Передумови утворення та локалізації вузьких місць у системі дистрибуції товарів

dc.contributor.authorКостюченко, Леся Вячеславівнаuk
dc.contributor.authorГармаш, Олег Миколайовичuk
dc.contributor.authorПередерій, Надія Миколаївнаuk
dc.contributor.authorСоколова, Наталя Олександрівнаuk
dc.date.accessioned2022-09-15T09:33:08Z
dc.date.available2022-09-15T09:33:08Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractДосліджено ключові елементів логістичного управління системою дистрибуції товарів, зокрема міжнародних торгівельних мереж. Розглянуто параметри оцінювання ефективності роботи окремих каналів розподілу товарів у системі дистрибуції. Уточнено поняття «вузького місця» у дистрибутивній мережі загалом, та окремих каналах розподілу, зокрема. Проаналізовано причини виникнення вузьких місць у каналах системи дистрибуції, точки локалізації можливого поточного обмеження – вузьких місць у системі дистрибуції товарів та досліджено способи їх елімінування. Результати дослідження, методика та рекомендації можуть бути використанні для формування оптимальної стратегії дистрибуції сучасними компаніями в умовах нестабільного попиту та під впливом інших негативних факторів. З огляду на наведене постає завдання детальнішого дослідження ключових елементів логістичного управління закупівлями для оборонного сектору у просторі та часі й розробки практичних рекомендацій щодо логістичного управління організацією оборонних закупівель. Тому метою дослідження є аналіз структури дистрибутивної мережі в умовах нестабільного попиту та під впливом інших негативних факторів з метою виявлення локалізації вузьких місць у каналах системи дистрибуції товарів та пошуку шляхів їх оптимального елімінування. Для досягнення поставленої мети було досліджено: пріоритети та орієнтири логістичного управління системою дистрибуції товарів від виробника до мережі кінцевих споживачів; структуру та конфігурацію каналів розподілу у системі дистрибуції як предмет оптимізації; причини виникнення вузьких місць у каналах системи дистрибуції та способів їх елімінування. Таким чином, логістичні рішення, локалізовані сферою дистрибуції, є відношенням «trade-off» із сферою виробництва. Тобто, сфера дистрибуції акцентує увагу на двох важливих проблемах: по-перше, обґрунтування та формування каналів дистрибуції; по-друге, проектування та реалізація фізичної дистрибуції товарів. Крім того, під логістичним управлінням системою дистрибуції товарів слід розуміти управління процесом переміщення товарів від виробника до кінцевого споживача, чи їх мережі, інтегровано з відповідними фінансовими, інформаційними та сервісними потоками з метою забезпечення досягнення міксу логістичних завдань.uk
dc.description.abstractThe key elements of logistics management of the distribution system of goods, in particular international trade networks, are studied. The parameters of evaluating the efficiency of individual distribution channels of goods in the distribution system are considered. The concept of "bottleneck" in the distribution network in general and individual distribution channels in particular has been clarified. The causes of bottlenecks in the distribution system channels, the points of localization of possible current restrictions - bottlenecks in the distribution system of goods are analyzed and the ways of their elimination are investigated. The results of research, methods and recommendations can be used to form the optimal distribution strategy of modern companies in conditions of unstable demand and under the influence of other negative factors. In view of the above, the task is to study in more detail the key elements of logistics procurement management for the defense sector in space and time and to develop practical recommendations for logistics management of the organization of defense procurement. Therefore, the aim of the study is to analyze the structure of the distribution network in conditions of unstable demand and under the influence of other negative factors in order to identify bottlenecks in the distribution system and find ways to eliminate them optimally.To achieve this goal, the following were investigated: priorities and guidelines for logistics management of the distribution system of goods from the manufacturer to the network of end users; structure and configuration of distribution channels in the distribution system as a subject of optimization; causes of bottlenecks in the distribution system channels and ways to eliminate them. Thus, logistics solutions localized in the field of distribution are a "trade-off" relationship with the sphere of production. That is, the field of distribution focuses on two important issues: first, the rationale and formation of distribution channels; secondly, the design and implementation of physical distribution of goods. In addition, the logistics management of the distribution system should be understood as the management of the process of moving goods from producer to end consumer, or their network, integrated with relevant financial, information and service flows to ensure a mix of logistics tasks.en
dc.identifier.citationПередумови утворення та локалізації вузьких місць у системі дистрибуції товарів / Л. В. Костюченко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 – С. 111-116.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.111
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7635-5153
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4324-4411
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4173-9445
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57986
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectлогістичне управління системою дистрибуціїuk
dc.subjectпараметри розподілуuk
dc.subjectвузьке місце у системі дистрибуціїuk
dc.subjectлокалізація вузьких місцьuk
dc.subjectелімінування вузьких місцьuk
dc.subjectlogistics management of the distribution systemen
dc.subjectdistribution parametersen
dc.subjectbottleneck in the distribution systemen
dc.subjectlocalization of bottlenecksen
dc.subjectelimination of bottlenecksen
dc.titleПередумови утворення та локалізації вузьких місць у системі дистрибуції товарівuk
dc.title.alternativePrerequisites for the formation and localization of narrow places in the produkt distribution systemen
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
visnyk_KhPI_2021_2_EN_Kostiuchenko_Peredumovy.pdf
Розмір:
611.39 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.28 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: