас, допомагають нам зростати і розвиватися. Подорожі – найкраща освіта сучасного світу!

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: доктор економічних наук, 5 кандидатів наук: 4 –економічних, 1 – географічних; 1 співробітник має звання професора, 5 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 3326
 • Документ
  Сучасні тренди в розвитку діджиталізації та автоматизації ресторанного обслуговування
  (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 2024) Копейченко, Євген Андрійович
 • Документ
  Ключові технологічні інновації закладів гостинності
  (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 2024) Датченко, Євгеній Олексійович; Білоусов, Данило Віталійович
 • Документ
  Сталість у сфері гостинності
  (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 2024) Васильєв, Д. К.
 • Документ
  Моделі якості продукції та послуг сталого розвитку діяльності закладів ресторанного господарства
  (ФОП Яроченко Я. В., 2024) Голованенко, І. К.; Бухкало, Світлана Іванівна; Якименко-Терещенко, Наталія Василівна
  Developments are carried out using modern highly effective scientifically based processes and devices of sustainable hotel and restaurant production, for example, from types of classification and identification analysis, general concepts and requirements for types of modern innovative technologies to the selection of calculation algorithms at various stages of production. and application.
 • Документ
  Переваги впровадження єдиної системи рахунків для індустрії гостинності (USALI)
  (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2024) Якименко-Терещенко, Наталія Василівна; Якименко, Михайло Олександрович
 • Документ
  Переваги на напрями екологічних практик в індустрії гостинності
  (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2024) Якименко-Терещенко, Наталія Василівна; Медведєв, С. В.
 • Документ
  Інклюзивність у ресторанному сервісі: проблеми та шляхи вирішення
  (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2024) Копейченко, Євген Андрійович; Якименко-Терещенко, Наталія Василівна
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (реферату) з дисципліни "Основи наукових досліджень"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Єршова, Наталя Юріївна
  Сучасні інституціональні перетворення в науці як сфері пізнавальної діяльності людини, усвідомлення завдань і функцій науки, критеріїв визнання результатів наукової діяльності обумовлюють необхідність удосконалення та подальшого розвитку процесу наукових досліджень, який забезпечує вироблення наукових знань. Важливим напрямом наукової діяльності є наукові дослідження у вищих навчальних закладах, що формують інтелектуальний потенціал країни, сприяють забезпеченню якісно нового змісту компетентностей сучасних висококваліфікованих фахівців, які є провідниками прогресивних змін у практичній діяльності суб’єктів господарювання. Мета дисципліни «Основи наукових досліджень»: – засвоєння майбутніми спеціалістами теоретичних основ та здобуття практичних навичок проведення наукового дослідження. Значна увага при цьому приділяється формуванню у студентів навичок використання методів наукового дослідження, що створює суттєві конкурентні переваги серед фахівців спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок на ринку праці.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Куниця, Катерина Вікторівна; Якименко-Терещенко, Наталія Василівна
  Відповідно до навчального плану студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня «бакалавр» виконують курсовий проєкт з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства». Метою написання курсової роботи з технології продукції ресторанного господарства є поглиблення та закріплення знань, отриманих у процесі теоретичних і практичних занять з дисципліни; формування навичок творчого мислення, набуття навичок розробки технологічного процесу виробництва кулінарних і борошняних кондитерських виробів, підготовка нормативної бази для діяльності та оцінка ефективності прийнятих рішень.
 • Документ
  Технологія холодного соусу для здорового харчування з пектиновмісною сировиною
  (Видавничий дім "Гельветика", 2019) Чайка, О. В.; Куниця, Катерина Вікторівна
  Виконано комплексні дослідження, що дозволили теоретично і експериментально обґрунтувати ефективність і доцільність застосування пектину в якості фізіологічного функціонального інгредієнта при створенні майонезу. Обґрунтовано доцільність і ефективність застосування суміші дезодорованих рафінованої олії в співвідношенні: соняшникова: рапсова: соєва = 50,5%: 25%: 24,5%, що має збалансований склад ω-3: ω-6 жирних кислот, рекомендований для здорового харчування. Отримано і вивчені органолептичні і фізико-хімічні характеристики пектинів з яблучних і цитрусових, бурякового жому. Розроблено рецептуру майонезу для здорового харчування, що має збалансований жирнокислотний склад жирової фази в кількості 55% і 35% від маси емульсії відповідно, збагачений фізіологічно функціональними інгредієнтами: яблучним пектином і лактатом кальцію.
