Вплив вмісту тугоплавких складників на корозійну тривкість тернарних сплавів на основі заліза і кобальту

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка

Анотація

Досліджено вплив концентрації компонентів цитратних електролітів на основі Fe (ІІІ) та режимів електролізу на склад покривів тернарними сплавами Fe–Co–Mo, Fe–Co–W і Fe–Mo–W. Виявлено, що тернарні сплави формуються за механізмом конкурентного відновлення кобальту і вольфраму (молібдену) з залізом. Зі збільшенням концентрації ліганду покриви збагачуються тугоплавким компонентом, однак, з підвищенням густини струму зафіксовано зворотну тенденцію. Встановлено, що імпульсний електроліз підвищує ефективність процесу і сприяє зростанню виходу за струмом до 70…75 %. Методом СЕМ та рентгеноспектральним мікроаналізом виявлено вплив природи та вмісту тугоплавких компонентів на морфологію покривів. Проаналізовано вплив складу тернарних покривів на їх корозійну тривкість у середовищах різної кислотності та каталітичну активність в електрохімічній реакції виділення водню. Методами поляризаційного опору і спектроскопії електродного імпедансу встановлено, що корозійна тривкість покривів на 1,3-2,0 порядки вища, ніж матеріалу підкладки. Визначено залежність природи гальмування корозії від складу електролітичних сплавів.
The effect of the citrate electrolytes based on Fe(III) components concentration and electrolysis regimes on the composition of the Fe–Co–Mo, Fe–Co–W and Fe–Mo–W coatings is investigated. It is shown that the formation of ternary alloys takes place according to the mechanism of the competitive reduction of cobalt and tungsten (molybdenum) with iron. With increasing concentration of ligand, the coating is enriched with a refractory component; however, with increasing current density there is a reverse trend. The application of pulse electrolysis helps to increase the rate of the process and the increase the current efficiency by 70…75%. The effect of nature and content of refractory components on the morphology of the deposits was determined by the method of SEM and X-ray microanalysis. The influence of the ternary coatings composition on their corrosion resistance in media of different acidity and catalytic activity in the electrochemical reaction of hydrogen evolution is analyzed. The methods of polarization resistance and spectroscopy of electrode impedance have established that the corrosion resistance of the coatings is 1.3…2.0 orders of magnitude higher than the parameters of the substrate material. Dependence of the corrosion process retardation nature on the composition of electrolytic alloys is determined.

Опис

Ключові слова

електроосадження, корозійна тривкість, поляризаційний опір, спектроскопія електродного імпедансу, тугоплавкі метали, тернарні сплави

Бібліографічний опис

Вплив вмісту тугоплавких складників на корозійну тривкість тернарних сплавів на основі заліза і кобальту / Ю. І. Сачанова [та ін.] // Фізико-хімічна механіка матеріалів = Physicochemical Mechanics of Materials. – 2018. – Т. 54, № 4. – С. 100-109.