Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтавська академія неперервної освіти імені М. В.Остроградського
Анотація
Розглядається питання необхідності використання маркетингових досліджень в управлінській діяльності, що забезпечує узгод ження сучасних вимог педагогічної теорії та практики, дозволяє здійснити прогнозування подальшого розвитку організації. Розглядаю чи формування маркетингового управління в ЗВО, з’ясовано, що маркетингова парадигма управління привносить системні інновації, що гарантують переорієнтацію управління на забезпечення високих стандартів освіти з подальшою переорієнтацією управлінської діяльності на потреби споживачів освітніх послуг. У змісті обґрунтовано доцільність визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в умовах ЗВО; визначено процес управління маркетинговою діяльністю. Акцентовано увагу на тому, що маркетингова інформація не забезпечує вироблення управлінського рішення та планування діяльності. Вона може тільки утворювати банк даних, що допоможе здійснювати прогнозування розвитку кафедри. Досліджуючи значення маркетингового управлін ня для прогнозування розвитку закладу вищої освіти, визначено ключові вимоги до правильного формування цілей управління розвитком кафедр: цілі мають бути досяжними; реалістичними; гнучкими; вимірними; конкретними; сумісними; цілі мають бути прийнятними для основних суб’єктів впливу, що визначають діяльність організації та тих, кому доведеться їх досягати. Виокремлено конкретні цілі та критерії маркетингового управління розвитком кафедр відповідно до основних напрямів їхньої діяльності: навчальні, методичні, нау кові, маркетингові, управлінські, економічні та господарські цілі. Розкрито їх зміст. Зроблено висновок, що існують певні особливості у визначенні цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедр, а саме: наявність певної конкуренції між кафедрами організації; можливість для споживачів освітніх послуг мати вибір товарів і послуг; наявність певного набору інструментарію для визначення ефективності діяльності кафедри відповідно до визначених цілей, які можуть бути виражені у вимірних виразах.
Рассматривается вопрос о необходимости использования маркетинговых исследований в управленческой деятельности, обеспечивающей согласование современным требованиям педагогической теории и практики, которые позволяют осуществить прогнозирование дальнейшего развития организации. Рассматривая маркетинговое управление в учреждениях высшего образования, установлено, что маркетинговая парадигма управления привносит системные инновации, которые гарантируют переориентацию управления на обеспечение высоких стандартов образования с последующей переориентацией управленческой деятельности на потребителей образовательных услуг. В содержании обоснована целесообразность определения целей маркетингового управления для прогнозирования раз вития кафедры в условиях учреждения высшего образования; определён процесс управления маркетинговой деятельностью. Акцентировано внимание на том, что маркетинговая информация может только создавать банк данных, который поможет осуществлять прогнозирование развития кафедры. Исследуя значение маркетингового управления для прогнозирования развития учреждения высшего образования определены ключевые требования к правильному формированию целей управления развитием кафедр: цели должны быть достижимыми; реалистичными; гибкими; измеримыми; конкретными; совместимыми; цели должны быть приемлемыми для основных субъектов влияния, определяющих деятельность организации и тех, кому придётся их достигать. Выделены конкретные цели и критерии маркетингового управления развитием кафедр в соответствии с основными направления ми их деятельности: учебные, методические, научные, маркетинговые, управленческие, экономические и хозяйственные. Раскрыто их содержание. Сделан вывод, что существуют определённые особенности в определении целей маркетингового управления для прогнозирования развития кафедр, а именно: наличие определённой конкуренции между кафедрами организации; возможность для потребителей образовательных услуг иметь выбор товаров и услуг; наличие определённого набора инструментария для определения эффективности деятельности кафедры в соответствии определённым целям, которые могут быть выражены в измеримых величинах.
The paper discusses the need for the use of marketing research in management activities, ensuring the harmonization of modern requirements of pedagogical theory and practice, which allow the prediction of the future development of the organization. On considering marketing management in institutions of higher education, it has been established that the marketing management paradigm introduces systemic innovations that guarantee the reorientation of management towards ensuring high educational standards with the subsequent reorientation of management activities to the needs of consumers of educational services. The content substantiates the expediency of determining the goals of marketing management to forecast the development of the department of a higher education institution; defined the process of marketing management. Attention is focused on the fact that marketing information can only create a data bank that will help forecast the development of the department. Exploring the importance of marketing management to forecast the development of higher education institutions identified key requirements for the correct formation of the goals of managing the development of departments: goals must be achievable; realistic; flexible; measurable; specific; compatible; objectives must be acceptable to the main subjects of influence that determine the activities of the organization and those who will have to achieve them. The specific goals and criteria of the marketing management of the departments development are highlighted in accordance with the main directions of their activities: educational, methodical, scientific, marketing, managerial, economic. It was concluded that there are some features for the definition of marketing management objectives for forecasting the development of departments, namely: the presence of a competition between the departments of the organization; the opportunity for consumers of educational services to have a choice of goods and services; the presence of a specific set of tools to determine the effectiveness of the department in accordance with certain objectives, which can be expressed in measurable terms.
Опис
Ключові слова
маркетинг, маркетингове управління, кафедри, прогнозування розвитку, цілі та критерії управління розвитком кафедр, маркетинговое управление, кафедры, прогнозирование развития, цели и критерии управления развитием кафедр, marketing, department, marketing management, forecasting development, goals and criteria for management odevelopmentf department
Бібліографічний опис
Мовмига Н. Є. Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] // Мовмига Наталя, Кравченко Ганна // Імідж сучасного педагога = Image of the modern pedagogue: електрон. наук. фах. журн. – 2019. – № 3 (186). – С. 19-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2019_3_6, вільний (дата звернення 23.11.2022 р.).