Кафедра "Економіка та маркетинг"

Постійне посилання зібрання

Увага! Від травня 2023 року колекція кафедри "Економіка та маркетинг" не поповнюється.

На основі кафедр "Економіка та маркетинг" та "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент" створено кафедру "Маркетинг" (НАКАЗ 552 ОД від 26.11.2021 року).

Від 1995 року кафедра мала назву "Економіка і маркетинг", первісна назва – кафедра економки і організації машинобудівної промисловості, була заснована в 1984 році. Від дня заснування кафедри нею завідував доктор економічних наук, професор Анатолій Іванович Яковлєв. Йому присвоєно почесне звання Заслуженого працівника народної освіти України та обрано Академіком Академії інженерних наук України. Ім'я Яковлєва А. І. внесено до біографічного словника "Видатні люди ХХ століття" Міжнародного бібліографічного центру в м. Кембрідж.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1387
 • Документ
  Оптимізація розподілу рекламного бюджету підприємства
  (ФОП Томенко Ю. І., 2019) Мельников, Олег Станіславович; Гудименко, О. О.
 • Документ
  Організації стратегічного управлінського обліку: міжнародний досвід
  (ФОП Томенко Ю. І., 2019) Александрова, Вікторія Олександрівна
 • Документ
  Імітаційне моделювання грошових потоків страхової компанії
  (ФОП Томенко Ю. І., 2019) Мельников, Олег Станіславович; Самойлов, В. Ю.
 • Документ
  Конкурентоспроможність бізнесу в умовах війни в Україні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Майстро, Руслана Григорівна; Більовська, Ольга Олександрівна
  У статті досліджено рівень конкурентоспроможності національного бізнесу в умовах війни в Україні. Доведено, що українські підприємці не мають достатньої фахової підготовки для управління бізнесом в настільки складних умовах, які пов'язані з війною в країні. Охарактеризовано особливості державної підтримки українського бізнесу в умовах війни. Зазначено, що в умовах війни вкрай обмеженою є доступність до фінансових (кредитних) ресурсів та актуальної статистики щодо показників поточного фінансово-економічного стану національного бізнесу. З'ясовано, що в сучасних умовах продовжує зростати масштаб незадоволених потреб бізнесу в ресурсах для власного розвитку через існуючі перешкоди та бар’єри, а саме: відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку; непрогнозованість розвитку ситуації в світі та на внутрішньому ринку; відсутність достатнього капіталу; непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу; недоступність кредитних коштів; зруйнованість ланцюгів постачання; неефективна, довга та дорога логістика, що значно знижує рівень конкурентоспроможності бізнесу. Констатовано, що на практиці майже відсутні ефективні моделі корпоративного менеджменту через занадто гнучке середовище та змінні фактори, в яких функціонує національний бізнес в умовах війни. Підкреслено необхідність державної підтримки національного бізнесу в умовах війни, як необхідної передумови підвищення рівня його конкурентоспроможності. Запропоновано напрями державної підтримки бізнесу з метою підвищення рівня його конкурентоспроможності в умовах війни. Доведено, що запровадження заходів дерегуляція підприємницької діяльності сприятиме забезпеченню необхідного рівня конкурентоспроможності національного бізнесу в умовах війни в Україні. Визначено напрями підвищення рівня конкурентоспроможності бізнесу в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, як в умовах війни, так і в умовах післявоєнної відбудови України.
 • Документ
  Маркетинговий аудит рекламної діяльності на зовнішньому ринку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Романчик, Тетяна Володимирівна; Васильцова, Світлана Олександрівна
  Рекламна діяльність підприємства впливає на результативність його комунікативної та збутової політики й чинить вплив на економічні результати його діяльності. В рекламі задіяні значні фінансові ресурси, що вимагає постійного контролю та регулювання. Це завдання дозволяє вирішувати маркетинговий аудит рекламної діяльності. В роботі розглядаються особливості рекламної діяльності, що впливають на систему її оцінювання. З врахуванням того, що реклама має не лише економічний, а й комунікаційний вплив, наведена основна концепція проведення аудиту рекламної діяльності на внутрішньому ринку. Визначені відмінності між споживачами у різних країнах світу, які впливають на сприйняття рекламних матеріалів та, в кінцевому підсумку, на ефективність рекламного впливу. З врахуванням особливостей закордонної аудиторії сформульовано основні напрямки рекламного аудиту на зовнішньому ринку та етапи його проведення. Підкреслено, що, на відміну від рекламного аудиту на внутрішньому ринку, в зовнішній рекламній практиці слід оцінювати відповідність змісту та дизайну рекламного повідомлення цілям рекламної кампанії та національним особливостям цільової аудиторії, а також проводити медіа аудит. Оцінка економічної ефективності рекламних кампаній у системі міжнародного маркетингу не має принципових відмінностей від її визначення в умовах українського ринку. Щодо критеріїв комунікаційних ефектів від реклами, вони формуються саме на максимальному врахуванні особливостей країни, на ринку якої працює підприємство. Наведені відмінності між оцінюванням ефективності рекламних кампаній та проведенням аудиту. Підкреслено, що оцінювання ефективності реклами є складовим елементом її аудиту. Аудит спрямований на виявлення та усунення слабких сторін в рекламній діяльності, оптимізацію рекламного бюджету і підвищення ефективності реклами.
