Безпека людини у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІ Міжнародної науково-методичної конференції та 138 Міжнародної науково-методичної конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) "Безпека людини у сучасних умовах", 5-6 грудня 2019 р. Тези доповідей з напрямку життєдіяльності людини, в яких розглянуті питання безпеки підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища, моніторингу навколишнього середовища, ролі інформаційних та експертних систем у вирішенні актуальних питань щодо захисту життя та здоров’я людини. Наукові доповіді, що наведено у збірнику, можуть бути корисними для науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
The book presented scientific articles of the XI International Scientific and Methodological Conference and 138 International Scientific Conference of the European Association of Security (EAS) "Human safety in modern conditions", December 5-6, 2019. Theses of reports on the field of safety of living people that address issues of the enterprise safety, agriculture, transport and environment, environmental monitoring, the role of information and expert systems that addressing issues on protecting human life and health. Scientific reports that are in the collection can be useful for scientists, teachers of higher educational institutions, graduate students, and training courses.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", безпека життєдіяльності людини, безпека підприємств, виробничі ризики, моніторинг навколишнього середовища, охорона навколишнього середовища, безпека людини, безпека на виробництві, експертні системи у БЖД, інформаційні системи у БЖД, соціальне страхування, захист "м'яких цілей"

Бібліографічний опис

Безпека людини у сучасних умовах : зб. доп. 11-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 138-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 5-6 грудня 2019 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 11th Intern. Sci. and Methodological Conf., 138 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 5-6, 2019 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 264 с.