Категоричний силогізм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглядається категоричний силогізм, який розуміється родо-видовим способом, що є вдосконаленням його традиційного розуміння. Дано визначення родо-видового способу розуміння категоричного силогізму, визначення категоричного силогізму, дано його формулу, аксіому, правила категоричного силогізму, розглянуто його фігури і модуси.
Categorical syllogism is provided herein which is understood in a subsumption way, which is the improvement of its traditional understanding. A syllogism that involves the use of use of statements about categories is called a categorical syllogism. Herein was made the definition of subsumption way of understanding of categorical syllogism, definition of categorical syllogism, was given its formula, axiom, were given the rules of categorical syllogism, its figures and moods were considered. Categorical syllogisms are a special type of argument which has been studied for more than two thousand years. Once a categorical syllogism is in standard form, we can then determine its mood and figure.

Опис

Ключові слова

формула категоричного силогізму, аксіома категоричного силогізму, правила категоричного силогізму, categorical syllogism, formula, axiom, rules

Бібліографічний опис

Стричинець О. В. Категоричний силогізм / О. В. Стричинець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 113-117.

Зібрання