Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.09

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Яковенко Валерій Володимирович

Члени комітету

Гурин Анатолій Григорович
Сучков Григорій Михайлович
Глоба Світлана Миколаївна

Видавець

Друкарня "Фінвей"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харків, 2015. У дисертаційній роботі вирішується проблема підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод, викликаних кінцевими розмірами контрольованих деталей, їх ступінчастими ї галтельними переходами, магнітною неоднорідністю феромагнітного матеріалу. Запропоновано метод розрахунку магнітного поля перешкоди, індукованого намагніченою деталлю, заснований на вирішенні інтегрального рівняння з використанням лінійної апроксимації функції намагнічування, що скорочує порядок системи алгебраїчних рівнянь. У якості вимірювального перетворювача перешкодостійкого ферозондового дефектоскопа пропонується використовувати блок магнітної системи, що складається з двох ідентичних ферозондів з U-подібними осердям. Результати численних і натурних експериментів показали, що магнітний потік в осерді ферозонду з U-подібним осердям, з перемичкою, розташованою безпосередньо над дефектом, в 8-12 разів менше потоку вимірювального (основного) ферозонду.
Thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.11.13 – Devices and methods of testing and materials structure determination. – National technical university "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkiv, 2015. In the thesis the problem of improving the noise immunity of fluxgate flaw detector to interference’s magnetic fields caused by the finite size of controlled items, their step and fillet connections, the magnetic inhomogeneity of ferromagnetic material has been solved. The method of calculating the magnetic field interference induced by the magnetized part, based on the solution of the integral equation using a linear approximation of the function of the magnetization, which reduces the order of the system of algebraic equations has been proposed. As a transmitter error-correcting ferroprobe flaw is proposed to use a block of the magnetic system consisting of two identical ferroprobes with a U-shaped core. The results of numerical and field experiments have shown that the magnetic flux in the core flux gate with a U-shaped core, with a jumper directly above a defect is 8-12 times smaller than the flow of measurement (main) ferroprobe.

Опис

Ключові слова

ферозонд, напівзамкнене осердя, поле вектора намагніченості, перешкодостійкість, інтегральне рівняння, компенсація, чисельний експеримент, дефектоскоп, автореферат дисертації, ferroprobe, semi-enclosed core, magnetization vector field, noise immunity, integral equation, compensation, numerical experiment, flaw detector

Бібліографічний опис

Безкоровайний В. С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Володимир Сергійович Безкоровайний ; [наук. керівник Яковенко В. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 17-20. – укр.