Аналіз перспектив розвитку цифрової енергетики в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2411-3441.2020.1.12

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Основні проблеми традиційної енергетики, зумовлені ростом цін на енергоносії, які в свою чергу пов’язані з вичерпністю легкодоступних родовищ органічного і ядерного палива, а також частими аваріями на атомних станціях, які в свою чергу, викликали необхідність аналізу стану споживання енергії на сучасному етапі розвитку суспільства та визначення шляхів енергозабезпечення людства у майбутньому. На фоні проблем з викопними джерелами енергії одними з ключових глобальних трендів розвитку енергетичної галузі стають розвиток альтернативних джерел енергії і цифрова енергетика. Дані процеси уже в значній мірі вплинули на економіку паливно-енергетичного комплексу в деяких країнах світу і продовжують розвиватися. Розповсюдження відновлювальних джерел енергії вже починає глобально впливати на виробництво, споживання енергії та на функціонування електромереж, особливо в країнах, де частка відновлювальних джерел енергії в традиційній енергетиці перевищує 10 % до таких країн за прогнозами найближчим часом ввійде і Україна. Перехід від нинішніх моделей прогнозованої генерації із здебільшого постійною потужністю до мереж, до яких під’єднані змінювані відновлювальні джерела енергії, вочевидь потребуватиме великих змін. Виконання заходів щодо впровадження змінюваної та розподіленої відновлювальних джерел енергії потребуватиме більших зусиль щодо керування потоками енергії у мережі, її перерозподілу та накопиченню. Цифровізація може вирішити виклики, що лише посилюватимуться у майбутньому, в три етапи: розумне створення енергії, розумне оперування нею та взаєморозрахунками з клієнтами і розумне її споживання. Головною проблемою тут є потреба в величезній кількості даних, які потребуватимуть обробки, аби розуміти, як працює мережа в будь-який момент часу, аби за умов постійної зміни її параметрів можна було керувати змінними чинниками, прогнозувати їх, оцінювати поточні потреби клієнтів та спроможності постачальників енергетичних послуг. Авторами статті був проведений аналіз цифровізації енергетики та виділено декілька основних напрямів її розвитку. Проаналізовано динаміку росту кількості власників сонячних електростанцій що встановлені в приватних домогосподарствах України, тому що вони можуть стати одними із перших учасників цифровізації в країні.
The main problems of traditional energy, caused by rising energy prices, which in turn are related to the exhaustion of readily available fields of organic and nuclear fuels, as well as frequent accidents at nuclear power plants, which in turn caused the need to analyze the state of energy consumption at the current stage of development. society and defining ways of energy supply for humanity in the future. Against the background of problems with fossil energy sources, one of the key global trends in the development of the energy industry is the development of alternative energy sources and digital energy. These processes have already significantly influenced the economy of the fuel and energy complex in some countries of the world and continue to develop. The proliferation of renewable energy is already beginning to have a global impact on electricity generation, consumption and operation, especially in countries where the share of renewable energy in traditional energy exceeds 10 % in such countries and Ukraine is projected to soon. The transition from current forecast generation models with largely constant power to networks to which variable renewable energy sources are connected is likely to require major changes. Measures to implement renewable and distributed renewable energy will require greater effort to manage, redistribute and accumulate energy flows in the grid. Digitization can solve challenges that will only intensify in the future, in three stages: "smart" energy generation, smart management and settlement with customers and smart consumption. The main problem here is the need for a huge amount of data that will need to be processed to understand how the network works at any given time, so that, with constant changes to its parameters, variables can be managed, forecasted, customers' current needs and capabilities assessed energy services. The authors of the article analyzed the digitization of energy and identified several main areas of its development. The dynamics of growth of the number of owners of solar power plants installed in private households of Ukraine is analyzed, as they can become one of the first participants in the digitalization in the country.

Опис

Ключові слова

діджиталізація, цифрова трансформація, блокчейн, смарт-контакт, digitalization, digital transformation, blockchain, smart contact

Бібліографічний опис

Аналіз перспектив розвитку цифрової енергетики в Україні / О. Г. Гриб [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Hydraulic machines and hydraulic units : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 85-90.