Удосконалення понятійного апарату "ефект" та "ефективність" на залізничному транспорті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Стаття носить теоретичний характер. Досліджувалися сутність економічних категорій "ефект" та "ефективність". Окреслені загальні шляхи підвищення ефективності на залізничному транспорті.. Проаналізовано та зроблено висновок щодо сутності понять. За допомогою використання сучасного методу денотатного графу побудовано декомпозицію сутності "ефективність".
The article has theoretical nature. It deals with the essence of economic categories "effect" and "efficiency" and the general ways description of efficiency increase at the railway transport. .The conclusion regarding essense has been made and analyzed. The essence decomposition of "efficiency" has been explained with the help of denotant graph modern method.
Опис
Ключові слова
економічні категорії, ефект, ефективність, залізничний транспорт, підвищення ефективності, денотатний граф
Бібліографічний опис
Позднякова Л. О. Удосконалення понятійного апарату "ефект" та "ефективність" на залізничному транспорті / Л. О. Позднякова, І. С. Бандурко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 18-24.
Зібрання