Вісник № 02. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 7
 • Документ
  CFD проектування пальника котла-утилізатора в системі освіти магістрів теплотехнічних спеціальностей
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Тарасов, Олександр Іванович; Литвиненко, Оксана Олексіївна; Михайлова, Ірина Олександрівна
  Для розвитку навичок CFD проектування і розуміння процесів горіння у майбутніх фахівців теплофізичних спеціальностей проведено роботу моделюванню пальникового пристрою котла-утилізатора КУП-70-4,0-440, що працює у складі енергоблоку на ВАТ «Рубежанський картонно-тарний комбінат» в місті Рубіжне. В процесі побудови геометричної моделі враховано влив гідравлічного опору на потік колекторів, що подає і роздає. Для спрощення розрахунків задача виконувалась в двовимірній, вісісиметричній постановці. Аналізуючи розрахункові моделі горіння, обрано модель Non-Premixe Combustion, яка дозволила врахувати вхід палива і окислювача в зону реакції двома різними потоками, а також турбулентне дифузійне розповсюдження полум’я. Було досліджено шість варіантів моделей: перші три варіанти з жаровою трубою з суцільним диском, наступні три варіанти мали пальник з несуцільним диском. В результаті дослідження було обрано оптимальну форму пальника, що забезпечила найякісніший процес горіння, про що свідчить найвища температура факелу, і найменша температура біля диску. Проведене дослідження дає майбутнім магістрам навички моделювання процесів горіння в енергетичному обладнанні.
 • Документ
  Теплообмін циліндричного рідинного тіла обмеженої висоти з навколишнім середовищем
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Ткаченко, Станіслав Йосипович; Власенко, Ольга Володимирівна; Резидент, Наталія Володимирівна
  Виконано експериментальні дослідження тепловіддачі між внутрішньою поверхнею тонкого металевого циліндра і досліджуваним рідинним середовищем з відомою інформацією про теплофізичні властивості. Коефіцієнти тепловіддачі від стінки до досліджуваного рідинного середовища визначено з застосуванням методу регулярного теплового режиму, розрахунково-експериментального методу та із застосуванням критеріального рівняння в системі «навколишнє середовище І – тіло ІІ».
 • Документ
  Дослідження структурно-фазового стану металу зварних з’єднань паропроводів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Дмитрик, Віталій Володимирович; Гаращенко, Олена Сергіївна; Сиренко, Тетяна Олександрівна
  Розглянуто питання досліджень структурних змін стосовно до зварних з'єднань паропроводів. Представлені результати металографічного аналізу структурних змін в металі паропроводів. Аналіз виконувався для ряду зразків, вирізаних з різних ділянок паропроводу при різному напрацюванні в умовах повзучості і малоциклової втоми. У процесі аналізу зображень отриманих мікрошліфів виявлені відносний вміст структурно-фазових складових і їх розподіл в металі. Виконано порівняльний аналіз статистичних характеристик розподілу і відносного змісту структурних складових для різних ділянок металу зварних з'єднань з різним напрацюванням. Дано науково обґрунтований опис структурних змін в металі різних ділянок зразків зварних з'єднань, а також можливість продовження ресурсу експлуатації елементів паропроводів з деградованою структурою і наявністю пошкоджуваності. Сформульовано та обґрунтовано найбільш перспективні, на думку авторів, напрямки подальшого дослідження зразків для забезпечення умов, що дозволять продовжити ресурс експлуатації паропроводів.
 • Документ
  Можливості впливу струменево-нішової технології на екологічні та експлуатаційні параметри вогнетехнічного об'єкта
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Горбань, Катерина Сергіївна; Сірий, Олександр Анатолійович; Абдулін, Михайло Загретдинович
  Енергетика це невід’ємна частина сучасного світу, яка має негативний впив на навколишнє середовище. Зокрема спричиняє забруднення атмосфери шкідливими викидами як оксиди азоту та вуглецю. Застосування новітніх технологій спалювання та технологічних методів дозволяють знизити емісію NOx та СО до європейських стандартів зі збереженням ефективності роботи вогнетехнічних об’єктів.
 • Документ
  Визначення поточного технічного стану дизельного двигуна методами безрозбірної діагностики за параметрами паливної апаратури
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Чишкала, Павло Васильович; Мешков, Денис Вікторович; Божко, Едуард Валерійович
  В роботі проведено аналіз ефективних методів діагностики дизелів, та проаналізовано особливості діагностики методами, за параметрами. Окремо перелічено недоліки описуваних методів. Вказано основні причини виникнення несправностей у вузлах паливної апаратури дизельних двигунів. Прикладами доведено, що самим кращим, аналізуючи визначення кореляційних залежностей діагностованих двигунів, є прямі методи, а саме індиціювання робочого процесу у циліндрі дизеля. Встановлено, що методи технічного діагностування не потребують розбирання паливної апаратури та зарекомендували себе як універсальні і оперативні, що дозволяють комплексно оцінити стан дизелю. Детально описано методи нерозбірного діагностування стану дизельного двигуна, досліджено особливості таких непрямих методів діагностики, як вібраційний, акустичний, непряме індиціювання за допомогою визначення напруження у шпильках кришки циліндрів, оцінка величини зносу деталей за вмістом металу у моторній оливі, а також діагностування за нерівномірністю частоти обертання колінчастого валу. Метод по діагностиці віброакустичним методом може бути використаний для визначення технічного стану таких елементів, як паливний насос високого тиску, форсунки і паливопідкачуючий насос. Крім того, дано характеристику мотор-тестерів, вузькоспеціалізованих тестерів та автосканерів. Особливістю діагностики за допомогою комп’ютерного автосканера є те, що вона дозволяє оцінювати стан вузлів комплексно, тобто з врахуванням взаємного впливу несправностей один на одного. Наголошено, що найбільш ефективними можна вважати такі методи, що не потребують розбирання, а найбільш точну оцінку технічного стану паливної апаратури можна дати з використанням методу діагностування за параметрами робочих процесів.