Вісник № 01. Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 10
 • Документ
  Аналіз схемотехнічних рішень однофазних реле контролю напруги побутових споживачів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Зорін, Євгеній Юрійович
  В статті наведені схемотехнічні рішення однофазних реле контролю напруги для захисту побутових споживачів електричної енергії від непри-пустимих відхилень напруги в мережі живлення на прикладі реле деяких виробників. Здійснено аналіз та опис електричних схем аналогових реле контролю напруги на основі компараторів, так і електронних – більш сучасного виконання на базі мікроконтролерів. Проведений огляд та аналіз систематизує інформацію щодо конструктивних, технічних і функціональних особливостей електричних схем та компонентів вищевказаних реле і демонструє перспективи розвитку схемотехніки реле напруги. Автором проілюстровані електричні схеми, детально описаний алгоритм їх ро-боти. Зроблене узагальнення та висновок про складові функціональних схем реле контролю напруги для захисту побутових споживачів.
 • Документ
  Оптимізація системи внутрішнього екранування в газонаповнених високовольтних електричних апаратах із полімерною ізоляцією
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Жорняк, Людмила Борисівна; Афанасьєв, Олексій Іванович; Щусь, Віталій Миколайович
  В статті авторами запропонована методика оцінки параметрів електричного навантаження для розрахунку розподілу напруженості електричного поля твердої ізоляційної конструкції газонаповнених високовольтних апаратів, що мають осьову симетрію. Така конструкція являє собою опорну та ізолюючу покришку, заповнену елегазом в якості внутрішнього ізолюючого середовища. Ця методика дозволяє оцінити параметри електрич-ного навантаження (напругу та напруженість поля) в залежності від конструктивних особливостей апарату та системи екранування, що викори-стовується для вирівнювання електричного поля. Запропонована методика дозволяє здійснити оцінку ефективності впливу конструктивних чин-ників системи екранування газонаповненого високовольтного обладнання (вимірювальні трансформатори, розрядники, обмежувачі перенапруг та ін.) при проектуванні та удосконаленні окремих конструктивних рішень. Результати розрахунків добре збігаються з даними експерименталь-них досліджень та статистичною інформацією, яка отримана в результаті моніторингу роботи ізоляційних конструкцій з урахуванням реальних умов експлуатації та дії зовнішніх чинників. Реалізація цієї методики дає можливість врахувати вплив зовнішніх факторів і експлуатаційних характеристик, властивих вимірювальним трансформаторам та обмежувачам перенапруг. У запропонованій методиці в якості прикладу розгля-дається опорна ізоляційна покришка, що знаходиться під час експлуатації в найбільш несприятливих умовах, таких як зовнішнє забруднення, зволоження та їх комбінації, перенапруги різного походження та ін. Теоретичні висновки підтверджуються результатами розрахунків на прикладі найбільш масової конструкції газонаповненого трансформатора струму серії ТОГ-245. Більш точне визначення ефективності запропонованої методики прогнозування параметрів розподілу напруженості поля під впливом системи екранування можна досягти за рахунок проведення до-даткової серії розрахунків та експериментальних випробувань конкретних ізоляційних конструкцій. Таким чином, був зроблений висновок про можливість використання отриманих результатів для оцінки параметрів зовнішньої ізоляції як газонаповнених вимірювальних трансформаторів, так і аналогічного високовольтного обладнання розподільних пристроїв та трансформаторних підстанцій.
 • Документ
  "Розумні" електричні апарати для побутового щитка з дистанційним керуванням: огляд ринку, напрями подальшого вдосконалення та досліджень
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Сідак, Віталій Олександрович; Пантелят, Михайло Гаррійович
  Системи "розумний дім" набувають все більшого розповсюдження в сучасному суспільстві. На ринку присутня значна кількість так би мовити "розумних" електричних апаратів з використанням електромагнітних або, частіше, твердотільних реле; а також відмикачів. Мета роботи – порівняльний аналіз принципів дії, технічних характеристик, переваг і недоліків "розумних" електричних апаратів для домашнього щитка з дистанційним керуванням, присутніх на сучасному ринку, і на цій основі формулювання пропозицій стосовно усунення виявлених недоліків шляхом проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. З узагальненого порівняння можна зробити висновок, що технічні рішення "розумних" апаратів з реле поки що в цілому поступаються своїм "побратимам"-відмикачам, головним чином – за видами захисту. Усунути цей суттєвий недолік запропоновано завдяки використанню блока живлення, який підтримує відповідні види захисту.
