Professional competence formation while training field translation specialists

Ескіз недоступний
Дата
2022
DOI
doi.org/10.20998/2220-4784.2022.01.10
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
The importance of professional competence formation while training field translation specialists is analyzed. It has been proved that training translation is of great importance for the country for establishing international relationships around the world. Professional competence main aspects are investigated. A comprehensive analysis of professional competence formation while training field translation specialists is performed. Peculiarities of professional competence formation are revealed. Exploring main aspects of training field translation is described. It is determined that it is important for a translator to have professional competence. The results of this work are very important and necessary for further study of the field translation specialists training. The materials of the article consider the possibilities for determining the goals of education of university students in order to further develop the components of complex projects. Developments have been carried out using modern, highly efficient, science-based technologies for the use of raw materials, for example, from the types of analysis of raw materials and products to the choice of polymer packaging and packaging at various stages of operation and disposal. Examples and some features of possible learning solutions based on experimental data of development of mechanisms of identification-classification of processes and their scientific substantiation in the form of objects of intellectual property are presented.
Проаналізовано важливість формування професійної компетентності під час підготовки фахівців польового перекладу. Доведено, що навчання перекладу має велике значення для країни для встановлення міжнародних відносин у всьому світі. Досліджено основні аспекти професійної компетентності. Здійснено комплексний аналіз формування професійної компетентності при підготовці спеціалістів з перекладу на виїзні теми. Виявлено особливості формування професійної компетентності. Описано вивчення основних аспектів навчально-польового перекладу. Визначено, що для перекладача важливо мати професійну компетентність. Результати цієї роботи є дуже важливими та необхідними для подальшого вивчення підготовки фахівців перекладу. У матеріалах статті розглядаються можливості визначення цілей навчання студентів ВНЗ з метою подальшого розвитку компонентів комплексних проектів. Розробки велися з використанням сучасних, високоефективних, науково обґрунтованих технологій використання сировини, наприклад, від видів аналізу сировини і продукції до вибору полімерної тари та упаковки на різних етапах експлуатації та утилізації. Наведено приклади та деякі особливості можливих навчальних рішень на основі експериментальних даних розробки механізмів ідентифікації-класифікації процесів та їх наукового обґрунтування у вигляді об’єктів інтелектуальної власності.
Опис
Ключові слова
field translation, training, professional competence, example, information technology, master training, польовий переклад, навчання, професійна компетентність, приклад, інформаційні технології, магістерська підготовка
Бібліографічний опис
Professional competence formation while training field translation specialists / S. I. Bukhkalo [et al.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : coll. of sci. papers / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; гол. ред. С. І. Бухкало. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (1363). – С. 61-69.