Вісник № 01. Хімія, хімічна технологія та екологія

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 10
 • Документ
  Експериментальне вивчення процесу зворотного просочення при падінні тиску в покладі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Повєрєнний, Сергій Федорович; Фик, Ілля Михайлович; Варавіна, Олена Павлівна; Бурова, Марина Яківна; Яцкевич, Олена Олександрівна
  В міру відбору газу в ході розробки покладів падає пластовий тиск і починається підйом води, тобто відбувається просочення колектора підошовною водою. Якщо процес витіснення води з колекторувивчений досить добре, то процес поглинання води або вуглеводневого флюїду колектором вивчений досить слабо. Слабо розроблена і методична база для таких досліджень. Значною мірою це обумовлено великою тривалістю необхідних експериментів, що становила в нашому випадку до 6 місяців. У даній роботі розроблялася методика донасичення зразка вуглеводневим флюїдом при зниженні пластового тиску з метою моделювання процесів, які відбуваються в покладі, що розроблюють. В результаті роботи, на основі методу напівпроникної мембрани, що застосовується в режимі "дренування-просочення", на зразках порід-колекторів продуктивного горизонту Г-7-10 Більського родовища доведено фактичне існування зворотного просочення зразка вуглеводнями з падінням тиску витіснення, вирішені методичні питання, пов'язані з особливостями просочення саме вуглеводневим флюїдом, виявлені основні особливості процесу і встановлені його основні закономірності. З метою зменшення тривалості часу дослідження рекомендована заміна на етапі дренування, методу напівпроникної мембрани на метод центрифугування. Наведено вихідні теоретичні уявлення, коротко описана методика досліджень та використаний керновий матеріал, наведено графіки, що ілюструють протікання процесів дренування і просочення в часі, зв'язок поточної водонасиченості зразка з тиском витіснення і поровою характеристикою зразка, коротко сформульовані висновки. Результати проведеної роботи знайдуть застосування при вивченні процесів витіснення газу нафтою з нафтових облямівок, витіснення нафти чи газу водою, витіснення нафтогазової суміші при сайклінг-процесі та ін.
 • Документ
  Перспективи пошуків та проблематика розробки газу ущільнених колекторів Дніпровсько-Донецької западини
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Лазєбна, Юлія Віталіївна; Зезекало, Іван Гаврилович; Дмитренко, Вікторія Іванівна
  У статті розглянуто актуальну проблему вуглеводневої бази України. Проаналізовано матеріали, які можуть бути передумовами розвідки та в подальшому розробки газу ущільнених колекторів на території Дніпровсько-Донецького авлакогену. Розглянуто основні параметри, які вказують на наявність газу в ущільнених колекторах. Дані містять інформацію про особливості осадового розрізу палеозойського комплексу, а саме, геологічну будову перспективних територій, ступінь катагенезу газовміщуючих гірських порід, вміст органічного вуглецю в материнських породах, колекторські властивості, а також глибини залягання газоперспективних інтервалів. Перераховані відомості, взяті із результатів буріння численних свердловин та різноманітних літературних джерел, свідчать про високу імовірність успішних пошуково-розвідувальних робіт на центрально-басейновий газ у межах приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. Оскільки такі поклади є важковидобувними, за рахунок складної геологічної будови перспективних територій, широкого діапазону глибин залягання та, в першу чергу, низьких колекторських властивостей гірської породи, що вміщує газ, розробка цих покладів неможлива без застосування методів інтенсифікації. Існують різноманітні хімічні, теплові, механічні технології виклику припливу флюїду, серед яких великого поширення набув гідравлічний розрив пласта. Сучасні методи інтенсифікації досить результативні, але залишаються все ж недосконалими та зумовлюють певні ускладнення при розробці. Для виклику припливу вуглеводнів із ущільнених колекторів зазначено пінний розрив пласта, застосування якого на думку авторів є доцільним для розробки покладів такого типу. У статті також наведено переваги використання пінної системи порівняно зі звичайним гідророзривом пласта та необхідність покращення деяких показників пінної системи з метою подальшого її використання для ущільнених теригенних колекторів Дніпровсько-Донецького авлакогену.
 • Документ
  Визначення фізико-хімічних характеристик магнітної рідини при реалізації методу на основі електромагнітного перетворювача
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Пироженко, Євгенія Володимирівна; Себко, Вадим Вадимович; Здоренко, Валерій Георгійович; Бабенко, Володимир Миколайович; Забіяка, Наталія Анатоліївна
  Запропоновано безконтактний трипараметровий електромагнітний метод сумісного визначення магнітної сприйнятливості κ, питомої електричної провідності χ та температури t зразка магнітної рідини. Розглянуто теоретичні положення роботи індуктивного параметричного електромагнітного перетворювача (ІПЕП) з пробою магнітної рідини. В результаті дослідження універсальних функцій перетворення ІПЕП з пробою магнітної рідини, отримали подальший розвиток теоретичні положення роботи ІПЕП стосовно можливості оцінювання статичних параметрів магнітних рідин. Оскільки урахування впливу вихрових струмів призводить до необхідності визначення трьох параметрів магнітних рідин тільки одним ІПЕП, доведена необхідність використання схеми включення індуктивного ІПЕП з пробою магнітної рідини, яка передбачає компенсацію заважаючої зовнішньої індуктивності L₁ за допомогою компенсуючої ємності Р567 задля підвищення точності вимірювань фізико-хімічних параметрів магнітних рідин. Роботу схеми, засновано на тому, що вихрова ЕРС збуджує магнітний потік у зразку досліджуваної магнітної рідини, котрий складається геометрично зі збуджуючим магнітним потоком від зовнішнього джерела, створюючи результуючий магнітний потік Ф₂ₜ у досліджуваному зразку магнітної рідини, при цьому результуючий магнітний потік зменшується за величиною і зсувається за фазовим кутом по відношенню до збуджуючого магнітного потоку, а все це в свою чергу, призводить до змінення компонентів сигналів ІПЕП, а саме: індуктивності Lit та опору Ω₂ₜ, які пов’язані з фізико-хімічними параметрами κ, χ і t зразка магнітної рідини. У подальших дослідженнях, задля підвищення ефективності очищення стічних вод міні-пивоварні, рекомендується застосування магнітної рідини у комплексних методах очищення, які передбачають застосування магнітних рідин у фільтрах доочищення стічних вод харчових виробництв кислого та лужного складу.
