Вітчизняний досвід наукових студій в контексті цивілізаційного поступу України: наукові електротехнічні школи України (1950–1960 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Анотація

В статті розкрито досягнення українських науковців-електротехніків як представників інтелектуальної еліти. Розглянуто особливості формування наукової електротехнічної школи в системі Інституту електродинаміки Національної Академії наук України, фундаментальні дослідження якої стали справжнім національним надбанням найперспективнішого рівня і достойним внеском у скарбницю світової науки. Досліджено діяльність наукових колективів провідних вищих технічних навчальних закладах України. З'ясовано, що прикладні наукові дослідження з проблем перетворення та стабілізації параметрів електромагнітної енергії, аналізу; оптимізації і автоматизації режимів електроенергетичних систем; інформаційно-вимірювальних систем; підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії були спрямовані на пошуки новітніх технологій та внесли корінні перетворення у виробництві в цілому. Висвітлено внесок провідних вчених та лідерів наукових шкіл у розвиток електротехнічної світової науки: О. М. Міляха, І. М. Постнікова, С. О. Лебедєва, Л. В. Цукерника, О. Г. Івахненка, С. М. Фертика, І. С. Рогачова, В. Г. Холмського, Т. П. Губенка, Г. І. Денисенка.
The achievements of Ukrainian scientists and electrical engineers as members of the intellectual elite are shown. The features of formation of scientific schools in the electrical system of the Institute of Electrodynamics of the Academy of Sciences of Ukraine, which fundamental research become a real national treasure-level perspective and a worthy contribution to world science. We investigated the activity of research teams of the leading higher technical educational institutions of Ukraine. It was found out that the applied research on issues of transformation and stabilization of electromagnetic energy parameters, analysis; optimization and automation modes of electric power systems; information-measuring systems; improving the efficiency and reliability of processes of electromechanical energy conversion were sent in search of new technologies had made the radical changes in the production as a whole. The contributions of leading scientists and founders of academic schools in the development of the electrical world science, such as A. N. Miles, I. M. Postnikov, S. A. Lebedev, L. V. Tsukernyk, O. H. Ivakhnenko, S. M. Fertyk, I. S. Rogachov, V. H. Kholmsky, T. P. Hubenko, H. I. Denysenko are highlighted.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна еліта, науковий потенціал, новітні технології, електротехнічна наука, Інститут електротехніки АН УРСР, вищі технічні навчальні заклади, наукові дослідження, intellectual elite, scientific potential, modern technology, electrical science, Electrical engineering Institute of Ukrainian Academy of Sciences, higher technical education, scientific research

Бібліографічний опис

Тверитникова О. Вітчизняний досвід наукових студій в контексті цивілізаційного поступу України: наукові електротехнічні школи України (1950–1960 рр.) / О. Тверитникова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. : Українознавство = Bulletin Taras Shevchenko National University of Kyiv. Ser. : Ukrainian studies : зб. наук. пр. – Київ : КНУ, 2016. – № 1 (18). – С. 57-61.