Використання сучасних інформаційних технологій в умовах вищого навчального закладу

Ескіз недоступний

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Анотація

Авторами розглядається удосконалення навчального процесу з професійної підготовки фахівців з цивільної безпеки кафедри охорони праці та навколишнього середовища НТУ "ХПІ" за рахунок влучання в навчальний процес інформаційно комунікативних навчальних технологій. Розкрито причини та умови реалізації дистанційної форми навчання. Наведено розроблену систему контролю якості дистанційного навчання з фахових дисциплін із використанням системи діагностування рівня оволодіння професійними компетенціями студентів/слухачів для підвищення рівня якості освіти.
Авторами рассматривается усовершенствование учебного процесса профессиональной подготовки специалистов по гражданской безопасности кафедры охраны труда и окружающей среды НТУ "ХПІ" за счет внедрения в учебный процесс информационно-коммуникативных учебных технологий. Раскрыты причины и условия реализации дистанционной формы обучения. Приведена разработанная система контроля качества дистанционной обучения для профессиональных дисциплин с использованием системы диагностирования уровня овладения профессиональными компетенциями студентов/слушателей для повышения уровня качества образования.
The authors consider the improvement of educational process of civil security specialists at the department of Labour and Environmental protection of NTU "KhPI" due to the introduction of Information and Communication Technologies. The causes and conditions of distance learning are described. The control system of distance learning quality for professional disciplines using the professional capacity test system to improve the education level is described.

Опис

Ключові слова

інформаційно-комунікаційні технології, дистанційна освіта, цивільна безпека, дистанційне навчання, кваліметрична субмодель оцінювання практичних завдань, системи діагностування рівня оволодіння професійними компетенціями, информационно-коммуникационные технологии, дистанционное образование, гражданская безопасность, дистанционное обучение, квалиметрическая субмодель оценивания практических заданий, системы диагностирования уровня овладения профессиональными компетенциями, information and communication technologies, distance learning, civil security, professinal capacity test system

Бібліографічний опис

Кравченко Г. Ю. Використання сучасних інформаційних технологій в умовах вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Кравченко Ганна Юріївна, Мовмига Наталія Євгенівна // Теорія і методика професійної освіти. – Електрон. текст. дані. – 2016. – № 11 (3). – С.1-10. – URL: https://e06d2b5d-7482-48f3-9eee-3163dd30a024.filesusr.com/ugd/2f377b_f3d3f716bd9e4bf798e68806f9d42fcc.pdf,вільний (дата звернення 22.11.2022 р.).