 • Документ
  Development of universal high-strength magnesium aluminosilicate glass-ceramic materials for armor protection
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Savvova, Oksana Viktorivna; Tymofieiev, Vadym Dmytrovych; Voronov, Hennadii Kostiantynovych; Fesenko, Oleksii Igorovych
  The necessity of creating innovative protective structures for armoring machinery and equipment is analyzed. A comparative analysis of high-strength materials used for local and individual body armor has been carried out. The relevance of the development of domestic universal armored materials that combine high strength properties and radio transparency based on lightweight technological magnesium aluminosilicate glass-ceramic materials with high performance properties at the level of world analogues has been determined. Were formulated the purpose and tasks of the work, which consist in: analysis of the current state of development of glass-ceramic materials for armor protection; development of magnesium-aluminosilicate glass-ceramic materials with high armor resistance, impact resistance and radio transparency; investigation of the operational properties of the developed glass-ceramic materials and their armor resistance; assessment of the competitiveness of the developed glass-ceramic materials. A set of requirements for a glass matrix for obtaining protective glass-ceramic materials has been formulated. Compositions and technological parameters for the production of glass-ceramic materials under the conditions of two-stage low-temperature heat treatment have been developed. The study of the electrical properties of experimental glass-ceramic materials made it possible to establish the possibility of effective functioning of on-board wireless communication systems when using the developed materials as elements of armor protection. It was found that the developed glass-ceramic materials are characterized by high operational properties (KCU = 5.8 kJ/m²; HV = 10.4 GPa; K1C = 8.5 MPa∙m⅟ ²) and armor resistance STANAG 4569 (level 2). The competitiveness of the developed glass-ceramic materials based on mullite is analyzed. It has been established that a significant increase in fracture toughness and a decrease in the density of the developed material when comparing properties with a similar armor element (corundum based plate) will significantly reduce the weight of the armor elements by ≈1.4 times and its cost by five times, while maintaining its protective properties.
 • Документ
  Дослідження антикорозійних властивостей дизельної фракції, що містить 1,3-дифенилтриазен
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Троценко, Олександр Володимирович; Григоров, Андрій Борисович
  В статті розглянуто можливість розширення номенклатури хімічних речовин, які проявляють свої високі антикорозійні властивості в вуглеводневому середовищі і можуть використовуватися у якості присадок до моторних палив, за рахунок використання 1,3-дифенилтриазену. Дана речовина відноситься до класу діазосполук а її антикорозійні властивості визначаються адсорбційною здатністю при контакті з металевою поверхнею, що зумовлена наявністю в молекулі азотовмісних активних груп, які утворюють з металевою поверхнею донорно-акцепторний (координаційний) зв’язок. Дослідження антикорозійних властивостей проводилися на металевих пластинах (мідь та сталь, марки 3), що розташовувалися в модельному середовище, яке складалося з прямогонної дизельної фракції (240-350 °С), отриманої з газового конденсату з додаванням 1 % мас. 1,3-дифенилтриазену в яку вводили 0,1 % мас. розчину 97% оцтової кислоти або 0,5 % мас. водного розчину 10% NaCl. Антикорозійні властивості означеного модельного середовища досліджувалися як в статичних (м’яких) умовах при 20 °С, періодичному перемішуванні зі швидкістю 100 об./хв. в продовж 90 діб, так і в динамічних (жорстких) умовах при 50 °С, безперервному перемішуванні зі швидкістю 500 об./хв., аерації 1,5 дм³ /хв. в продовж 120 годин. Встановлено, що в тих пробах де знаходився 1 % мас. 1,3-дифенилтриазен на поверхні металевих пластин утворюваласязахисна плівка, про що свідчить і зміна кольору металевої пластини, і відсутність на поверхні ознак корозії, а також незначний приріст її маси (в межах 0,0002÷0,0003 г). В пробах де був відсутній 1,3-дифенилтриазен швидкість корозії (Кₘ), для м’яких умов дослідження складала 0,94×10⁻⁴÷5,16×10⁻⁴ г/(м²×год), для жорстких умов дослідження – 0,56×10⁻² ÷1,07×10⁻² г/(м²×год). Запропонований авторами підхід, що враховує комплексну дії декількох факторів (температуру, перемішування, аерацію та наявність у середовище корозійно-агресивного агенту), дозволяє адекватно, наближено до умов, які можуть виникати при реальній експлуатації об’єктів, оцінити ефективність застосування тієї, чи іншої хімічної речовини для захисту від корозії металевих поверхонь.