Підвищення стійкості ріжучих елементів штампів електроіскровим легуванням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Розглянуті методики досліджень різних видів зношування (бічного, крайового) для вивчення впливу зміцнення ріжучих елементів штампів електроіскровим легуванням. Визначені оптимальні технологічні параметри процесу електроіскрового легування, зокрема, струму в імпульсі розряду. Встановлена глибина зміцненого шару, його мікротвердість та досліджена суцільність нанесеного покриття. Виконана перевірка отриманих результатів шляхом проведення натурних випробувань, за результатами яких зносостійкість ріжучих кромок підвищилася в 2–2,5 рази.
The methods of research of various kinds of wear (lateral, regional) to study the impact of the strengthening of cutting dies electricspark alloying elements. Experimental study on friction machine, resulting in the optimum technological parameters of electricspark alloying, including the amount of current pulse discharge, which is installed 35-40 A. hardened layer depth that reaches 0,15-0,20 mm, investigated continuity applied coating, which is about 80% at the hardened surface hardened layer microhardness investigated. Executed test results obtained through field tests, which resulted in wear resistance of the cutting edges has increased by 2-2.5 times.
Опис
Ключові слова
електроіскрове легування, ріжучі кромки, зношування, зносостійкість, дискретне покриття, electricspark alloying, cutting edge, strengthening, wear resistance, discrete coating
Бібліографічний опис
Маковей В. О. Підвищення стійкості ріжучих елементів штампів електроіскровим легуванням / В. О. Маковей, Ю. П. Бородій // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 48 (1167). – С. 17-20.
Зібрання