Розробка ресурсозберігаючої технології отримання інтерметалідних сплавів в умовах СВС-пресування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Запропонована технологія СВС-пресування при виробництві інтерметалідних сплавів є конкурентоспроможною, ресурсо- та енергозберігаючою, дає змогу отримувати заготівлі з жароміцних і жаростійких матеріалів з заданими службовими характеристиками правильної та контрольованої форми. Встановлено, що при збільшенні зусилля пресування до 70 тонн, витримці 20 с та дисперсності порошку титану 80 мкм пористість отриманого зразку зменшується до показника 1…3%.
The proposed technology of SHS pressing in the production intermetallic alloys is competitive, resource- and energy efficient, produces billets of heat-resistant and heat-resistant materials with desired service characteristics correct and controlled form. It is found that by increasing the compression force to 70 tons, and the shutter 20 dispersion titanium powder 80 micron porosity of the obtained sample is reduced to a parameter 1...3%.
Опис
Ключові слова
СВС-пресування, інтерметалідний сплав, пористість, SHS pressing, porosity, intermetallic alloy
Бібліографічний опис
Розробка ресурсозберігаючої технології отримання інтерметалідних сплавів в умовах СВС-пресування / Б. П. Середа [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 48 (1167). – С. 29-32.
Зібрання