Вісник № 03. Економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Особливості управління економічною стійкістю в системі менеджменту підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Сітак, Ірина Леонідівна; Івахненко, Андрій Володимирович
  У статті здійснено систематизацію наукових поглядів щодо визначення підходів управління стійкістю підприємства. Проаналізовано літературні джерела, що стосуються дослідження питань управління стійкістю підприємства. В роботі доведено, що вирішення завдань забезпечення економічної стійкості підприємства вимагає сполучення системних методів якісного аналізу, імітаційного моделювання, оптимізаційних методів управління запасами.. Обгрунтовано ряд принципів вибору методів управління та впливу на певні фактори внутрішнього й зовнішнього середовища. Оскільки управлінські дії з метою забезпечення належного рівня економічної стійкості повинні ґрунтуватися на результатах комплексного аналізу, в роботі розроблено послідовність управління економічною стійкістю, яка охоплює всі елементи запропонованої функціональної залежності, що моделює стійкість підприємства. Основу проведення аналізу передумов забезпечення стійкості повинні складати методики оцінки впливу зовнішнього оточення на стійкість роботи підприємства. Сформульовано завдання, які повинний вирішувати процес управління економічною стійкістю підприємства. На основі аналізу визначено мету та завдання управління економічною стійкістю підприємства, основні з котрих можна визначити як виявлення причин і основних факторів забезпечення фінансової стійкості, цілеспрямований пошук прийомів і методів управління фінансовою стійкістю. Надано характеристику управління економічною стійкістю як одного із найважливіших завдань фінансового менеджменту підприємств у сучасних економічних умовах. Доведено, що підвищення ефективності діяльності підприємства залежить від обґрунтованості, своєчасності та доцільності прийнятих управлінських рішень у цій сфері. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до управління фінансової стійкості як підходу, що дозволяє враховувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на стан фінансів підприємства. Описано проблематику фінансових проблем, з якими стикаються машинобудівні підприємства. Доведено, що за своєю економічною сутністю ці проблеми багато в чому ідентичні і тому їх вирішення можливе під час використання універсального інструментарію та типових заходів, що утворюють послідовність управління економічною стійкістю підприємства.
 • Документ
  Критеріальні підходи до оцінювання безпекової діяльності нафтогазової галузі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Щуров, Ігор Вячеславович
  Актуалізовано сучасну концепцію безпекової діяльності економічних систем, яка полягає у формуванні безпекової стратегії суб’єкта господарювання, яка б не порушила ті безпекові параметри, що диктує зовнішнє середовище. Підкреслено, що рівень захищеності енергопостачання держави характеризується певною вразливістю до загроз і доведено, що стійкість загрозам притаманна підприємствам, так як можливість виконувати свої функції з енергозабезпечення для інших підприємств формує явище забезпечення енергетичної безпеки залежних суб’єктів господарювання. В процесі дослідження запропоновано використовувати такі безпекові параметри як економічний, енергетичний, екологічний та інформаційний і здійснено обґрунтування їх вибору та критеріїв їх оцінювання. Для кожного із виокремлених безпекових параметрів визначено ключові загрози з урахуванням галузевої специфіки. Безпеку підприємства розглянуто в контексті виокремлених параметрів. Відображено взаємодію безпеки суб’єкта господарювання та державної безпеки. Узагальнено основні заходи та напрями, які дозволять забезпечити ключові параметри безпечної діяльності нафтогазової галузі. Запропоновано на основі отриманих теоретичних напрацювань сформувати методику оцінювання рівня безпеки підприємств нафтогазової галузі.
 • Документ
  Сценарний підхід до зміцнення соціально-економічної безпеки міста
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Романовська, Юлія Анатоліївна
  У статті показано важливість зміцнення соціально-економічної безпеки міста, що становить зміст нової для міської влади діяльності – безпекозабезпечувальної діяльності. Безпекозабезпечувальна діяльність міської влади є об’єктом управління, а тому має здійснюватися в межах певного підходу до управління, який має найбільшою мірою відповідати наданим її характерним рисам. Доведено доцільність використання сценарного підходу до зміцнення соціально-економічної безпеки міста, показано переваги та обмеження його використання. Сценарний підхід становить собою сукупність способів, прийомів, операцій та дій, що відображають філософію на напрями дослідження процесу зміцнення соціально-економічної безпеки міста, поєднані в інструментальну базу підходу на основі розуміння цього процесу та використання спеціального понятійно-категоріального апарату. Використання сценарного підходу до зміцнення соціально-економічної безпеки міста базується на сукупності принципів, серед яких новим є принцип профілеорієнтованості, за яким розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста має виходити з профіля міста. Операціоналізація принципу профілеорієнтованості у зміцненні соціально-економічної безпеки міста зумовила визначення профілів міста, які поділено на позитивні та негативні. Призначенням профілю міста є розроблення пропозицій щодо зміцнення соціально-економічної безпеки міста з подальшим їхнім уточненням та конкретизацією («прив’язкою») для конкретного міста. Профіль міста має не лише аналітичну, а й іміджеву цінність, а тому має доноситися до цільової аудиторії всіх елементів соціально-економічної системи «місто».
