Цифровізація методів ціноутворення для визначення оптимальної ціни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.5.71

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті розглядає сучасні підходи до ціноутворення в умовах цифрової трансформації бізнесу. Автор розглядає вплив штучного інтелекту, динамічного ціноутворення та персоналізації на формування оптимальних цінових стратегій. Стаття розкриває, як алгоритми машинного навчання дозволяють бізнесу ефективно аналізувати великі обсяги даних та точно прогнозувати ринкові тенденції. Зосереджуючись на динамічному ціноутворенні, в контексті цифрового середовища виявляється як стратегія, що дозволяє компаніям оперативно реагувати на зміни ринкових умов та ефективно адаптувати ціни до попиту та конкуренції в реальному часі. Специфічною рисою статті є аналіз впливу персоналізації на цінові пропозиції. Висвітлення індивідуальних потреб та покупкових звичок клієнтів дозволяє підприємствам створювати унікальні цінові стратегії, що підвищує рівень лояльності та задоволення клієнтів. Персоналізація цінових пропозицій та експерименти з різними стратегіями також визначаються як ключові чинники оптимізації ціноутворення. Ця стаття служить важливим джерелом для тих, хто прагне зрозуміти, як цифрові інструменти формують новий підхід до ефективного управління ціноутворенням в сучасному бізнес-середовищі. В цілому, цифровізація методів маркетингового ціноутворення не лише забезпечує більшу точність та ефективність визначення цін, але і відкриває нові можливості для бізнесу в адаптації до змін у ринкових умовах та задоволенні індивідуальних потреб клієнтів. Бізнес може використовувати цифрові платформи для проведення аукціонів чи ліцитацій для своїх товарів або послуг. Це не тільки створює конкуренцію серед покупців, але й дозволяє ефективно визначати оптимальну ціну на основі реального попиту. Цифрова трансформація у маркетинговому ціноутворенні відкриває нові можливості для бізнесів у визначенні оптимальної ціни товару. Використання аналітики, персоналізації, динамічного ціноутворення та інших цифрових інструментів дозволяє максимізувати прибуток, адаптуючись до швидко змінюючихся умов ринку. Розвиток цифрових стратегій у сфері ціноутворення визначає новий стандарт ефективного управління ціноутворенням, що дозволяє компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому бізнес-середовищі.
The article discusses modern approaches to pricing in the context of digital business transformation. The author discusses the impact of artificial intelligence, dynamic pricing and personalisation on the development of optimal pricing strategies. The article reveals how machine learning algorithms allow businesses to effectively analyse large amounts of data and accurately predict market trends. Focusing on dynamic pricing, in the context of the digital environment, it is revealed as a strategy that allows companies to respond quickly to changing market conditions and effectively adapt prices to demand and competition in real time. A specific feature of the article is the analysis of the impact of personalisation on price offers. Taking into account the individual needs and buying habits of customers allows businesses to create unique pricing strategies that increase customer loyalty and satisfaction. Personalisation of price offers and experimentation with different strategies are also identified as key factors in optimising pricing. This article serves as an important reference for those seeking to understand how digital tools are shaping a new approach to effective pricing management in today's business environment. Overall, the digitalisation of marketing pricing methods not only ensures greater accuracy and efficiency in pricing, but also opens up new opportunities for businesses to adapt to changing market conditions and meet individual customer needs. Businesses can use digital platforms to hold auctions or listings for their goods or services. This not only creates competition among buyers, but also allows them to effectively determine the optimal price based on real demand. The digital transformation in marketing pricing opens up new opportunities for businesses to determine the optimal price of goods. The use of analytics, personalisation, dynamic pricing and other digital tools allows businesses to maximise profits by adapting to rapidly changing market conditions. The development of digital pricing strategies is setting a new standard for effective pricing management, allowing companies to remain competitive in today's digital business environment.

Опис

Ключові слова

маркетинг, ціна, ціноутворення, цифрові інструменти, стратегія, marketing, price, pricing, digital instruments, strategy

Бібліографічний опис

Васильцова С. О. Цифровізація методів ціноутворення для визначення оптимальної ціни / С. О. Васильцова, М. О. Гасюк // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – № 5. – С. 71-74.