Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-професійного рівня «магістр» (заочної форми навчання) за навчальною дисципліною «Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист» розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9.11.2010 р. за № 1057/18352, з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Знання основних питань з даної дисципліни є необхідними для спеціаліста у будь-якій галузі виробництва. Мета методичних вказівок визначити зміст і обсяг навчального матеріалу з курсу «Безпека праці у професійній діяльності», що необхідний для формування знань для подальшого виконання функціональних обов’язків випускниками Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ). Методичні вказівки розроблені відповідно до робочих і робочо-навчальних програм за напрямками.
Опис
Ключові слова
сфера застосування, опис дисципліни, глосарій, навчальна програма дисципліни, навчальний процес
Бібліографічний опис
Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист : метод. вказівки для самост. роботи студентів освітньо-проф. рівня магістр (заоч. форм навчання) навч.-наук. ін-ту економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу (БЕМ) / уклад.: Н. Є. Мовмига, О. С. Лісогор ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 68 с.