Практичні проблеми фінансування охорони здоров'я в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Розглянуто практичні проблеми фінансового забезпечення медичної галузі України. Розширено класифікацію фінансових ресурсів закладів охорони здоров'я, враховуючи багатогранність фінансово-економічних відносин, багатоканальність фінансування та різноманіття його проявів
Considered practical problems of financial security of medical field in Ukraine. Expanded the classification of financial resources of medical institutions taking into account all sides of financial and economical relations, multi-channal financing and its variosity
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, багатоканальність фінансування, класифікація фінансових ресурсів, заклади охорони здоров'я, financial security, multi-channal financing, classification of financial resources, health care institutions
Бібліографічний опис
Портна О. В. Практичні проблеми фінансування охорони здоров'я в Україні / О. В. Портна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 140-149.
Зібрання