Захист ліній електропередавання з захищеними проводами від наведених блискавкою перенапруг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
ORCID
DOI
Науковий ступінь
кандидат технічних наук
Рівень дисертації
кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності
05.14.02 – електричні станції, мережі та системи
Установа захисту
Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Рада захисту
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник
Шевченко Сергій Юрійович
Члени комітету
Вепрік Юрій Миколайович
Сендерович Геннадій Аркадійович
Шевченко Сергій Юрійович
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2019. Дисертація присвячена розв’язанню актуальної науково-прикладної задачі у галузі блискавко захисту повітряних ліній електропередавання із захищеними проводами середніх класів напруги від наведених блискавкою перенапруг, виникаючих при ударах блискавки поблизу лінії електропередавння. В роботі експериментально доведено, що лінії електропередавння з захищеним проводами при ударах блискавки поблизу лінії, наводять на своїх фазних проводах перенапруги значно менші, ніж лінії такого ж класу напруг тільки з неізольованими проводами. Це пов’язано з захисною оболонкою захищених проводів, оскільки умови виникнення перенапруги котра може пробити гірлянду ізоляторів значно менш вірогідні . Діючі методики розрахунку кількості грозових відключень ліній класом напруги 6-35 кВ, не враховують тип проводу на ПЛ, що призводить до не коректних розрахунків кількості грозових відключень, і, як наслідок, кількості вимкнень лінії взагалі. Отримані результати дозволили створити новий підхід до блискавкозахисту ПЛ з захищеними проводами, створити пристрій захисту ліній електропередавння без витрат на його виробництво та монтаж. Створена модель захисного пристрою була експериментально перевірена, жодної індукованої перенапруги не пробили ізоляцію проводу.
Dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.14.02 - Electric power stations, networks and systems. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. The thesis is devoted to the solution of an actual scientific and applied problem in the field of lightning protection of overhead power lines with protected wires medium voltage classes from lightning induced overvoltages arising from lightning strikes near a power line. It has been experimentally proved that the lines of electric transmission with protected wires at lightning strikes near the line, pointing at their phase wires, overvoltages are much smaller than the lines of the same class of voltage only with non-insulated wires. This is due to the protective shell of protected wires, since the conditions of an overvoltage which can pierce the garland of insulators are much less likely. Current methods for calculating the number of thunderstorms in the lines of the class of voltage 6-35 kV, do not take into account the type of wire on the PL, which leads to incorrect calculations of the number of thunderstorms and, as a consequence, the number of offsets of the line. The obtained results allowed to create a new approach to lightning protection of PL with protected wires, to create a device for protection of electric lines without the cost of its production and installation. The generated model of the protective device was experimentally tested, no induced overvoltage failed to break the wire isolation.
Опис
Ключові слова
автореферат дисертації, повітряна лінія електропередавання, захищений провід, перенапруга, амплітуда току блискавки, зона захоплення блискавки, апроксімація, захисні пристрої, power transmission line, protected wire, induced overvoltage, lightning current amplitude, lightning grabber zone, approximation, protective devices
Бібліографічний опис
Дривецький С. І. Захист ліній електропередавання з захищеними проводами від наведених блискавкою перенапруг [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Станіслав Ігорович Дривецький ; [наук. керівник Шевченко С. Ю.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. – укр.