Розробка інтегрованих програмних засобів з автоматизації розрахунків динамічних характеристик конструкцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються проблеми з використання сучасних САПР для проведення досліджень динаміки складних машинобудівних конструкцій. Запропоновано методику проведення досліджень за допомогою інтегрованого програмного засобу. Розроблені дві моделі спеціалізованого програмного комплексу щодо автоматизації проведення необхідних серій розрахунків.
The problems with the use of modern CAD systems for studies of dynamics for complex engineering designs are considered. A method for conducting research using integrated software is described. Developed two models of specialized software to automate the necessary series of calculations.

Опис

Ключові слова

просторові моделі, CАЕ комплекси, CАD комплекси, керуюча програма, архітектура

Бібліографічний опис

Красніков С. В. Розробка інтегрованих програмних засобів з автоматизації розрахунків динамічних характеристик конструкцій / С. В. Красніков // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 68-72.