Облікова класифікація та оцінка фінансових інвестицій: вітчизняний та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглядаються класифікація і оцінка фінансових інвестицій за національними П(С)БО. Вивчаються підходи до складу фінансових інвестицій та їх оцінки за російськими положеннями бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності. Виходячи з наведення порівняльних аспектів класифікації та оцінки фінансових інвестицій за вітчизняною і зарубіжною практикою, надаються пропозиції щодо удосконалення облікової класифікації та оцінки фінансових інвестицій.
Classification and valuation of financial investments according to the national accounting standards is the subject of consideration of the article. Approachesto structure and valuation of financial investments according to Russian accounting standards and International Financial Reporting Standards are researched. On the basis of the presented comparative aspects of classification and valuation of financial investments in national and foreign practice, suggestions are given to the improvement of accounting classification and valuation of financial investments.

Опис

Ключові слова

економіка, бухгалтерський облік, класифікація, метод участі в капіталі, справедлива вартість, пропорційна консолідація, фінансові інструменти, фінансові активи

Бібліографічний опис

Шаповалова А. П. Облікова класифікація та оцінка фінансових інвестицій: вітчизняний та зарубіжний досвід / А. П. Шаповалова, С. Р. Опанасюк // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 147-153.

Зібрання