 • Документ
  Концептуальні положення організації управління корпоративною архітектурою підприємства
  (Scientific Publishing Center "Sci-conf.com.ua", 2022) Кріцак, Олександра Миколаївна
 • Документ
  Туризм і рекреація: бакалаврський курс. Ч. 1
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Якименко-Терещенко, Наталія Василівна; Александрова, Вікторія Олександрівна; Жадан, Тетяна Андріївна; Носирєв, Олександр Олександрович; Стригуль, Лариса Станіславівна; Холодок, Валентина Дмитрівна; Чайка, Тетяна Юріївна
  У навчальному посібнику розкрито теоретичні положення і практичні питання щодо підготовки фахівців у сфері туризму і рекреації відповідно до освітньо-професійних програм «Туристичний бізнес», «Туризм і рекреація», які реалізуються в НТУ «ХПІ». Розглянуто процеси організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування, висвітлено процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичної індустрії. Викладений матеріал спрямовано на формування здатності здійснювати економічну, організаційно-управлінську, виробничо-технологічну діяльність у сфері туристичного бізнесу з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку індустрії туризму. Матеріал надає розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти спеціальності «Туризм і рекреація» усіх форм навчання, а також широке коло читачів для ознайомлення з принципами функціонування туристичної галузі.
 • Документ
  Особливості формування системи антикризового управління на підприємствах індустрії гостинності та туризму
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Жадан, Тетяна Андріївна; Жадан, Юлія Володимирівна; Стригуль, Лариса Станіславівна
  У статті розглянуто теоретичні аспекти особливостей формування системи антикризового управління підприємствами індустрії гостинності та туризму. Визначено місце, роль і значення індустрії гостинності та туризму в світовій та національній економіці України. Встановлено, що кризові явища і процеси, які супроводжують діяльність підприємств індустрії гостинності та туризму в Україні, можуть призвести до погіршення їх фінансово-економічного стану та банкрутства. Обґрунтовано необхідність формування ефективної системи антикризового управління задля запобігання виникненню кризових явищ та наслідків їх впливу на діяльність підприємств індустрії гостинності та туризму. Визначено мету дослідження, яка полягає у теоретичному обґрунтуванні особливостей формування системи антикризового управління підприємствами індустрії гостинності та туризму. Встановлено, що основними елементами системи антикризового управління на підприємствах індустрії гостинності та туризму є мета, завдання, суб’єкти і об’єкти, функції, принципи, методи та інструменти. Доведено, що досягнення мети, виконання завдань і основних функцій (планування, організація, мотивація, контроль, координація, регулювання) антикризового управління на підприємствах індустрії гостинності та туризму мають ґрунтуватись на сукупності принципів: об’єктивності, оперативності, пріоритетності, достовірності, контрольованості, ефективності, законності, компетентності тощо. Систематизовано та охарактеризовано методи антикризового управління діяльністю підприємств індустрії гостинності та туризму, всю сукупність яких розмежовано на нормативно-правові, інформаційно-аналітичні, організаційно-управлінські та фінансово-економічні. Розкрито специфічні особливості застосування найбільш дієвих інструментів оздоровлення діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму, серед яких реструктуризація, бенчмаркінг, аутсорсинг, оптимізація чисельності персоналу. Зроблено висновок про те, що формування ефективної системи антикризового управління на підприємствах індустрії гостинності та туризму сприятиме подоланню наслідків кризи, покращенню фінансово-економічних показників, підвищенню фінансової стійкості, конкурентоспроможності, інноваційності, інвестиційної привабливості, тощо.
 • Документ
  Віртуальні гіди в гастрономічному туризмі: перспективи розробки та впровадження
  (Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, 2024-01) Якименко-Терещенко, Наталія Василівна; Чайка, Тетяна Юріївна; Маслюк, Юлія В.
