Автореферати дисертацій як джерело з вивчення розвитку електротехнічної галузі України (з досвіду діяльності спеціалізованої вченої ради К 068.39.04 Харківського політехнічного інституту впродовж 1967-1991 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

Анотація

Проведено дослідження комплексу авторефератів дисертацій, які були захищені на спеціалізованій вченій раді електротехнічного спрямування Харківського політехнічного інституту впродовж 1967-1991 рр. Визначено, що автореферати є важливою складовою джерельної бази з історії розвитку електротехнічної галузі України другої половини ХХ ст. На основі джерелознавчого аналізу матеріалів розкрито тенденції розвитку електротехнічної науки, вказано на можливість використання даних дисертаційних досліджень для виявлення особливостей формування напрямів наукових досліджень. Обґрунтовано специфіку функціонування наукових шкіл у галузі електричних машин, перетворювальної техніки, електричних апаратів Харківського політехнічного інституту. Встановлено, що організація спеціалізованої вченої ради К 068.39.04 вплинула на формування наукового потенціалу галузевого сектору науки, зокрема збільшення чисельності співробітників із науковими ступенями науково-дослідних інститутів промислових підприємств.
The complex research of extended abstract of dissertations was carried out, that were defended at the specialized Board of Studies on electrotechnical direction of Kharkiv Polytechnic Institute during 1967-1991’s. Base of extended abstracts is described as a part of the source base on the history of electrotechnical field of Ukraine in the second half of the twentieth century. Based on analysis of source materials the tendency of electrotechnical science development is considered, the possibility of using data of dissertating researches to identify features of field formation is shown. The specific activity of scientific schools in the field of electrical machinery, converting machinery and electrical apparatus of Kharkiv Polytechnic Institute is disclosed. It is established that the organization of the specialized Board of Studies K 068.39.04 influenced on the formation of scientific potential of industry science sector, including increasing of the number of employees with academic degrees and scientific research institutes of industrial enterprises.

Опис

Ключові слова

потенціал науковий, база джерельна, Харківський політехнічний інститут, Долбня В. Т., scientifi c potential, key base, specialized academic council, Kharkov Polytechnic Institute, Dolbnya V. T.

Бібліографічний опис

Тверитникова О. Є. Автореферати дисертацій як джерело з вивчення розвитку електротехнічної галузі України (з досвіду діяльності спеціалізованої вченої ради К 068.39.04 Харківського політехнічного інституту впродовж 1967-1991 рр.) / О. Є. Тверитникова // Переяславський літопис : зб. наук. ст. / гол. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2015. – Вип. 8. – С. 161-167.