Вплив тиску формування за екструзії на фізико-мехнічні властивості дерево-полімерних композитів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Досліджено вплив тиску формування на фізико-механічні властивості дерево-полімерного композиту. Результати показали значне покращення фізико-механічних властивостей таких як міцність за згину твердість, густина при збільшенні тиску формування. Встановлено суттєве зниження показників водопоглинання за збільшення тиску формування. Зроблено висновки, що покращення фізико-механічних властивостей відбувається за рахунок кращого проникнення полімеру в глибину наповнювача.
There have been investigation the influence of pressure during extrusion on physicochemical properties of wood-polymer composite. The results showed significant increase physical and mechanical properties such as flexural strength, hardness, density during increase pressure. The significant reduction index of water absorption was determined during increase pressure. The conclusion that physical and mechanical properties were improved due to a better penetration of the polymer into the depth of the filler have been made.
Опис
Ключові слова
дерево-полімерний композит (ДПК), екструзія, водопоглинання, фізико-механічні властивості, wood-polymer composite, extrusion, water absorption, physical and mechanical properties
Бібліографічний опис
Вплив тиску формування за екструзії на фізико-мехнічні властивості дерево-полімерних композитів / П. П. Савчук [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 48 (1167). – С. 26-28.
Зібрання