  Digital-трансформація впливає практично на всі сторони життя суспільства, призводить до зміни споживчих уподобань та звичок. В умовах швидких змін, індустрія туризму і гостинності постійно продукує нові підходи до створення та просування туристичних продуктів. У зв'язку з цим, виникає актуальна потреба в акумуляції та систематизації найуспішніших практик застосування digital-технологій у гастрономічному туризмі; удосконаленні методики створення та просування продуктів віртуального гастрономічного туризму. Статтю присвячено дослідженню новітніх успішних практик використання віртуальних технологій у гастрономічному туризмі. Акцент робиться на аналізі форм віртуального гастрономічного туризму з погляду можливого поєднання віртуального та реального досвіду в одному туристичному продукті. Стаття також містить деякі пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення створення та просування продуктів віртуального гастрономічного туризму, особливо з точки зору врахування необхідності проведення маркетингових заходів, спрямованих на сприяння прийняттю нових технологій споживачами. Інформаційною базою дослідження є: матеріали офіційних сайтів туристичних компаній; спостереження за практичною діяльністю зі створення та впровадження віртуальних туристичних продуктів; практичні та теоретичні напрацювання фахівців у галузі віртуального гастрономічного туризму. Дослідження дало змогу систематизувати інтерактивні продукти віртуального туризму, провівши їх ранжування за ступенем фізичної залученості та інтерактивності. Зазначається, що еволюційний розвиток застосування віртуальних технологій у гастрономічному туризмі проходить шлях від продуктів, в яких турист виконує лише пасивну роль спостерігача (як, наприклад, у відеоекскурсіях), до продуктів, які забезпечують збільшення ступеня фізичної залученості та інтерактивності. У дослідженні розглянуто конкретні приклади успішних практик застосування віртуальних технологій у гастротуризмі. Встановлено, що найуспішніші практики пов'язані з креативними техніками об'єднання віртуального і фізичного досвіду в одному туристичному продукті. Перспективними в цьому контексті є IT-продукти, що підтримують функцію віртуального гіда. Такі IT-продукти дають змогу успішно поєднувати імерсивність з отриманням реальних мультисенсорних вражень, тим самим нівелюючи негативні сторони віртуальних турів і посилюючи їхні позитивні сторони. З метою вдосконалення методичного забезпечення процесу створення і просування продуктів віртуального туризму, пропонується використовувати модель прийняття технології (TAM) під час розроблення маркетингових заходів із просування нових віртуальних гастрономічних турів. Наукова новизна дослідження полягає в уточненні чинників успіху інноваційних продуктів віртуального гастрономічного туризму; удосконаленні підходів до врахування механізму прийняття нових технологій під час проєктування та впровадження продуктів віртуального туризму. Практична значущість отриманих результатів полягає в можливості їх використання в діяльності туристичних компаній при розробці та впровадженні продуктів віртуального гастрономічного туризму. Перспективи подальших досліджень можуть бути пов'язані з уточненням тенденцій і перспектив розвитку продуктів віртуального гастрономічного туризму; деталізацією механізму прийняття споживачем нових ІТ-продуктів, що підтримують функцію віртуального гіда. Тип статті: теоретичний.
 • Документ
  Обов'язки та відповідальність органів державної фіскальної служби
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020) Брік, Світлана Володимирівна
 • Документ
  Платформа ROSE ACCOUNTING SERVICES від ORACLE BUSINESS SUITE як альтернатива 1с для автоматизації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку в Україні
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Брік, Світлана Володимирівна
  Традиційні системи бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку в Україні та світі дедалі стають все більш автоматизованими. Пандемія COVID-19 та військова агресія прискорили ці процеси. Тому застосування в повсякденній роботі бухгалтера цифрового бухгалтерського офісу та хмарних платформ є досить актуальним. Однак, сучасні реалії ведення бізнесу в Україні вимагають пошуку альтернативного продукту та заміни існуючої та широко розповсюдженої програми 1С для автоматизації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. Предметом дослідження є функціонал платформи ROSE ACCOUNTING SERVICES від ORACLE BUSINESS SUITE для ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. Мета полягає в огляді та ознайомленні з програмою ROSE ACCOUNTING SERVICES від ORACLE BUSINESS SUITE, як альтернативою використання програми 1С. З огляду на це, завданням роботи є ознайомлення з функціональними модулями запропонованої програми. В ході дослідження було застосовано такі емпіричні методи, як опис – для ознайомлення з загальною інформацією про функціонал програми ROSE AS, та теоретичні – пояснення та класифікація – для більш детального вивчення існуючих модулів. Отримані результати свідчать про відповідність запропонованої програми вимогам, що висуваються до ефективного ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку в Україні. Висновки: застосування запропонованої для використання платформи ROSE ACCOUNTING SERVICES від ORACLE BUSINESS SUITE для автоматизації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку на українських підприємствах може стати гідною альтернативою використанню програми 1С та відповідає вимогам, що висуваються до ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку в Україні
