Мішана вейвлет-апроксимація Хаара функцій трьох змінних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано метод побудови операторів мішаної вейвлет-апроксимації Хаара функцій трьох змінних. Доведені їх властивості, а також теорема про оцінку похибки наближення неперервних функцій цими операторами.
The article suggests a method of creating Haar’s blending wavelet-approximation operators of functions of three variables. Proved their properties, as well as the theorem on error estimation of the approximation of continuous functions by these operators.

Опис

Ключові слова

теорія вейвлетів, графічні програмні засоби, обробка зображень, вейвлет-перетворення

Бібліографічний опис

Кулик С. І. Мішана вейвлет-апроксимація Хаара функцій трьох змінних / С. І. Кулик, О. М. Литвин // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 115-122.

Зібрання