Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-професійного рівня «магістр» (заочної форми навчання) за навчальною дисципліною «Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист» розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9.11.2010 р. за № 1057/18352, з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Знання основних питань з даної дисципліни є необхідними для спеціаліста у будь-якій галузі виробництва. Мета методичних вказівок визначити зміст і обсяг навчального матеріалу з курсу «Безпека праці у професійній діяльності», що необхідний для формування знань для подальшого виконання функціональних обов’язків випускниками Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ). Методичні вказівки розроблені відповідно до робочих і робочо-навчальних програм за напрямками.

Опис

Ключові слова

сфера застосування, опис дисципліни, глосарій, навчальна програма дисципліни, навчальний процес

Бібліографічний опис

Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист : метод. вказівки для самост. роботи студентів освітньо-проф. рівня магістр (заоч. форм навчання) навч.-наук. ін-ту економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу (БЕМ) / уклад.: Н. Є. Мовмига, О. С. Лісогор ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 68 с.