Анодна поведінка алюмінію у водних розчинах дифосфату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено початкові стадії процесу формування мікродугових анодних покриттів на алюмінії з розчинів дифосфату та з домішками кобальту сульфату. За сукупністю кінетичних параметрів, що отримані з використанням потенціодинамічного методу, визначено стадії перебігу анодного процесу. Визначено вплив домішок на механізм та кінетику початкових стадій формування анодних плівок, отримано оксидні покриття на алюмінії мікродуговим методом у гальваностатичному режимі. Склад анодних плівок визначено з використанням рентгеноструктурного аналізу.
The incipient states of microarc shaping anode coatings process on aluminium from solutions of diphosphate and additives of a cobalt sulfas are investigated. On a population of kinetic parameters with potentiodynamic method usage a stages of of anode process weep are studied. Influencing additives on the gear and kinetics of incipient states of shaping of anode covers is defined. The oxide coatings on aluminium by a microarc method in galvanostatic regime from diphosphate and additives of a cobalt sulfas electrolytes are obtained obtained. The structure of anode covers is defined with usage of X-ray crystallo-graphic analysis.

Опис

Ключові слова

оксидні покриття, анодні покриття, компоненти електроліту, напруга іскріння, мікродугові оксидні покриття

Бібліографічний опис

Анодна поведінка алюмінію у водних розчинах дифосфату / М. Д. Сахненко [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – № 32. – С. 16-19.