Теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності ринково-орієнтованої стратегічної діяльності промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено особливості оцінки стратегічної ринково-орієнтованої діяльності підприємств, запропоновано удосконалений теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності стратегічної ринково-орієнтованої діяльності підприємств, який ґрунтується на побудові економіко-математичної моделі оцінки ефективності стратегічних рішень, яка, на відміну від існуючих, дозволяє оцінити економічну та ринкову доцільність стратегічних рішень за допомогою показників ефективності та коефіцієнтів ризиків.
The peculiarities of the assessment of strategic market-oriented activity of enterprises are investigated. An improved theoretical and methodical approach to assessing the effectiveness of strategic market-oriented activity of enterprises is proposed. It is based on the construction of an economic and mathematical model for evaluating the effectiveness of strategic decisions, which, unlike existing ones, makes it possible to assess the economic and market feasibility of strategic decisions with the help of performance indicators and risk factors.

Опис

Ключові слова

ризик, витрати, промислове підприємство, теоретико-методичний підхід, efficiency, risk, expenses

Бібліографічний опис

Прокопенко О. В. Теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності ринково-орієнтованої стратегічної діяльності промислових підприємств / О. В. Прокопенко, Р. Корнатовскі // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 110-114.

Зібрання