 • Документ
  Фінансовий облік бухгалтерських програм, що застосовуються на підприємстві, в якості нематеріальних активів
  (Національна металургійна академія України, 2020-03) Брік, Світлана Володимирівна
 • Документ
  Теоретичні та методичні підходи до визначення поняття "фінансовий результат" у фінансовому обліку та аудиті
  (Видавничий дім "Гельветика", 2021) Мардус, Наталія Юріївна; Брік, Світлана Володимирівна
  У статті обґрунтовано понятійний апарат «фінансовий результат» із позиції формування основних теоретико-методичних підходів до визначення фінансових результатів підприємства у фінансовому обліку й аудиті, що є вагомим під час вирішення питань формування фінансових результатів, що притаманно фінансовому обліку та аудиту, і надає можливість отримання найбільшого ефекту від обліково-аналітичного забезпечення, яке полягає в оперативному обліку і контролі витрат і доходів підприємства за певний період. Результати дослідження наукових підходів до визначення сутності фінансових результатів в обліковому аспекті показали, що з погляду розуміння сутності фінансового результату у фінансовому обліку й аудиті можна визначити, як процес його обчислення, який базується на правовій і нормативній базі, підпорядковується принципам нарахування фінансових результатів. Установлено, що фінансовий результат доцільно розглядати як об’єкт i інструмент, що базується на принципах відповідності витрат доходам і є основним показником в управлінні господарською діяльністю підприємства.
 • Документ
  Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств
  (Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2019) Олійник, Олександр Васильович; Макогон, Віталій Вікторович; Брік, Світлана Володимирівна
  Мета статті – дослідити ефективність кредитування підприємств аграрної галузі в умовах дії закону спадної віддачі та обґрунтувати методичні підходи до визначення оптимального рівня їх кредитного забезпечення. Методика дослідження. Спираючись на діалектичний метод пізнання, використано абстрактно-логічний метод (систематизація публікацій, присвячених проблемам кредитування аграрної галузі, теоретичні узагальнення та формулювання висновків), графічний (аналіз галузевої структури кредитування агроформувань); ковзних групувань (оцінка взаємозв’язку інтенсивності та ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах і обсягів їх кредитування), нелінійного кореляційно-регресійного аналізу (встановлення залежності між інтенсивністю виробництва продукції рослинництва і результатами функціонування галузі), оптимізаційного моделювання (розробка інструментарію, що дозволяє визначити оптимальний обсяг кредиту). Результати дослідження. Встановлено зниження оптимального рівня інтенсивності виробництва рослинницької продукції при використанні позикових коштів порівняно з варіантом фінансування виключно за рахунок власних оборотних засобів. Разом із тим за умови фінансування операційних витрат одночасно за рахунок власних і позикових джерел оптимальний рівень інтенсивності виробництва виступає фіксованою величиною і не залежить від співвідношення часток обох джерел фінансування у його структурі. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано методичний підхід до визначення оптимального рівня кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств. Практична значущість. Запропоновано методичний інструментарій, який дозволяє визначити оптимальні обсяги залучення позикового капіталу, що максимізують прибуток сільськогосподарського підприємства за умови дотримання оптимуму витрат. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 18
 • Документ
  Перерахунок ПДВ за 2019 рік: податковий аудит та бухгалтерський облік
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020) Брік, Світлана Володимирівна
  Завдяки аудиту оподаткування підприємство-клієнт набуває впевненості в тому, що його підприємницький та податковий ризики зведені до мінімуму, що можливе уникнення помилок, пов’язаних із податковими розрахунками, що його система оподаткування оптимізована, що користувачі можуть бути впевнені у достовірності податкової звітності. Саме тому податковий аудит останнім часом став однією з аудиторських послуг, що користується великим попитом у замовників, які таким чином прагнуть убезпечити себе від значних фінансових утрат та банкрутства. Податок на додану вартість є одним із найголовніших та найскладніших податків в Україні. З погляду органів державної влади ПДВ це одне з основних джерел надходження коштів до бюджету, він домінує серед усіх непрямих податків, які надходять до бюджету, і виконує яскраво виражену фіскальну функцію. Крім щоденного бухгалтерського обліку, він потребує також і проведення одноразових щорічних процедур, а саме податкового перерахунку. Тому у цій статті ми розглянемо порядок проведення перерахунку ПДВ за 2019 р. із погляду податкового аудитора.