 • Документ
  Концептуальні підходи щодо ринково-орієнтованого механізму розвитку потенціалу людей з особливими потребами
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Паймаш, Ганна Василівна
  На основі проведеного дослідження проблем ринково-орієнтованого механізму розвитку потенціалу людей з особливими потребами була сформульована необхідність надання можливості гармонійного соціального розвитку людям з особливими потребами з метою створення соціально-адаптованого характеру виходячи із їх властивостей, розглядаючи з точки зору цілісності, складності функціонування та відкритості до взаємодії з внутрішнім та зовнішнім середовищем. Розглянуто умови розвитку людського потенціалу та формування людського капіталу, у тому числі людей з особливими потребами, які можуть вплинути на результати професійної діяльності, починаючи від розвитку охорони здоров'я, соціальної сфери, рівня культури та дозвілля та до якості житла та доходу сім'ї в якій виховується дитина з особливими потребами. З погляду соціального напряму розглянуто думку, що складнощі створюються суспільством, яке не передбачає участі у спільної діяльності людей з особливими потребами. Розглянуто необхідність створення умов навчального середовища, життя у суспільстві та підтримки працевлаштування, за необхідності надання особливих умов для можливості реалізації звичайних функцій повсякденної діяльності. Із залученням інвестицій у збільшення знань, умінь, здібностей та досвіду людей з особливими потребами, використовуючи прийоми поведінкової теорії з урахуванням особливостей людей з особливими потребами, їх вимог, можлива трансформація людського потенціалу на людський капітал як джерело майбутніх доходів. Стратегічне управління ринково-орієнтованим механізмом розвитку потенціалу людей з особливими потребами вимагає врахування синергії, завдяки якій знання та зусилля кількох людей будуть взаємно посилені. На підставі отриманих результатів та узагальнення наведених положень сформульовано консолідовані теоретичні положення ринково-орієнтованого механізму розвитку потенціалу людей з особливими потребами. Елементом наукової новизни є розробка та теоретичне обґрунтування концептуального підходу стратегічного управління ринково-орієнтованим розвитком потенціалу людини з особливими потребами, особливістю якої є використання положень синергетичної теорії та облік взаємозв'язків, що виникають при розвитку та формуванні потенціалу людини з особливими потребами у процесі взаємодії. Викладені положення концептуального підходу відрізняються від існуючих концепцій збагаченням змісту та структурних складових, їх характеристик, доповненням та розширенням предметної галузі щодо людини з особливими потребами.
 • Документ
  Місце податкового менеджменту в системі управління державними фінансами в умовах воєнного стану
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Назарова, Тетяна Юріївна; Шевченко, Марина Миколаївна
  У статті проаналізовано методологічні аспекти теорії та практики податкового менеджменту та мінімізації податкових ризиків відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного стану. Зазначено, що вихід із сучасної економічної кризи в Україні передбачає насамперед впровадження заходів щодо підтримки, у тому числі дерегуляції роботи підприємців та зниження адміністративного тиску. Систематизовано сучасні проблеми мобілізації податків, ефективного податкового стимулювання розвитку підприємництва. Визначено головні сутнісно-типологічні проблеми державного податкового менеджменту, характерні для вітчизняної наукової думки. Обґрунтовано необхідність адаптації зарубіжного досвіду функціонування податкового менеджменту до вітчизняних соціально-економічних реалій і сформулювати пропозиції щодо модернізації управлінням оподаткуванням. Доведено, що важливим етапом державного податкового менеджменту є зміна традиційних підходів до управління оподаткуванням, що сформулювалися в умовах централізованої економіки. Внаслідок цього, виникає потреба оволодівати новими методами менеджменту для комплексного виконання фіскальної та регулюючої функції податків. Визначено ключові особливості концепція податкової реформи, запропонованої офісом президента України, проаналізовано її складові, переваги та можливі наслідки.. Розглянуто питання комплексного вирішення проблем державного податкового менеджменту через призму його функцій. Наведено прогнозний розрахунок впровадження податкової реформи. Зазначено, що в умовах війни український державний бюджет має колосальний дефіцит, який фінансується внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, а також грантами від держав-друзів та партнерів, однак видатки, які пов’язані з армією, фінансуються лише власними силами. Обґрунтовано необхідність чіткого визначення усіх компенсаторів та шляхів, які дозволять мінімізувати можливі ризики перед впровадженням будь-яких податкових новацій. Зроблено висновок, що ефективність організації управління у державному податковому менеджменті є забезпечення формування налагодженого, взаємозв’язаного та взаємообумовленого податкового механізму, спроможного ефективно розв’язувати соціально-економічні проблеми воєнного та після воєнного стану.