Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/tourism

Від листопада 2021 року кафедра має назву "Туризм і готельно-ресторанний бізнес". Перейменована під час реорганізації кафедри "Бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи" (НАКАЗ 552 ОД від 26.11.2021 року).

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Подорожі змінюють нас, допомагають нам зростати і розвиватися. Подорожі – найкраща освіта сучасного світу!

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: доктор економічних наук, 5 кандидатів наук: 4 –економічних, 1 – географічних; 1 співробітник має звання професора, 5 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 3210
 • Документ
  Features of Special Interest Tourism
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Chaika, Tetiana; Belikova, O. S.
  Special interest tourism (SIT) is a type of tourism focused on meeting the special interests and needs of tourists through non-mass, personalized, unique tours. Locations of SIT should be linked with particular theme and satisfy a particular interest of tourists. And tourism groups of SIT are formed of people with similar interests, needs or travel motives. This study examines the main characteristics (features) of special interest tourism. The main characteristic of SIT is the satisfaction of particular personal interests of tourists. But SIT is not only characterized by the presence of a particular personal interest. The attributes of SIT are also non-mass, uniqueness and personalization. Authenticity and interactivity are frequent features of SIT.
 • Документ
  Designing of the Quest-Tour Itinerary "Early 19th Century. German Cultural Heritage in Kharkiv"
  (2023) Chaika, Tatiana
  Purpose. The continuous evolutionary change in consumer preferences encourages the travel business to continuously look for new innovative forms and techniques to meet consumer demand. There is a growing demand in the travel, tourism and hospitality sector for unique, personalized and sustainable travel. In this regard, the search for creative solutions to create highly competitive travel and sightseeing products that take into account current trends in consumer preferences is relevant. One possible avenue in this context is the creation of cultural heritage tourism products. The purpose of this study is to improve approaches to the design of cultural heritage quest-tour itineraries and to test the recommendations developed. Results. Creative tourism plays an important role in developing and maintaining interest in cultural heritage. The creation of travel and sightseeing products based on a combination of the concepts of heritage tourism and creative tourism allows meeting the consumer demand for uniqueness, authenticity, personalization, creative involvement and self-development. It is this combination of modern, innovative types of travel and sightseeing that we consider most promising in terms of providing highly competitive, unique products. Quest-tour is a type of travel and sightseeing service, which can be successfully used in the creation of heritage tourism products in the context of modern trends of changing consumer preferences. Itinerary design techniques for heritage quest-tour should take into account the significance of the excursion sites in terms of presenting the atmosphere of the era in question; the degree of preservation of authentic excursion sites; and the amount of available factual material. In this study, we tested the technique of designing the quest-tour itinerary on the example of our developed quest-tour «Early 19th century. German cultural heritage in Kharkiv». According to the storyline, the quest-tour is about almost the earliest documented period of ethnic German life in Kharkiv. Scientific novelty. The scientific novelty of the study lies in the improvement of the designing technique for quest-tours of cultural heritage on the basis of overlapping the concepts of heritage tourism and creative tourism. Practical value. The practical value of the study lies in the practical validation of the improved technique of designing heritage quest-tours, as well as the possibility of using the results in the practical activities of travel firms in the design of excursion products.
 • Документ
  Використання додатка Google Calendar для складання календаря подієвих активностей ресторану
  (2023) Вишняков, Олександр Віталійович; Чайка, Тетяна Юріївна
  Подієві активності – перспективний інноваційний спосіб підвищення конкурентоспроможності та залучення клієнтів до закладів ресторанного господарства. Управління подієвими активностями ресторану передбачає, у тому числі, формування банку подій, складання базового пакету подій та розробку Event-меню. Складанню Event-меню ресторану має передувати формування календаря подієвих активностей ресторану (restaurant events calendar) на конкретний період часу. Дане дослідження присвячено розгляду можливостей застосування додатку Google Calendar для складання плану подієвих активностей ресторану. Вибір програми Google Calendar як інструменту для складання календаря подієвих активностей ресторану є цілком виправданим, оскільки цей додаток поєднує в собі такі якості: наявність необхідного функціоналу, зручність у використанні, доступність і широка розповсюдженість. Все це робить додаток Google Calendar дуже зручним та ефективним інструментом для створення календаря подієвих активностей ресторану.
 • Документ
  Оптимізація впливу регіональних структур управління на сталий розвиток індустрії туризму та гостинності: міжнародний досвід
  (Видавничий дім "Гельветика", 2023) Якименко-Терещенко, Наталія Василівна; Чайка, Тетяна Юріївна; Холодок, Валентина Дмитрівна
  Метою статті є аналіз можливих проблем, вивчення зарубіжних практик та розробка рекомендацій щодо оптимізації змісту, форм, методів і інструментів взаємодії регіональних структур управління з представниками індустрії туризму і гостинності на шляху до сталого розвитку. Актуальність теми дослідження пов'язана з високою соціально-економічною та екологічною значимістю впровадження концепції сталого розвитку з точки зору забезпечення довгострокового благополуччя усієї світової спільноти. Аналіз наявних проблем, з якими стикається туристичний та готельно-ресторанний бізнес на шляху до впровадження стійких практик, дозволив зробити висновок про необхідність колаборації місцевого самоврядування, корпорацій та закладів освіти з метою створення освітніх продуктів формату lifelong learning (освітніх курсів, вебінарів, майстер-класів, сертифікатних програм тощо). Тематика таких освітніх продуктів має бути спрямована на підвищення обізнаності представників туристичного та готельно-ресторанного бізнесу про цілі сталого розвитку та практичні шляхи їх досягнення.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (реферату) з дисципліни "Вступ до спеціальності. Ознайомча практика"
  (2023) Якименко-Терещенко, Наталія Василівна; Чайка, Тетяна Юріївна; Александрова, Вікторія Олександрівна
  Дисципліна «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» є обов’язковим освітнім компонентом спеціальної (фахової) підготовки студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня освіти. Методичні вказівки щодо виконання індивідуального завдання розроблені відповідно до рекомендацій МОН України з навчально-методичного забезпечення і складені відповідно до робочої програми дисципліни «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика». Мета навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика: – ознайомлення студентів з історією і традиціями НТУ «ХПІ», порядком організації навчального процесу у вищій школі та особливостями Болонського процесу; – формування комплексної уяви про сутність туристичного бізнесу, ознайомлення з основами гостинності; – формування у студентів системних уявлень про зміст і умови майбутньої професійної діяльності; – ознайомлення студентів з можливостями працевлаштування, головними вимогами потенційних роботодавців; – формування у студентів (за допомогою інтерактивних занять) компетентностей, пов'язаних з практичним застосуванням системи знань, умінь і навичок в туристичному бізнесі. Дисципліна покликана сприяти впровадженню в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх фахівців в області туристичного бізнесу, з послідовним нарощуванням рівня професійних знань і практичних навичок. Індивідуальне завдання є формою позааудиторної самостійної роботи студента, має практичний характер, виконується самостійно протягом вивчення дисципліни відповідно до графіка навчального процесу із забезпеченням консультативного супроводу з боку викладача. Навчальним планом передбачено виконання індивідуального завдання з дисципліни «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» у вигляді реферату. Реферат є самостійною, логічно цілісною працею, яка демонструє вміння студента користуватися літературними джерелами, систематизувати і аналізувати інформацію, робити узагальнення та висновки. Виконання індивідуального завдання сприяє оволодінню первинним досвідом професійної діяльності і передбачає ознайомлення з діючими об'єктами туристичної індустрії, вивчення особливостей та дослідження проблемних моментів їх діяльності.