Вибір протоколу серіалізації для розробки програмного забезпечення комунікаційного модуля scada-систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

10.20998/2413-4295.2016.12.31

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В даній статті розглянуто сучасні протоколи серіалізації даних. Зокрема розглянуто протоколи XML, JSON, упакування в бінарний вигляд, Protobuf та представлення даних у вигляді рядків. Проведено порівняння даних способів серіалізації даних для подальшого використання в розробці програмного забезпечення комунікаційного модуля SCADA-систем. Описано основні переваги та недоліки вище вказаних протоколів серіалізації. Зроблено висновки по доцільності використання Protobuf.
The main purpose of this article is a selection protocol serialization data to develop software communication module SCADA - systems. For this purpose, considered serialization protocols that have become popular to date. These protocols are XML, JSON, Protobuf, packaging type and a binary representation of data in rows. In the present article is to compare them, prompting the main advantages and disadvantages.

Опис

Ключові слова

XML-документ, серіалізація даних, бінарний вигляд, програмне забезпечення, JSON, Protobuf

Бібліографічний опис

Грудзинський Ю. Є. Вибір протоколу серіалізації для розробки програмного забезпечення комунікаційного модуля scada-систем / Ю. Є. Грудзинський, Р. В. Марков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : New solutions in modern technologies. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 12 (1184). – С. 106-111.

Зібрання