 • Документ
  Особливості підприємницької діяльності в умовах воєнного стану в Україні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Більовська, Ольга Олександрівна; Майстро, Руслана Григорівна
  У статті проведено дослідження сучасного стану, потреб та основних тенденцій розвитку українського підприємницького сектору під час повномасштабної російської військової агресії проти України. Визначено, що наразі економічна ситуація є надзвичайно складною, адже значна кількість підприємців призупинили свою діяльність на початку війни й більшість з них, майже через рік з дня запровадження воєнного стану в країні, ще не відновили роботу повною мірою. З'ясовано, з якими проблемами та суперечностями стикаються українські підприємці від початку російської військової агресії проти України в умовах, коли війна змусила багатьох підприємців ухвалювати швидкі та важкі рішення щодо функціонування власного бізнесу, а саме: відтік (втрата) персоналу; значна зміна структури попиту та пропозиції (виробництва); втрата ринків постачання та збуту; руйнування економічної структурованості через порушення ланцюжків створення доданої вартості та логістичних проблем. Підкреслено важливість та необхідність державної підтримки підприємницької діяльності в умовах війни в країні, як необхідного джерела надходжень до бюджетів всіх рівнів та важливої складової протидії агресору та досягнення перемоги. Охарактеризовано особливості державної підтримки підприємницької діяльності в умовах запровадженого воєнного стану в Україні. Запропоновано напрями державного регулювання підприємницької діяльності в умовах запровадженого воєнного стану в Україні. Визначено особливості підприємницької діяльності та перспективи її розвитку в короткостроковій та середньостроковій динаміці. Доведено, що дерегуляція підприємницької діяльності сприятиме забезпеченню необхідного рівня економічної безпеки нашої країни в умовах воєнного стану та дозволить наблизити перемогу України у війні з агресором.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Маркетингові дослідження"
  (2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Наведено алгоритми роботи на практичних заняттях з дисципліни "Маркетингові дослідження" за темами згідно робочої навчальної програми дисципліни: розгляд ситуацій для визначення проблеми маркетингового дослідження, формулювання завдань та гіпотез маркетингового дослідження, відбір постачальників маркетингової інформації, оцінка персоналу, який працює з постачальниками маркетингової інформації, розробка плану досліджень, вибір методу збору інформації, розробка опитувальних форм для збирання первинної інформації, процедура кодування анкет, застосування кластерного аналізу для сегментації ринку, застосування кореляційно-регресійного аналізу в маркетингових дослідженнях, кількісні та якісні методи прогнозування збуту продукції, ділова гра з дослідження поведінки споживачів, індикатори внутрішнього середовища підприємства та методичні підходи до їх аналізу, ділова гра з дослідження брендів, ділова гра з проведення маркетингового дослідження у сфері послуг.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Маркетингові дослідження"
  (2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Наведено методичні вказіки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Маркетингові дослідження" за розділами: маркетингові дослідження споживчої цінності товару, маркетингове дослідження галузі, розроблення профілю споживача при проведенні маркетингового дослідження, сегментація споживачів продукції при проведенні маркетингового дослідження, дослідження рівня інтенсивності конкуренції на цільовому ринку, визначення вхідних бар’єрів на ринок.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Маркетингові дослідження"
  (2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Наведено завдання для самостійної роботи здобувачів за темами дисципліни "Маркетингові дослідження" згідно робочої навчальної програми дисципліни: значення пошукових питань при складанні плану дослідження, психологічні аспекти роботи з постачальниками маркетингової інформації, порівняльний аналіз методів проведення маркетингових досліджень, правила складання анкет, кабінетні дослідження місткості ринку товару промислового призначення, показники кон’юнктури ринку при проведенні маркетингових досліджень, експертний метод прогнозування збуту продукції, порівняльний аналіз моделей поведінки споживачів, складові внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на ефективність маркетингових досліджень, історія розробки відомих брендів, пріоритетні напрямки проведення маркетингових досліджень у сфері послуг.
