Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно – кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Досліджено закономірності процесів гідратації в модифікованих вапняно-кремнеземних сумішах. У даній частині статті розглянуто вплив комплексної добавки на основі відходу помольних тіл та розчину алюміній (ІІІ) хлориду на процеси фазоутворення та формування микроструктури силіка-тного матеріалу. Наведено результати рентгено-фазових, диференційно-термічних та петрографіч-них досліджень. На основі виконаних досліджень встановлено, що застосування комплексної до-бавки веде до утворення більшої кількості низькоосновних гідросилікатів кальцію та забезпечує формування щільної структури силікатного матеріалу. Розроблено механізм дії добавки розчину AlCl3, у відповідності з яким катіони алюмінію Al3+ адсорбуються на поверхні зерен піску, що за-побігає розвитку зародків високоосновних гідросилікатів кальцію і сприяє кристалізації низькоос-новних. На основі розробленої комплексної добавки отримані зразки силікатної цегли високої мі-цності при енергоефективних технологічних параметрах автоклавування.
Regularities of hydration processes in modified lime-silica mixtures have been investigated. The in-fluence of a complex additive based on the waste of grinding bodies and aluminum (III) chloride solution on phase formation processes and silicate material microstructure formation has been considered in the given part of the article. The results of X-ray phase, differential-thermal and petrographic investigations have been presented. The fact that the application of a complex additive leads to the formation of a larger quantity of low-basic calcium silicate hydrate and provide the formation of a dense structure of silicate material has been determined. The mechanism of action of AlCl3 solution additive in accordance with which cations of Al3+ aluminium are absorbed by the surface of sand grains that prevent from the for-mation of high-basic calcium hydrosilicates and assists in the formation of low-basic ones has been de-veloped. Samples of a high-strength calcium-silicate brick have been obtained under power efficient pro-cess-dependent parameters of autoclaving on the base of the developed complex additive.
Опис
Ключові слова
силікатна цегла, гідросилікати кальцію, фазоутворення, енергозбереження, calcium-silicate brick, calcium hydrosilicate, phase-formation, energy-saving
Бібліографічний опис
Кисельова С. О. Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно – кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду / С. О. Кисельова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 175-186.
Зібрання