К расчету деформаций нелинейной ползучести на основе гипотезы подобия кривых ползучести

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розглянута задача розрахунку деформацій нелінійної повзучості нейлону FM 3001 і склопластику СВАМ за умов розтягу. Розв’язок задачі ґрунтується на моделі повзучості, побудованої виходячи з гіпотези подібності кривих повзучості. Гіпотеза подібності обґрунтована експериментально з використанням статистичних критеріїв. Вдосконалена методика визначення параметрів визначальних рівнянь моделі. Отримано задовільне узгодження результатів розрахунку деформацій повзучості з експериментальними даними.
The problem of the nonlinear creep strains calculation of nylon FM 3001 and glass-plastic СВАМ under tension is considered. The problem is solved on the basis of a nonlinear creep model from hypothesis of the creep carves similarity. The hypothesis of the creep carves similarity is grounded experimentally with the use of statistical criteria. The method of determination of parameters of determining equalizations of model is improved. The calculations of deformations of creep are in good agreement with experimental data.

Опис

Ключові слова

конструкционные материалы, полимеры, вязкоупругие свойства, вязкоупругое деформирование, нелинейная ползучесть полимеров, модель нелинейной ползучести

Бібліографічний опис

Фернати П. В. К расчету деформаций нелинейной ползучести на основе гипотезы подобия кривых ползучести П. В. Фернати // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 179-187.

Зібрання