Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, 2018. Дисертація присвячена науково-прикладній проблемі – пошуку винуватців гармонічних спотворень в електричних мережах та підвищенню якості електроенергії шляхом створення системи діагностики і контролю на базі АСКОЕ. Обґрунтовано використання технології розподілених вимірювань для пошуку винуватців спотворень. Розроблено модифікацію методу гармонічного аналізу для підвищення достовірності визначення джерел спотворення. На підставі результатів досліджень запропоновано методи розподілу компенсаційних виплат між елементами електричної мережі та абонентами, що споживають потужність вищих гармонік. Розроблено ряд рекомендацій щодо практичного застосування результатів дисертаційної роботи. Запропоновано метод непрямого контролю температури кабельних ліній.
Thesis for the PhD degree in technical sciences, Specialty 05.14.02 – power plants and electric power complexes. National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute", Kyiv, 2019. The thesis is oriented to the scientific and applied problem - harmonic distortion sources detection in distribution systems (DS), improving the electromagnetic compatibility of electrical equipment, increasing the reliability of electric power supply by creating a diagnostic and control system. The use of distributed measurements to distortions source detection is justified. A modification of the method of harmonic analysis is developed to increase the reliability of distortions sources detection. Based on the study’s results, methods for distributing compensation payments between DS`s subjects that consume harmonics power are proposed. A number of recommendations on the practical application of the results of the thesis work have been developed. A method for indirect monitoring of the temperature of cable lines is proposed.
Опис
Ключові слова
якість електроенергії, параметри якості електроенергії, гармоніки, джерела спотворень, потужність гармонік, вимірювання потужності гармонік, коефіцієнт гармонік, лічильники електроенергії, коефіцієнт розподілу, температура кабельної лінії, автореферат дисертації, power quality, power quality parameters, harmonics, distortion sources, harmonics power, harmonic power measurement, total harmonic distortion, power meters, distribution coefficient, power cable temperature
Бібліографічний опис
Філянін Д. В. Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Данило Володимирович Філянін ; [наук. керівник Волошко А. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 17-18. – укр.