 • Документ
  Quadrature phase shifter for the measurement systems of testing of electrical insulation
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Kostiukov, Ivan Olexandrovich
  Quadrature phase shifters are widely used in practice of development of measurement systems intended for the measurements of dielectric dissipation factor and electrical capacitance. This article presents the examples of implementation of phase shifters intended to obtain the value of phase shift equal to 90º for the applying in measurement systems of monitoring and diagnosing the technical condition of electrical insulation. The developed solutions are based on applying of the analog signal multiplier implemented in the AD633 integrated circuit. The required value of phase shift is provided by adding a pre-shifted at a certain angle input harmonic signal to a signal with the reduced amplitude and the opposite initial phase. The article is also focused on the development of schematic solutions which can be used in order to remove the undesirable for many practical applications discrepancy between the amplitudes of the input and the output signals. This alignment of amplitudes is provided by the detection of their average rectified values with subsequent multiplication of their ratio by the shifted at 90º signal with the reduced amplitude. The designed schematic solutions imply the applying of analog circuits which contain the input phase shifter, low pass filter, voltage summing amplifier, two detectors of average rectified values, three analog multipliers and one voltage divider.
 • Документ
  Управління режимами електроспоживання виборничих споживачів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Калінчик, Василь Прокопович; Побігайло, Віталій Анатолійович; Калінчик, Віталій Васильович; Мейта, Олександр Володимирович; Чуняк, Юлія Миколаївна
  В статті досліджуються моделі та методи комплексного управління режимами електроспоживання. Показано, що дефіцит потужності в го-дини пікових навантажень ускладнює підтримання балансу між потужностями генерації та споживання, що привело до необхідності введення обмежень електричного навантаження виробничих споживачів і розвитку методів і засобів управління режимами електроспоживання. При-чому задачі управління режимами активного електроспоживання і компенсації реактивної потужності тісно пов’язані. Показано, що на даний час відомі наступні методи управління електроспоживанням: по миттєвій нормі; по ідеальній нормі; управління по прогнозній величині; управління з використанням усередненої потужності на рухомому інтервалі часу (метод «рухомого вікна»). Оптимальне управління режи-мами системи електроспоживання і режимами реактивної потужності на відповідний період управління здійснюється на основі використання методів оперативного прогнозування. Дослідження показали, що позитивну роль в підвищенні ефективності оптимізації режимів електро-споживання може зіграти і впливаюче на його рівні управління режимами напруги в системі електропостачання. В зв’язку з цим доцільним представляється перехід до комплексного вирішення проблеми управління електроспоживанням як за рахунок управління споживачами – регуляторами, так і впливанням на режими напруги системи електропостачання. Приведені статичні характеристики змін активної і реакти-вної потужностей від змін напруги в системі електропостачання. Вирішення завдання отримання статичних характеристики можливе в ре-зультаті здійснення активних експериментів; або на основі інтегрування статичних характеристик окремих електроприймачів. Орієнтація на другий шлях доцільна при обмеженому числі різнотипних електроприймачів. Однак, в будь-якому випадку слід визначити статичні характе-ристики окремих великих споживачів – регуляторів, відключення або включення яких може помітно вплинути на інтегральну статичну ха-рактеристику центру живлення. Запропоновано підхід до комплексного управління режимами електроспоживання, який заключається в тому, що з початку контрольованого інтервалу періодично формуються реальні величини споживання активної та реактивної електроенергії, а також значення напруги в контрольованій точці мережі. Надалі здійснюється прогноз споживання активної та реактивної енергії до кінця контрольованого інтервалу і прогноз середнього значення рівня напруги, визначається відхилення між прогнозним та заданим електроспо-живанням і, якщо прогнозне значення електроспоживання перевищує задане, визначають можливе зниження потужності а рахунок зниження напруги і за рахунок відключення споживачів – регуляторів. Одночасно визначають можливі зміни реактивної потужності і, при необхідності, здійснюють управління конденсаторними батареями. Проведені експериментальні дослідження розглянутих моделей. Приведена структурна схема системи комплексного контролю і управління режимами електроспоживання.