 • Документ
  Вибір стратегії розвитку підприємства на стадії бізнес проєктування
  (2023) Кітченко, Олена Миколаївна
  У статті розглядаються питання, пов'язані з розробкою маркетингової стратегії на стадії бізнес-проектування в умовах воєнного часу. Виявлено, що не кожен підприємець, розуміє існуючу різницю між поняттями маркетингова стратегія та бізнес-стратегія. Існує певна необхідність уточнити різницю між цими поняттями та детально торкнутися питань практичного застосування стратегічного планування у діяльності підприємств. Виявлено, що основними орієнтирами для власників бізнесу є два моменти: чому він хоче займатися цим бізнесом та яких результатів він хоче досягти. Встановлено основні різницю між бізнес-стратегією, яка є канвою, яку використовує власник, організуючи свій бізнес. І маркетинговою стратегією, яка є певним алгоритмом, який допомагає масштабувати бізнес і зробити його успішним. Головним і найбільш цікавим інструментом на стадії бізнес проектування є використання канви бізнес стратегії. Наголошується на необхідності вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища, а також проведенні всебічного аналізу діяльності компанії з використанням технік стратегічного маркетингу. Встановлено, що визначення стратегії залежить від життєвого циклу продукту компанії і змінюється разом з ним. Підтверджується, що компанії, які мають чітку маркетингову стратегію, мають більше шансів на успіх, ніж ті, що не прописують її.
 • Документ
  Директиви ESOMAR як основа забезпечення якості маркетингових досліджень на міжнародному ринку
  (2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Досліджені питання адаптації процедури проведення маркетингових досліджень на міжнародному ринку до Кодексу ICC/ESOMAR. Проаналізована роль окремих директив ESOMAR у забезпеченні якості маркетингових досліжень
 • Документ
  Специфіка маркетингової діяльності закладів освіти
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Владимирова, В. І.; Ларка, Людмила Сергіївна
  Досліджено специфіку маркетингу освітніх послуг. Проаналізовано роль офіційного сайту закладу освіти у просуванні освітніх послуг. Охарактеризовано складові комплексу маркетингу для закладу освіти.
 • Документ
  Маркетингова діагностика в системі превентивного антикризового маркетингу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  Систематизовано ключові напрями антикризового маркетингу. Наведені кількісні та якісні показники ефективності маркетингових досліджень, які доцільно застосовувати у межах діагностики маркетингової діяльності підприємства.
 • Документ
  Маркетингові аспекти розвитку підприємств галузі пивоваріння в умовах воєнного стану
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Семенюк, К. О.; Ларка, Людмила Сергіївна
  Визначено специфіку управління маркетинговою діяльністю підприємств галузі пивоваріння в умовах воєнного стану. Сформульовано ключові напрями розвитку підприємств галузі пивоваріння.
 • Документ
  Вплив лояльності споживачів на конкурентну позицію підприємства В2В
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Чаплигіна, Любов Вікторівна; Ларка, Людмила Сергіївна
  Досліджено особливості формування програми лояльності споживачів на ринку В2В. Систематизовано фактори, які впливають на конкурентну позицію підприємства В2В на цільових ринках збуту.
 • Документ
  Маркетингові дослідження як інформаційна основа діагностики маркетингової діяльності підприємства
  (Хмельницький національний університет, 2023) Ларка, Людмила Сергіївна
  У статті досліджено відповідність маркетингових досліджень інформаційним потребам маркетингової діагностики підприємства. Визначено, що застосування маркетингових досліджень забезпечує пошук, оброблення, накопичення та оновлення інформації шляхом використання спеціальних методів її опрацювання з метою прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано можливість застосування маркетингових досліджень у якості інформаційної основи діагностики маркетингової діяльності підприємства шляхом аналізу складових інформаційного забезпечення. Проаналізовано інформаційні технології, які можуть бути застосовані під час проведення маркетингових досліджень. Надано характеристику зацікавлених осіб у проведенні маркетингових досліджень. Здійснено огляд програмних продуктів, які доцільно застосовувати для організації, проведення та оброблення результатів маркетингових досліджень. Досліджено зміст інформаційних ресурсів підприємства, які формуються за результатами проведення маркетингових досліджень. Визначено, що алгоритм формування маркетингового забезпечення є спорідненим із алгоритмом проведення маркетингових досліджень, що свідчить про можливість маркетингових досліджень виступати у якості інформаційного забезпечення маркетингової діагностики.
 • Документ
  Marketing means of information dissemination as a tool of information warfare
  (Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar University of Miskolc, Hungary, 2022) Kosenko, O. P.
  This article considers the essence and features of marketing propaganda and forms of information warfare, its social, informational, organisational aspects, the role and nature of psychological operations, perception management. Particular attention is paid to the social and cultural consequences of marketing propaganda, information operations and wars. The purpose of the article is to analyse the common and distinctive features of propaganda, PR and information warfare.
 • Документ
  До питання про кадрову безпеку підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Романчик, Тетяна Володимирівна
 • Документ
  Основи управління витратами на підприємстві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Кізілов, Андрій Станіславович; Романчик, Тетяна Володимирівна
 • Документ
  Аналіз стану ринку поліграфічної продукції в Україні
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Романчик, Тетяна Володимирівна